Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Statut Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej 

S T A T U T
GÓRNICZEJ IZBY PRZEMYSŁOWO–HANDLOWEJ

W KATOWICACH

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

 

§ 1

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, zwana dalej Izbą albo GIPH, jest organizacją samorządu gospodarczego oraz organizacją pracodawców.

 

§ 2

 1. Izba może używać skrótu: GIPH.
 2. Izba posiada osobowość prawną.
 3. Izba działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, a jej siedzibą jest - miasto Katowice.
 4. Izba w kontaktach zagranicznych używa nazwy angielskiej: Polish Mining Chamber of Industry and Commerce.

 

§ 3

 1. Izba reprezentuje interesy, w tym gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, w szczególności wobec organów państwowych oraz innych organów i organizacji określonych w § 5 pkt 1 niniejszego Statutu.
 2. Izba jest organizacją niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.
 3. Izba zrzesza w szczególności przedsiębiorców i pracodawców, związanych z górnictwem, geologią lub branżą okołogórniczą.
 4. Członkiem Izby może być także wyodrębniona jednostka organizacyjna przedsiębiorcy lub pracodawcy.
 5. Podmiot, o którym mowa w ust. 3 i 4 może także należeć do Izby jako  członek - obserwator.

 

§ 4

Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz.195 wraz z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Izby oraz formy ich realizacji

 

§ 5

Celem działania jest w szczególności:

 1. reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, członków Izby wobec organów państwowych, samorządu terytorialnego, związków zawodowych pracowników, innych podmiotów gospodarczych i instytucji,
 2. organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych, technicznych, prawnych i społecznych,
 3. współdziałanie i koordynacja przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego,
 4. wspomaganie kształtowania polityki społecznej i informacyjnej dla utrzymania spokoju społecznego u pracodawców,
 5. podejmowanie działań dla integracji zrzeszonych członków,
 6. inicjowanie zmian i wyrażanie opinii o przepisach  dotyczących  funkcjonowania branży górniczej oraz współdziałanie w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie, objętym zadaniami przedsiębiorców i pracodawców,
 7. upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych,
 8. działanie w zakresie organizowania wspólnych badań naukowych, prac konstrukcyjnych i wdrożeniowych,
 9. współdziałanie w zakresie stworzenia wspólnego systemu doskonalenia kadr, kształcenia zawodowego oraz nauki zawodu w zakładach pracy,
 10. inicjowanie i koordynacja działań na rzecz restrukturyzacji i przekształceń własnościowych,
 11. podejmowanie działań na rzecz humanizacji pracy,
 12. podejmowanie działań integracyjnych z odpowiednimi organizacjami zagranicznymi,
 13. realizowanie przedsięwzięć na rzecz współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi, szkołami lub organami  administracji samorządowej w celu poprawy innowacyjności i konkurencyjności tych podmiotów,
 14. działanie na rzecz godzenia interesów pracodawców, pracowników oraz dobra publicznego,
 15. wykonywanie innych zadań powierzonych Izbie za jej zgodą przez organy administracji publicznej.

 

