Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Rada Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej 

Rada Izby jest  wybierana przez Walne Zgromadzenie. Składa się z  Prezesa Izby oraz  z 10 - 25 członków. Rada Izby wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady, a działa w oparciu o przyjmowany przez siebie regulamin. Posiedzenia Rady Izby odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

Do kompetencji Rady Izby należy:

 • powoływanie i odwoływanie   na wniosek Prezesa Izby  członków Zarządu Izby,
 • wykonywanie czynności ze stosunku pracy wobec Prezesa  Izby,
 • powoływanie ze swojego składu lub ze składu Komisji Rewizyjnej do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia pełniącego obowiązki Prezesa Izby w przypadku zrzeczenia się tej funkcji lub innych okoliczności uniemożliwiających jej pełnienie przez Prezesa Izby,
 • wytyczanie kierunków działalności Izby,
 • uchwalanie na wniosek Zarządu rocznego planu finansowego,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji, o których mowa w § 28 ust. 7 statutu GIPH,
 • realizacja celów statutowych Izby zgodnie z uchwalonymi kierunkami działalności Izby,
 • ustalanie zasad naliczania i dysponowania funduszem rezerwowym,
 • przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Izby,
 • interpretacja postanowień Statutu,
 • stwierdzanie utraty biernego prawa wyborczego członków Rady Izby,
 • wyrażanie zgody na organizowanie delegatury oraz zatwierdzanie jej struktury organizacyjnej, zasad finansowania i kompetencji,
 • podejmowanie uchwał wyrażających zgodę na udział Izby w spółkach prawa handlowego,
 • określenie najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągnąć Izba,
 •  uchwalanie regulaminu szczególnych uprawnień członków GIPH,
 • nadawanie Honorowego Członkostwa Rady osobom szczególnie zasłużonym dla Izby.

 

Skład Rady GIPH w kadencji 2019-2022

Partnerzy