Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Zarząd 

Kieruje całokształtem działalności Izby oraz reprezentuje ją na zewnątrz, a działa w oparciu o przyjęty przez siebie regulamin.

Zarząd Izby składa się z Prezesa Izby oraz z 2 - 5 członków Zarządu. Prezes Izby wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Przedstawicieli członków Izby na okres 4 lat, przewodniczy Zarządowi i organizuje jego pracę. Członków Zarządu Izby, w tym co najmniej jednego Wiceprezesa,  powołuje i odwołuje Rada Izby na wniosek Prezesa Izby. Na członka Zarządu może być powołana osoba będąca przedstawicielem członka Izby w Walnym Zgromadzeniu lub spoza ich grona.

Do kompetencji Zarządu Izby należy:

 • prowadzenie spraw bieżących Izby,
 • zarządzanie majątkiem Izby, stosowanie się do uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady  Izby,
 • uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
 • podejmowanie działań zmierzających do realizacji celów statutowych Izby stosownie do Uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Izby,
 • składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby, przy czym do ważności tych oświadczeń, z zastrzeżeniem § 28 ust.6, wymagane jest współdziałanie Prezesa Izby z co najmniej jednym członkiem Zarządu bądź  dwóch członków Zarządu,
 • wnioskowanie do Rady Izby o wyrażenie zgody na powołanie delegatury,
 • prowadzenie negocjacji z organizacjami związkowymi na temat układów zbiorowych pracy i innych porozumień,
 • uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracy,
 • wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o przyjęcie
  i wypowiedzenie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy,
 • podejmowanie uchwał wyrażających zgodę na przystąpienie Izby do organizacji krajowych i zagranicznych, w tym w szczególności izb, stowarzyszeń, federacji, konfederacji, klastrów itp.

 

Skład Zarządu Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

 

Partnerzy