§ 6

 1. Cele statutowe Izba realizuje w szczególności poprzez:
 1. prowadzenie studiów i badań nad działalnością zrzeszonych w Izbie członków w celu poprawy ich efektywności i unowocześnienia,
 2. stworzenie bazy informatycznej umożliwiającej szybki i pełny przepływ informacji między członkami zrzeszonymi w Izbie,
 3. udział przedstawicieli Izby w procesach przygotowywania aktów prawnych oraz przepisów regulujących działalność członków zrzeszonych w Izbie,
 4. opiniowanie projektów i aktów prawnych dotyczących  zrzeszonych w Izbie członków oraz ocena ich wdrażania i funkcjonowania,
 5. opiniowanie zamierzeń władz państwowych i administracji gospodarczej dotyczących zrzeszonych w Izbie członków,
 6. udział przedstawicieli Izby w pracach zespołów opiniujących jednostek zaplecza naukowo - badawczego i produkcyjnego,
 7. inicjowanie i organizowanie kontaktów między  specjalistami  krajowymi i zagranicznymi różnych branż, celem wymiany doświadczeń i wdrażania nowoczesnych rozwiązań techniczno-ekonomicznych,
 8. prowadzenie rokowań zbiorowych, zawieranie układów zbiorowych pracy i innych porozumień - na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 9. stworzenie banku informacji naukowo-technicznej oraz organizowanie przepływu wdrożeń i licencji,
 10. świadczenie na rzecz członków Izby pomocy organizacyjno-prawnej oraz doradczo-konsultacyjnej,
 11. gromadzenie funduszy na realizację zadań statutowych,
 12. prowadzenie działalności gospodarczej mającej na celu wygospodarowanie środków wspomagających realizację celów statutowych,
 13. współpracę ze związkami zawodowymi i innymi organizacjami.
  1. Izba - dla realizacji swych zadań - może organizować delegatury terenowe i branżowe.
  2. Izba może być członkiem organizacji w kraju i za granicą, z zachowaniem obowiązujących w tym względzie przepisów.
  3. Dla rozstrzygania sporów wynikających  z umów i czynności handlowych oraz gospodarczych pomiędzy członkami Izby, przy Izbie może być powoływany dla poszczególnych spraw Sąd Polubowny.
  4. Izba może świadczyć na rzecz swoich członków doradztwo podatkowe na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
  5. Izba może zawierać ponadzakładowe układy zbiorowe pracy w imieniu tylko tych członków Izby, którzy przed przystąpieniem przez Izbę do rokowań w celu zawarcia układu wyrażą na to zgodę na piśmie.
  6. Postanowienia ust. 6 stosuje się do wszelkich innych porozumień zawieranych przez Izbę z organizacjami związkowymi.
  7.  Izba nie może bez uprzedniej zgody członka wyrażonej na piśmie wystąpić z wnioskiem o rozszerzenie stosowania ponadzakładowego układu zbiorowego pracy na pracowników zatrudnionych u tego członka, o którym mowa w art. 24118 § 1 Kodeksu pracy.

 

§ 7

Działalność gospodarcza, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 12 może polegać w szczególności na:

 • wydawaniu książek, broszur, folderów, kalendarzy,
 • wydawaniu czasopism i wydawnictw periodycznych,
 • tworzeniu i rozwoju baz danych,
 • prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie: geologii, ochrony przyrody i środowiska naturalnego, energetyki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, górnictwa i geologii inżynierskiej, inżynierii środowiska, ekonomii, organizacji i zarządzania, statystyki ekonomicznej,
 • reprezentowaniu członków Izby przed organami podatkowymi,
 • badaniu rynku i opinii publicznej,
 • doradztwie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 • reklamie,
 • organizacji targów, wystaw, konferencji, szkoleń i kongresów,
 • organizacji  kształcenia w formach pozaszkolnych.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§  8

 1. Członek Izby jest reprezentowany przez jednego przedstawiciela, posiadającego czynne i bierne prawo wyborcze. Przedstawiciel członka obserwatora nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Przedstawicielem członka Izby lub członka obserwatora - w rozumieniu Statutu - jest osoba fizyczna:
 1. wpisana do rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, uprawniona z mocy przepisów prawa do działania w imieniu członka Izby,
 2. nie wpisana do rejestru sądowego lub ewidencji  działalności gospodarczej, jeżeli posiada pisemne pełnomocnictwo organu działającego z mocy prawa w imieniu członka Izby, przy czym osoba taka posiada jedynie czynne prawo wyborcze.
 1. Członkowie Izby zatrudniający:
 1. do 50 pracowników posiadają 1 głos w Walnym Zgromadzeniu,
 2. od 51 do 150 pracowników posiadają 2 głosy w Walnym Zgromadzeniu,
 3. od 151 do 500 pracowników posiadają 3 głosy w Walnym Zgromadzeniu,
 4. od 501 do 1000 pracowników posiadają 4 głosy w Walnym Zgromadzeniu,
 5. od 1001 do 2000 pracowników posiadają 5 głosów w Walnym Zgromadzeniu,
 6. od 2001 do 3000 pracowników posiadają 6 głosów w Walnym Zgromadzeniu,
 7. od 3001 do 4000 pracowników posiadają 7 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
 8. od 4001 do 7000 pracowników posiadają 8 głosów w Walnym Zgromadzeniu,
 9. od 7001 do 26000 pracowników posiadają 21 głosów w Walnym Zgromadzeniu,
 10. od 26001 do 27000 pracowników posiadają 22 głosów w Walnym Zgromadzeniu,
 11. od 27001 do 28000 pracowników posiadają 37 głosów w Walnym Zgromadzeniu,
 12. od 28001 do 29000 pracowników posiadają 38 głosów w Walnym Zgromadzeniu,
 13. od 29001 do 30000 pracowników posiadają 39 głosów w Walnym Zgromadzeniu,
 14. powyżej 30000 pracowników posiadają 40 głosów w Walnym Zgromadzeniu
 1. Liczba zatrudnionych jest ustalana na dzień 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym odbywa się Walne Zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie finansowe Izby za dany rok kalendarzowy.
 2. W przypadku jednoczesnego członkostwa w Izbie osoby prawnej i jednostki organizacyjnej wchodzącej w jej skład, grupy kapitałowej, jej jednostki dominującej oraz jednostek zależnych, zasady opłacania składek i ilość przyporządkowanych głosów określa Rada Izby.

