Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Publikacje i prezentacje 

Prezentacja "Transformacja gospodarcza firm i instytucji okołogórniczych w związku z wygaszaniem górnictwa węglowego"

W dniu 25.03.2021 r. prezes Izby Janusz Olszowski był panelistą VI Posiedzenia Śląskiego Forum Ekspertów, które odbyło się w Katowicach. W trakcie spotkania prezes Olszowski przedstawił prezentację pt.: "Transformacja gospodarcza firm i instytucji okołogórniczych w związku z wygaszaniem górnictwa węglowego."

"Transformacja gospodarcza firm i instytucji okołogórniczych w związku z wygaszaniem górnictwa węglowego."

 

 

 

Ekspertyza dot. konsekwencji likwidacji kopalń dla sektora okołogórniczego i sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce

Etap I. Raport: Sytuacja przedsiębiorstw okołogórniczych w Polsce

Etap II. Analiza konsekwencji likwidacji górnictwa węgla kamiennego i przedsiębiorstw sektora okołogórniczego

W związku z przyspieszeniem tempa transformacji energetycznej w Unii Europejskiej, która w konsekwencji może doprowadzić do zlikwidowania w naszym kraju kopalń węgla, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa pragnie zwrócić uwagę na skutki tego procesu, zarówno dla przedsiębiorstw działających na rzecz górnictwa, jak i dla gmin górniczych, zlokalizowanych nie tylko w województwie śląskim, ale także małopolskim, lubelskim, dolnośląskim, łódzkim i wielkopolskim. Pragniemy zauważyć, że w dotychczasowych rozwiązaniach legislacyjnych dotyczących sytuacji branży wiele uwagi poświęcone zostało górnictwu (górnikom, kopalniom, działalności polegającej na wydobywaniu węgla, itp.), przy jednoczesnym pominięciu potencjalnych konsekwencji wprowadzonych zmian dla przedsiębiorstw funkcjonujących dzięki istnieniu kopalń – dostarczających produkty i usługi oraz wykorzystujących węgiel jako podstawowy surowiec do produkcji. Tymczasem podmioty te tworzą wiele miejsc pracy, a  ich los jest nierozerwalnie związany z kondycją górnictwa.

Mając na uwadze powyższe, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa apeluje o wsparcie systemowe dla wskazanej wyżej grupy przedsiębiorstw, które w najbliższych latach może dotknąć kryzys związany z trudnościami ich głównych interesariuszy – kopalń i spółek węglowych.

Niniejszym przekazujemy do ewentualnego wykorzystania, wykonaną z inicjatywy Izby przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, część pierwszą Ekspertyzy dotyczącej konsekwencji likwidacji kopalń węgla kamiennego dla sektora okołogórniczego oraz sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce. Raport potwierdza nasze obawy dotyczące negatywnego wpływu zapowiadanych zmian w górnictwie, zarówno na gospodarkę kraju, jak i regionów górniczych. Dlatego niezbędne jest podjęcie działań wyprzedzających, zanim transformacja zacznie stwarzać realne problemy w regionach górniczych.

Ekspertyza dot. konsekwencji likwidacji kopalń dla sektora okołogórniczego i sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce Cz.I

Abstrakt

Ekspertyza dot. konsekwencji likwidacji kopalń dla sektora okołogórniczego i sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce Cz.II 

 

 

 

Konferencja ,"Szkoła Zamówień Publicznych 2019", 5-7 czerwca 2019 r., Wisła - Prezentacje


Konferencja ,"Szkoła Zamówień Publicznych 2018", 6-8 czerwca 2018 r., Wisła - Prezentacje


Konferencja ,"Węgiel w okresie transformacji energetycznej", 29 sierpnia 2017 r., Katowice - Prezentacje


Węgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku - analizy scenariuszowe
red. nauk. dr hab. inż. Lidia Gawlik; Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa; Katowice 2013
 

Celem niniejszej pracy było opracowanie prognozy zapotrzebowania gospodarki polskiej na węgiel do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz określenie roli górnictwa węgla kamiennego i brunatnego w zaspokajaniu potrzeb energetycznych kraju. Szczególną uwagę poświęcono realizacji głównego celu polityki energetycznej, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. 

