Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Biuletyn Górniczy
Biuletyn Górniczy jest ogólnopolskim kwartalnikiem wydawanym nakładem Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Jest pismem poruszającym wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstw górniczych i firm pracujących na rzecz górnictwa. Rozprowadzany jest w kolportażu zamkniętym, docierając do specjalistów i kadry menedżerskiej:

 

 • spółek węglowych, kopalń; 
 • innych zakładów górniczych; 
 • przedsiębiorstw remontowo-usługowych;
 • zakładów przemysłowych pracujących na rzecz górnictwa; 
 • central zaopatrzeniowych i handlowych; 
 • jednostek administracji centralnej;
 • jednostek samorządu terytorialnego; 
 • instytutów naukowo-badawczych;
 • firm współpracujących z energetyką;
 • przedsiębiorstw eksploatujących surowce pospolite (kruszywa, piaski, żwiry itd.) i 
 • producentów wód mineralnych;
 • producentów koksu; 
 • kopalń rud metali, soli i siarki.

 

Zakres tematyczny Biuletynu Górniczego obejmuje następujące dziedziny:

 • górnictwo; 
 • przemysł maszynowy;
 • energetyka; 
 • ochrona środowiska;  
 • przemysł gumowy; 
 • przemysł chemiczny; 
 • przemysł precyzyjny; 
 • elektrotechnika i elektronika; 
 • przemysł drzewny; 
 • przemysł odzieżowy; 
 • transport kolejowy i drogowy; 
 • telekomunikację; 
 • informatykę; 
 • wyższe uczelnie i placówki naukowo-badawcze.

Na łamach Biuletynu wiele uwagi poświęcamy problematyce naukowo – badawczej. W stałych rubrykach prezentowane są porady prawne z zakresu prawa administracyjnego, oferty współpracy handlowej ze strony firm zagranicznych, informacje dotyczące działalności samorządu gospodarczego.

Edycja wybranych numerów Biuletynu jest zsynchronizowana z niektórymi targami krajowymi: Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego "Katowice", Targi Expo Silesia, Targi BHP, Energetab i inne.

Reklama w Biuletynie Górniczym może być bardzo skuteczna, ze względu na to, że trafia on precyzyjnie do kierownictw działów handlowo-marketingowych.

Format Biuletynu - A4 ( 200 mm x 293mm)

 


 

Biuletyn Górniczy
Czasopismo Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach
ISSN 1234-7833
Redaktor naczelny: Piotr Kryszak

Sekretariat redakcji:

Marcin Hylewski - sekretarz, biuletyngorniczy@gmail.com

 

Adres redakcji:
Katowice 40-048, ul. Kościuszki 30,
tel: 32-757-32-52, 32-757-38 21
 e-mail: biuro@giph.com.pl

Dział reklamy "BG":
Milenia Dębowska, tel: 32-757-32-52

 


 

Partnerzy