 

§ 9

 1. Decyzje w sprawach przyznania członkostwa podejmuje Zarząd Izby po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego podmiotu.
 2. Wniosek o przystąpienie do Izby winien zawierać: deklarację członkowską, dokument stwierdzający status prawny podmiotu, zobowiązanie do wpłacenia wpisowego i uiszczania składek członkowskich oraz oświadczenie o stanie zatrudnienia według danych przekazywanych Głównemu Urzędowi Statystycznemu.
 3. Zarząd Izby nie może odmówić przyjęcia w poczet członków Izby podmiotu, chyba że nie spełnia on wymogów ustawowych lub statutowych.
 4. Odwołanie od decyzji Zarządu odmawiającej przyjęcia do Izby rozpatruje Rada Izby, której orzeczenie jest ostateczne.

 

§ 10

Członkom Izby przysługuje prawo:

 1. uczestnictwa we wszystkich formach działalności Izby,
 2. korzystania z wszelkich form pomocy Izby,
 3. zgłaszania wniosków i propozycji dotyczących realizacji zadań statutowych,
 4. przedstawiania swojego stanowiska w kwestii uchwał i decyzji podejmowanych przez organy statutowe,
 5. otrzymywania informacji o działalności organów statutowych,
 6. zadeklarowania wyższej  składki  członkowskiej  niż wynikająca z postanowień  § 8, 
 7. składanie wniosków do Zarządu o powołanie delegatury,
 8. korzystania ze szczególnych, wzajemnie honorowanych, preferencji w działalności gospodarczej zwanych przywilejami izbowymi, których regulamin uchwala Rada Izby.

 

§ 11

Członek Izby ma obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał organów Izby,
 2. uczestnictwa w realizacji statutowych celów i zadań Izby,
 3. terminowego opłacania składek członkowskich, ustalonych według zasad określonych w § 30-32 Statutu.

 

§ 12

Członkostwo w Izbie ustaje na skutek:

 1. złożenia z 3-miesięcznym wyprzedzeniem pisemnego oświadczenia o wystąpieniu,
 2. utraty zdolności bycia członkiem Izby, stwierdzonej uchwałą Rady Izby,
 3. likwidacji Izby,
 4. pozbawienia członkostwa Izby.

 

§ 13

 1. Pozbawienie członkostwa przez wykluczenie może nastąpić decyzją Rady Izby na wniosek Zarządu Izby jeżeli członek:
 1. nie przestrzega Statutu Izby,
 2. nie opłaca składek członkowskich przez okres co najmniej 2 kwartałów, mimo monitu Zarządu Izby,
  1. Wystąpienie lub wykluczenie członka z Izby nie zwalnia go z obowiązku uiszczenia na rzecz Izby składek członkowskich i innych należności powstałych w okresie członkostwa.
  2. W przypadku postawienia w stan likwidacji lub upadłości podmiotu  Rada Izby może zwolnić tego członka Izby z obowiązku, o którym mowa w ust. 2.
  3. Członkom przysługuje prawo odwołania się od decyzji Rady Izby o wykluczeniu do Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli członków Izby w terminie 6 tygodni od daty otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem. O terminie zwołania najbliższego Walnego Zgromadzenia zainteresowany członek powiadamiany jest w trybie określonym w § 18 lub 19.

 

ROZDZIAŁ IV

Organy Izby

 

§ 14

Organami Izby są:

 1. Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Izby,
 2. Rada Izby,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Zarząd Izby.

 

§ 15

 1. Kadencja Rady Izby i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 2. Z zastrzeżeniem § 28 ust. 3 członkowie Zarządu powoływani są na wspólną,
  2-letnią kadencję, z tym że kończy się ona nie wcześniej jak w dniu odbycia pierwszego posiedzenia Rady Izby po upływie tej kadencji.
 3. Członek  Komisji Rewizyjnej nie może być  członkiem Rady i Zarządu Izby.

 

§ 16

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Izby podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności przedstawicieli członków Izby, którym przysługuje co najmniej połowa głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.
 2. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie dojdzie do skutku z braku quorum, o którym stanowi ust. 1 - Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie wyznaczając drugi termin nie później niż 60 dni po pierwszym terminie. Na Walnym Zgromadzeniu zwołanym w tym trybie - uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych przedstawicieli. Zasada ta obowiązuje również w przypadkach, gdy Statut przewiduje podjęcie uchwały kwalifikowaną większością głosów.
 3. Uchwały Rady  i Zarządu Izby podejmowane są, z zastrzeżeniem ust. 4, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy  liczby członków, ustalonej zgodnie z postanowieniami  § 22 i § 28.
 4. Uchwały organów Izby w poniższych sprawach zapadają w głosowaniu tajnym:
  1. wybór i odwołanie członków Rady Izby i Komisji Rewizyjnej,
  2. wybór i odwołanie Prezesa Izby.

W pozostałych sprawach głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka organu Izby.

 

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Izby

§ 17

 1. Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków jest najwyższą władzą Izby.
 2. Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Izby może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 18

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Izby jeden raz w roku. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd Izby zawiadamia członków co najmniej na trzy tygodnie wcześniej.
 2. Wnioski członków w sprawie zmian lub uzupełnienia porządku obrad powinny być składane do Zarządu Izby najpóźniej na 14 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
 3. Zarząd Izby zobowiązany jest zawiadomić   członków o uzupełnieniu porządku lub zmianie co najmniej na 10 dni przed terminem odbycia obrad.

 

§ 19

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Izby zwoływane jest z inicjatywy Zarządu lub Rady Izby, bądź na wniosek posiadających 1/10 liczby głosów Członków Izby.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się nie później niż w ciągu 4  tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
 3. Do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio postanowienia § 18 ust. 1-3 dotyczące zawiadamiania o terminie jego odbycia oraz trybie  uzupełniania i wprowadzania zmian do porządku obrad.

 

§ 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Członków Izby należy:

 1. uchwalanie statutu Izby i zmian w statucie,
 2. uchwalanie regulaminu wyboru organów i Prezesa Izby oraz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, 
 3. podejmowanie uchwał w sprawie majątku Izby,
 4. wybór i odwołanie członków Rady Izby i Komisji Rewizyjnej,
 5. wybór i odwołanie Prezesa Izby,
 6. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Izby oraz sprawozdania finansowego,
 7. udzielanie absolutorium Prezesowi i Zarządowi Izby,
 8. ustalanie wysokości składki wpisowej i podstawowej składki członkowskiej oraz zasad regulowania tych należności,
 9. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Izby i Komisji Rewizyjnej,
 10. podejmowanie uchwał o przyjęciu lub wypowiedzeniu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy,
 11. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Izby,
 12. podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających ze Statutu.

 

Rada Izby

 

§ 21

Rada Izby jest  wybierana przez Walne Zgromadzenie.

 

§ 22

 1. Rada Izby składa się z  Prezesa Izby oraz  z 10 - 25 członków.
 2. Rada Izby wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady.
 3. Rada Izby działa w oparciu o przyjmowany przez siebie regulamin.

 

§ 23

 1. Posiedzenia Rady Izby odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
 2. Radę Izby reprezentuje na zewnątrz jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
 3. Rada Izby reprezentuje Izbę w umowach z Prezesem Izby.

 

§ 24

1. Członkostwo w Radzie Izby ustaje na skutek:

 1. odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie,
 2. wygaśnięcie członkostwa podmiotu w Izbie, który był reprezentowany przez członka Rady,
 3. utraty biernego prawa wyborczego przysługującego osobom wskazanym
  w § 8.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 Rada Izby, w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów może powołać na członka Rady, na okres do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia, innego przedstawiciela członka Izby, posiadającego bierne prawo wyborcze.

 

§ 25

Do kompetencji Rady Izby należy:

 1. powoływanie i odwoływanie   na wniosek Prezesa Izby  członków Zarządu Izby,
 2. wykonywanie czynności ze stosunku pracy wobec Prezesa  Izby,
 3. powoływanie ze swojego składu lub ze składu Komisji Rewizyjnej do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia pełniącego obowiązki Prezesa Izby w przypadku zrzeczenia się tej funkcji lub innych okoliczności uniemożliwiających jej pełnienie przez Prezesa Izby, 
 4. wytyczanie kierunków działalności Izby,
 5. uchwalanie na wniosek Zarządu rocznego planu finansowego,
 6. rozpatrywanie odwołań od decyzji, o których mowa w § 28 ust. 7,
 7. realizacja celów statutowych Izby zgodnie z uchwalonymi kierunkami działalności Izby,
 8. ustalanie zasad naliczania i dysponowania funduszem rezerwowym,
 9. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Izby,
 10. interpretacja postanowień Statutu,
 11. stwierdzanie utraty biernego prawa wyborczego członków Rady Izby,
 12. wyrażanie zgody na organizowanie delegatury oraz zatwierdzanie jej struktury organizacyjnej, zasad finansowania i kompetencji,
 13. podejmowanie uchwał wyrażających zgodę na udział Izby w spółkach prawa handlowego,
 14. określenie najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągnąć Izba,
 15.  uchwalanie regulaminu szczególnych uprawnień członków GIPH,
 16. nadawanie Honorowego Członkostwa Rady osobom szczególnie zasłużonym dla Izby.

 

Komisja Rewizyjna

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez przedstawicieli członków Izby.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu przewodniczącego i sekretarza, a  działa w oparciu o przyjęty przez siebie regulamin.
 3. Do szczególnych obowiązków Komisji Rewizyjnej należy nadzór nad działalnością finansową Izby, prawidłowością rozliczeń z odpowiednimi urzędami oraz kontrola realizacji uchwał innych organów Izby.

 

§ 27

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej oprócz spraw  już wymienionych w statucie należy: 
  1. przeprowadzanie bieżących (nie rzadziej niż co 6 miesięcy) i rocznych kontroli działalności finansowej Izby, 
  2. badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z uchwalonym planem finansowym Izby na dany rok,
  3. przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Izby wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności Izby,
  4. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności wraz z wnioskami w sprawie udzielania absolutorium Prezesowi i Zarządowi Izby,
  5. wyznaczanie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Izby.
  6. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
  7. odwołania członka Komisji przez Walne Zgromadzenie,
  8. wygaśnięcie członkostwa podmiotu gospodarczego w Izbie, który był reprezentowany przez członka Komisji,
  9. zrzeczenia się tej funkcji przez członka Komisji.
    
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 Rada Izby, w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów może powołać na członka Komisji Rewizyjnej na okres do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia innego przedstawiciela członka Izby.

 

Zarząd Izby

§ 28

 1. Zarząd Izby kieruje całokształtem działalności Izby oraz reprezentuje ją na zewnątrz, a działa w oparciu o przyjęty przez siebie regulamin. 
 2. Zarząd Izby składa się z Prezesa Izby oraz z 2 - 5 członków Zarządu.
 3. Prezes Izby wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Przedstawicieli członków Izby na okres 4 lat, przewodniczy Zarządowi i organizuje jego pracę.
 4. Członków Zarządu Izby, w tym co najmniej jednego Wiceprezesa,  powołuje i odwołuje Rada Izby na wniosek Prezesa Izby.
 5. Na członka Zarządu może być powołana osoba będąca przedstawicielem członka Izby w Walnym Zgromadzeniu lub spoza ich grona.
 6. Z zastrzeżeniem § 25 pkt 1 Prezes Izby wykonuje czynności pracodawcy wobec pracowników Izby oraz reprezentuje Izbę w umowach o zatrudnianie członków Zarządu, z którymi nie nawiązano stosunku pracy.
 7. Od decyzji związanych z czynnościami, o których mowa w ust.6 członkom Zarządu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady Izby.