Złożoność problematyki zawartej w temacie opracowania, wzajemne oddziaływania występujące między sektorem górnictwa węglowego, a sektorem energetycznym oraz długoterminowy horyzont badań wymagał przyjęcia odpowiedniej metodyki dla opracowania prognozy zapotrzebowania na węgiel do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Wykorzystano do tego celu metody modelowania matematycznego zaimplementowane na platformach komputerowych dedykowanych do analiz systemów paliwowo-energetycznych. Jest to obecnie stosowana metodyka do rozwiązywania tego typu problemów, pozwalająca ująć złożoność funkcjonowania systemów paliwowo-energetycznych i analizować ilościowo ich rozwój. 

Praca ma charakter analiz scenariuszowych, a wyniki należy interpretować w związku z założeniami przyjetymi w poszczególnych scenariuszach. Podstawowym elementem scenariuszy są możliwości podażowe poszczególnych nośników energii pierwotnej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości rozwoju wydobycia węgla kamiennego i brunatnego. Wzięto również pod uwagę mozliwy rozwój uwarunkowań, w jakich będzie w przyszłości funkcjonować polski sektor paliwowy, jak np. poziom zapotrzebowania na energię finalną czy zobowiązania w zakresie ochrony klimatu odzwierciedlone poprzez ścieżki cen uprawnień do emisji CO2.

Generalna konkluzja pracy wskazuje na potrzebę podjęcia koniecznych inwestycji zapewniających rozwój górnictwa węgla kamiennego i brunatnego dla zapewnienia stabilnych i pewnych dostaw dla krajowej energetyki. Perspektywa ta nie jest jednak wolna od zagrożeń, na które starano się zwrócić uwagę, identyfikując sytuacje i elementy, które mogą wpłynąć niekorzystnie na rozwój sektora.
 


 

Informator - polski przemysł maszyn i urządzeń górniczych 2012-2013
Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa w ramach Konsorcjum Górnictwo Polskie; Katowice 2012
 

Niniejszy informator został opracowany dla Branżowego programu promocji dla maszyn i urządzeń górniczych w ramach projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki pn. ,,Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych" (poddziałanie 6.5.1. POIG). Wydawnictwo zostało przygotowane w wersjach językowych angielskiej i hiszpańskiej. Zawiera ono informacje na temat polskich producentów maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie podziemnym, górnictwie odkrywkowym, górnictwie otworowym, a także firm świadczących usługi dla branży wydobywczej. 

Wydawnictwo zawierało informacje na temat  produktów i rozwiązań stanowiących najnowsze osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska przy eksploatacji kopalń, spełniających wymogi Unii Europejskiej w tym zakresie, posiadające certyfikaty zarządzania środowiskowego ISO 14001. Większość  wyrobów promowanych w Informatorze stanowiło nowe rozwiązania dla zwiększenia bezpieczeństwa w kopalniach. Poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych (ognioszczelność, łukochronność itd.) zwiększały one bezpieczeństwo przeciwwybuchowe. W wydawnictwie znajdowały się także opisy urządzeń i maszyn mających zastosowanie  w  nowych technikach eksploatacji górniczej (m.in. gazu i ropy naftowej).

Informator został wydany w wersji papierowej i elektronicznej - na płycie CD. Wpisy poszczególnych firm zamieszczone zostały w porządku alfabetycznym, według ich nazw. Naprawianie terenów zdegradowanych działalnością górniczą w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Informator dla przedsiębiorców i organów administracji publicznej
Zakład Promocji, Wydawnictw i Ekspertyz Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej; Katowice 1997
 

Idea wykonania niniejszego opracowania zrodziła się na tle obserwacji aktualnej w obecnym czasie praktyki. Inicjatorem tego przedsięwzięcia była Gliwicka Spółka Węglowa S.A., która - jako pierwsza - zwróciła uwagę na niekorzystne uwarunkowania prawne oraz brak klarownych procedur postępowań dotyczących czynności związanych z naprawianiem terenów zdegradowanych działalnością górniczą.

W 1997 na rynku wydawniczym znajdowało się wiele opracowań odnoszących się do sprawy ochrony środowiska. Były to jednak najczęściej obszerne prace i dlatego odnalezienie w nich odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące tytułowej problematyki, było czynnością czasochłonną. Intencją autorów publikacji była próba oddania do dyspozycji osób zajmujących się sprawami ochrony środowiska, komunikatywnego poradnika zawierającego kompendium informacji usprawniającego wykonywanie czynności formalno-prawnych niezbędnych w trakcie naprawiania terenów pogórniczych. 

