Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Janusz Olszowski - PrezesJanusz Olszowski - Prezes

Janusz Olszowski jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na tej samej uczelni ukończył  dodatkowo Podyplomowe Studium Aerologii oraz Podyplomowe Studium Administracji i Zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ustawicznie podnosił swoje kwalifikacje na licznych specjalistycznych  kursach i szkoleniach z zakresu ekonomii, prawa i górnictwa w tym kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa i kurs dla likwidatorów i syndyków masy upadłości.

W latach 1980-1996 pracował na stanowiskach kierowniczych pod ziemią w kopalniach węgla „Janina”, „Halemba”, a także Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. Pełnił tam funkcję głównego inżyniera i uczestniczył w 25 akcjach ratowniczych oraz wizytował lub kierował kontrolami we wszystkich kopalniach podziemnych, odkrywkowych i otworowych w Polsce. W roku 1996 został dyrektorem w Górniczej Izbie Przemysłowo-Handlowej, a od roku 1998 jest prezesem Izby.

Kieruje pracą Zarządu Izby, a ponadto osobiście zajmuje się analizowaniem i opiniowaniem obowiązujących oraz projektowanych aktów prawnych, reprezentując Izbę w trakcie prac komisji rządowych i parlamentarnych. Zakres jego obowiązków obejmuje ponadto kwestie związane z ekonomiczno-finansowymi aspektami funkcjonowania i restrukturyzowania sektora paliwowo – energetycznego oraz sprawy dotyczące czystych technologii węglowych.

W latach 2016 - 2018 Janusz Olszowski pełnił funkcję Wiceprezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EUROCOAL, a aktualnie należy do Komitetu Wykonawczego tej organizacji.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji, ekspertyz oraz referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. W ramach działalności dodatkowej pracuje także w licznych komisjach, komitetach i innych gremiach takich jak np.: Komitet Sterujący ds. górnictwa, Komitet Wykonawczy Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EUROCOAL, Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym, Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk, Rada Naukowa Głównego Instytutu Górnictwa, Rada Naukowa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Regionalna Rada ds. Energii, Komitet Monitorujący program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Za dotychczasową pracę został wyróżniony licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Uzyskał stopień zawodowy Generalnego Dyrektora Górniczego I Stopnia.

 

Partnerzy