 

§ 29

 1. Do kompetencji Zarządu Izby należy:
 1. prowadzenie spraw bieżących Izby,
 2. zarządzanie majątkiem Izby, stosowanie się do uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady  Izby,
 3. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
 4. podejmowanie działań zmierzających do realizacji celów statutowych Izby stosownie do Uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Izby,
 5. składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby, przy czym do ważności tych oświadczeń, z zastrzeżeniem § 28 ust.6, wymagane jest współdziałanie Prezesa Izby z co najmniej jednym członkiem Zarządu bądź  dwóch członków Zarządu,
 6. wnioskowanie do Rady Izby o wyrażenie zgody na powołanie delegatury,
 7. prowadzenie negocjacji z organizacjami związkowymi na temat układów zbiorowych pracy i innych porozumień,
 8. uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracy,
 9. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o przyjęcie
  i wypowiedzenie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy,
 10. podejmowanie uchwał wyrażających zgodę na przystąpienie Izby do organizacji krajowych i zagranicznych, w tym w szczególności izb, stowarzyszeń, federacji, konfederacji, klastrów itp.
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 2. Zarząd Izby w drodze uchwały może ustanowić Pełnomocników Zarządu Izby uprawnionych do reprezentowania Izby i składania za nią oświadczeń woli w zakresie wynikającym z tegoż pełnomocnictwa.

 

ROZDZIAŁ V

Zasady ustalania wysokości składek członkowskich.

§ 30

 1. Walne Zgromadzenie Przedstawicieli członków Izby określa kwotę podstawowej składki członkowskiej, która uprawnia Przedstawiciela Członka Izby do jednego głosu w Walnym Zgromadzeniu.
 2. Składka, o której mowa w ust. 1 podlega corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły po jego opublikowaniu przez Prezesa GUS, przy czym podstawą waloryzacji jest każdorazowo składka obowiązująca w roku poprzednim.

 

§ 31

 1. Z zastrzeżeniem ust. 5 i § 32 wysokość miesięcznej  składki członkowskiej jest ustalona jako iloczyn  kwoty podstawowej składki członkowskiej i ilości głosów w Walnym Zgromadzeniu wynikających z postanowień § 8 ust.3.
 2. Wysokość miesięcznej składki dla członka obserwatora wynosi 1/2 kwoty składki członkowskiej, do wyliczania której stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 1.
 3. Składki członkowskie opłacane są z góry w okresach kwartalnych.
 4. Termin opłacenia składki na  dany kwartał upływa z ostatnim dniem pierwszego miesiąca danego kwartału i jest to termin wymagalności składek w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 5. W uzasadnionych przypadkach, w tym w trudnej sytuacji finansowej członka Izby, Zarząd Izby, na wniosek tego członka, może obniżyć na czas określony wysokość miesięcznej składki członkowskiej, rozłożyć zaległe składki na raty lub odroczyć termin ich płatności. Zarząd obniżając wysokość składki członkowskiej ustala odpowiednio liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

§ 32

Członek Izby może zadeklarować wyższą składkę niż to wynika ze stanu zatrudnienia.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

Majątek Izby

§ 33

Na majątek Izby składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne, w tym fundusz rezerwowy oraz wszelkie prawa majątkowe zgromadzone w czasie jej działalności statutowej.

 

§ 34

Majątek Izby powstaje między innymi z:

1) wpisowego i składek członkowskich,

2) subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

3) wpływów z działalności gospodarczej Izby,

4 odsetek bankowych od środków finansowych Izby zgromadzonych na rachunkach bankowych,

5) innych wpływów i dochodów.

 

§ 35

1. Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem przepisu § 25 pkt 12 Statutu.

2. Dochody z działalności gospodarczej Izby mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

 

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe i przejściowe.

§ 36

Zmiana statutu Izby lub rozwiązanie Izby może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli członków Izby, podjętej większością 2/3 głosów. Postanowienia tego nie stosuje się w  przypadku, gdy Walne  Zgromadzenie Przedstawicieli Członków zostało zwołane w oparciu o § 16 ust.2.

 

§ 37

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Izby, Walne Zgromadzenie  Przedstawicieli członków Izby wyznacza likwidatora i określa cele, na które powinien być przeznaczony majątek Izby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst jednolity uwzględniający ostatnie zmiany wprowadzone uchwałą nr 3/2015 Zwyczajnego, Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Członków GIPH  z dnia 26 czerwca 2015 r.

Partnerzy