Opracowanie wykorzystywane było również jako materiał uzupełniający w różnego rodzaju specjalistycznych szkoleniach z zakresu prawa górniczego i prawa ochrony środowiska.

 Problemy energii w Europie do roku 2020. Analiza wariantowa
Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny ds. Energii; Luksemburg 1996; tłumaczenie: GIPH 1996

Analiza rozwoju sektora energii do roku 2020 powstała jako dokument towarzyszący debacie politycznej z udziałem zainteresowanych stron, Parlamentu Europejskiego i Rady Ministrów, które zajmowały się problemami rozwoju sektora energii na progu XXI wieku. Analiza ta pomogła również w przygotowaniu Białej Księgi pt. ,,Polityka Energetyczna Unii Europejskiej".

Najważniejszym przesłaniem wynikającym ze szczegółowych studiów było zagadnienie powstania opartego na technologii, nowoczesnego sektora energii, który miał przyczynić się również do zrównoważonego rozwoju. Odzwierciedlając radykalnie zmieniający się i w coraz większym stopniu ogarnięty konkurencją świat, za pomocą wariantowego podejścia, analiza badała możliwe opcje i zakresy działania, które mogły mieć wpływ na powstanie zgrubnego szkieletu polityki zajmującej się pewnymi zagadnieniami polityki ogólnej. 

Główne zagadnienie stanowiła rola jaką energia odgrywa w procesie produkcji. Analiza zwracała uwagę na fakt istnienia znacznego potencjału w zakresie produkcji i wykorzystania energii. Praca ,,Problemy energii w Europie do roku 2012" opracowana została na bazie różnych możliwych scenariuszy odzwierciedlających niepewność i swoistą fazę przejściową jaka panowała w drugiej połowie lat 90. XX w. w sektorze energetycznym. Rozwinięto cztery różnego rodzaju scenariusze, co pozwalało na pokazanie prawdopodobnej przyszłości sektora energetycznego w Europie w perspektywie 25 lat. 
 Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa wydała również:
 

 • Katalogi kopalń i firm związanych z polskim górnictwem (11 wydań)
   
 • Katalog wystawców Mining Expo 2008
   
 • Katalogi targowe - Międzynarodowych Targów Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu Energetycznego Katowice
   
 • Katalogi eksportowe
   
 • Szereg opracowań, opinii i ekspertyz, m.in.:
  • Analiza możliwości i efektywności eksportu polskiego węgla kamiennego,
  • Rola węgla kamiennego w pokryciu potrzeb energetycznych kraju - Bilans węgla kamiennego do roku 2010,
  • Analiza przewidywanych dostaw węgla z kopalń do odbiorców transportem kolejowym lininami PKP do roku 2010,
  • Kształtowanie się kosztów wydobycia węgla w kopalni przykładowej,
  • Postępowanie administracyjne w sprawach,
  • Podstawowe zasady odpowiedzialności za szkody związane z ruchem zakładu górniczego,
  • Skutki wzrostu podatku VAT na sytuację finansową górnicztwa,
  • Opinia prawna nt. niezgodności z Konstytucją przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
  • Analiza polityki podatkowej państwa w stosunku do górnictwa,
  • Regulamin organizacyjny przykładowej kopalni,
  • Możliwości wydobywcze polskich kopalń węgla kamiennego do 2025 r.
  • Opinia prawna dotycząca zastosowania przepisów Prawa geologicznego i górniczego w odniesieniu do składowanego piasku popłucznego,
  • Sutki ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy górniczego w świetle ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
  • Analiza funkcjonowania Kodeksu celnego z wyartykułowaniem niezbędnych zmian w ustawie z punktu widzenia interesów gospodarczych członków GIPH,
  • Opinia prawna nt. objęcia podatkiem od nieruchomości podziemnych wyrobisk górniczych,
  • Analiza kierunków zmian ustawy Prawo geologiczne i górnicze z uwzględnieniem projektu jego nowelizacji,
  • Polityka fiskalna państwa wobec górnictwa węgla kamiennego w latach 1990-2001,
  • Propozycje zmian aktów prawnych utrudniajacych prowadzenie restrukturyzacji górnictwa.

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy