Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji (ROPT)Projekt „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego - transformacja regionu.

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, w ramach partnerstwa z Województwem Śląskim jako Liderem oraz Głównym Instytutem Górnictwa i Związkiem Zawodowym Górników w Polsce, rozpoczęła realizację projektu REGIONALNE OBSERWATORIUM PROCESU TRANSFORMACJI (ROPT) w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego - transformacja regionu (decyzja nr UDA-RPSL.01.04.03-24-0004/22-00 Zarządu Województwa Śląskiego).

Celem Projektu jest  wsparcie i usprawnienie zarządzania procesem transformacji społeczno-gospodarczej regionu poprzez:

  1. gromadzenie i rozpowszechnianie wiedzy, w tym zwłaszcza na temat:
  • procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie,
  • skutecznych modeli transformacyjnych wypracowanych w ramach dobrych praktyk,
  • innowacyjnych technologii wspierających proces przechodzenia na gospodarkę obiegu zamkniętego,
  1. promowanie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez inicjowanie współpracy:
  • partnerów lokalnych w podregionach, w których odbywa się transformacja społeczno-gospodarcza,
  • jednostek badawczo-rozwojowych z podmiotami gospodarczymi.

Biorąc pod uwagę, że Izba zrzesza podmioty działające w górnictwie węglowym oraz jego otoczeniu, jest od dawna zainteresowana możliwymi konsekwencjami procesu transformacji na kondycję zarówno tych przedsiębiorców i instytucji, jak i regionów, w których te podmioty działają, jak i mieszkańców.

Podstawowym celem strategicznym Izby jest reprezentowanie, wspieranie i ochrona interesów przedsiębiorców górniczych oraz firm i instytucji okołogórniczych w okresie transformacji energetycznej sektora paliwowo-energetycznego. Biorąc to pod uwagę, istotnym jest bieżące zbieranie i analizowanie danych dotyczących ww. procesu, który będzie miał wpływ nie tylko na zrzeszone w Izbie podmioty, ale całe regiony, w których prowadzą one działalność, jak również na ich mieszkańców. Zadaniem Izby jest odpowiednie przygotowanie przedsiębiorców do niezbędnych zmian. Jedną z form realizacji zadań Izby jest udział w projekcie takim jak Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji (ROPT).

Udział Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w projekcie dotyczy dwóch działań z modułu konsultacyjnego, tj.

  1. realizacji warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie województwa śląskiego - Izba zorganizuje w subregionach województwa śląskiego, zwłaszcza w gminach górniczych,  w szczególny sposób dotkniętych potencjalnymi skutkami transformacji, cykl 8 warsztatów dla lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, samorządów gospodarczych, przedsiębiorców.

Celem warsztatów będzie szerzenie wiedzy o procesie transformacji społeczno-gospodarczej Śląska, źródłach i możliwościach pozyskania finansowania projektów oraz identyfikacja potencjałów dla zbudowania specjalizacji poszczególnych subregionów.

W trakcie warsztatów szczególna uwaga poświęcona zostanie konieczności wdrażania rozwiązań innowacyjnych i kreatywnych oraz technologii cyfrowych, roli i jakości usług dla biznesu oraz usług społecznych, jak również aktywizacji i rozwojowi zasobów ludzkich.

W celu zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu merytorycznego warsztatów, Izba planuje utrzymywanie bieżącego kontaktu z instytucjami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie procesu transformacji.

  1. realizacji warsztatów innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii wraz z prowadzeniem biura akcji – Izba zorganizuje dla wskazanej grupy docelowej cykl 6 warsztatów, których tematyka oscylować będzie wokół najbardziej aktualnych trendów w gospodarce i przemyśle, nowinek i innowacji technologicznych, w tym tych dotyczących odnawialnych źródeł energii, gospodarki obiegu zamkniętego, automatyzacji i digitalizacji procesów produkcyjnych.

Celem warsztatów będzie przybliżenie ich uczestnikom innowacyjnych rozwiązań technicznych, omówienie możliwości usprawnień w organizacji i bezpieczeństwie pracy, wskazanie kwalifikacji/kompetencji przyszłości, ścieżek przejścia firmy przez proces transformacji, omówienie transformacji cyfrowej.

Każde spotkanie poświęcone zostanie odrębnemu zagadnieniu i będzie miało na celu umożliwienie przedsiębiorcom zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinach przemysłu przyszłości, a przeprowadzone będzie przez eksperta danej dziedziny. Agenda warsztatów uwzględniać będzie również popularyzację wiedzy o procesie transformacji społeczno-gospodarczej Śląska oraz o możliwościach pozyskania finansowania na wdrożenie innowacji i przebranżowienie przedsiębiorstw.

 

Partnerzy