Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Rozeznanie rynkuBranżowe Centrum Umiejętności – Górnictwa Rud 4.0 

 

Rozeznanie rynku z dnia 30 kwietnia 2024 r.  

dotyczące świadczenia usług związanych z pracami w zespole eksperckim do spraw przygotowania

opisu kwalifikacji z zakresu programowania maszyn i urządzeń przemysłu wydobywczego rud metali

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, NIP: 634-10-12-786, KRS: 0000095169, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert w związku z prowadzoną procedura rozeznania rynku, w projekcie „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności realizującego koncepcję centrum doskonałości zawodowej (CoVEs) dla dziedziny górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych" -  w ramach Planu rozwojowego: dokument, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia 2021/241, stanowiący podstawę realizacji reform i inwestycji objętych wsparciem ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, tj. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Inwestycja: A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie. Cel szczegółowy inwestycji: Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego. Zakres inwestycji: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcje centrów doskonałości zawodowej (CoVEs). Instytucja odpowiedzialna za inwestycję (IOI): Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jednostka Wspierająca (JW): Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Numer przedsięwzięcia: KPO/22/1/BCU/U/0044.

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 r. – 30.09.2025 r.

Przedmiotem zamówienia jest wybór max. 3 wykonawców - pełniących funkcje ekspertów w ramach Zespołu eksperckiego do spraw przygotowania opisu kwalifikacji z zakresu programowania maszyn i urządzeń przemysłu wydobywczego rud metali.

Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w załączonym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro.

Termin i miejsce składania ofert oraz informacje dodatkowe:

 1. Ofertę traktuje się jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do dnia i godziny wskazanej powyżej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pozostawienia bez rozpatrzenia ofert, które zostaną przesłane po tym terminie.
 2. Oferta powinna zostać dostarczona do dnia 10 maja br. do godz. 23:59
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, a także prawo do negocjacji warunków oferty oraz prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, pytania prosimy kierować na adres: bcu@giph.com.pl lub prawny@giph.com.pl.

 

Załączniki:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [plik word; 292 KB]
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [plik pdf; 1,62 MB]
 3. Formularz ofertowy [plik word; 280 KB]

 

INFORMACJA O WYNIKU ROZEZNANIA RYNKU

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

dotyczące świadczenia usług związanych z pracami w zespole eksperckim do spraw przygotowania opisu kwalifikacji z zakresu programowania maszyn i urządzeń przemysłu wydobywczego rud metali

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa informuje, iż  przeprowadziła rozeznanie rynku na świadczenie usługi polegającej udział w pracach w zespole eksperckim do spraw przygotowania opisu kwalifikacji z zakresu programowania maszyn i urządzeń przemysłu wydobywczego rud metali.

W odpowiedzi na zapytanie, do Izby wpłynęły dwie oferty:

 • Pani dr inż. Joanna Rogala-Rojek – oferta na 5 000,00 zł netto,
 • Pan Sebastian Józefowicz – oferta na 5 000,00 zł netto.

Obie oferty opiewały na kwotę 5 000,00 zł netto, spełniały wymogi zapytania (zwłaszcza dotyczące posiadanej wiedzy i doświadczenia), jak i założenia wynikające z budżetu Zamawiającego, oferenci wykazali brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w związku z czym obie ww. oferty zostały wybrane do realizacji zamówienia.

 

 

*******************

Rozeznanie rynku z dnia 29 kwietnia 2024 r.

dotyczące wynajmu autokaru/busa do przewozu grupy

maks. 20 osób na trasie Lubin – Katowice – Lubin

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania o cenę.

Rozeznanie rynku realizowane jest w ramach zadania „Wyjazd studyjny nauczycieli i doradców zawodowych do zakładu pracy związanego z branżą górniczą na Górnym Śląsku”, będącego częścią projektu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności realizującego koncepcję centrum doskonałości zawodowej (CoVEs) dla dziedziny górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych”. Projekt objęty jest wsparciem ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, tj. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), inwestycja: A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie; cel szczegółowy inwestycji: Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego. Zakres inwestycji: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcje centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu autokaru/busa wraz z kierowcą do przewozu grupy maks.  20 osób na trasie Lubin – Katowice – Lubin oraz przejazdów lokalnych na terenie Katowic w dniu 23 maja 2024 roku.

 

Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w załączonym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Termin i miejsce składania ofert oraz informacje dodatkowe:

 1. Oferta powinna zostać dostarczona drogą elektroniczną  do dnia 7 maja br. do godz. 23:59 na adres e‑mail: bcu@giph.com.pl 
 2. Ofertę traktuje się jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do dnia i godziny wskazanej powyżej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pozostawienia bez rozpatrzenia ofert, które zostaną przesłane po tym terminie.
 3. Oferty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres e-mail w formie zeskanowanych dokumentów (maksymalny rozmiar załącznika nie powinien przekraczać 10 MB). Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Oferenta (w takim przypadku do oferty należy też dołączyć zeskanowany dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta).
 4. Kryterium oceny złożonych ofert będzie cena netto. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, a także prawo do negocjacji warunków oferty oraz prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, pytania prosimy kierować na adres: bcu@giph.com.pl 

 

Załączniki:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [plik word; 300 KB]
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [plik pdf; 776 KB]
 3. Formularz ofertowy [plik word; 288 KB]

 

INFORMACJA O WYNIKU ROZEZNANIA RYNKU

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

dotyczące wynajmu autokaru/busa do przewozu grupy

maks. 20 osób na trasie Lubin – Katowice – Lubin

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa informuje, iż  przeprowadziła rozeznanie rynku na usługę wynajmu autokaru/busa wraz z kierowcą do przewozu grupy maks.  20 osób na trasie Lubin – Katowice – Lubin oraz przejazdów lokalnych na terenie Katowic w dniu 23 maja 2024 roku.

 

W odpowiedzi na zapytanie, do Izby wpłynęła jedna oferta F. H. U. "Wolbus" Łukasz Wolski, Daniel Olszak Spółka Cywilna ul. Jagodowa 2; 59-140 Chocianów na kwotę 4 000,00 zł brutto spełniająca wszystkie wymogi zapytania.

 

 

*******************

Rozeznanie rynku z dnia 02 kwietnia 2024 r.  

dotyczącego organizacji i obsługi wirtualnych targów pracy

  

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, NIP: 634-10-12-786, KRS: 0000095169, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert w związku z prowadzoną procedura rozeznania rynku, w ramach zadania „Promocja zawodów – wirtualne targi pracy”, polegającego na opracowaniu i realizacji kampanii reklamowej dotyczącej poszukiwanych zawodów w branży górnictwa podziemnego, przeróbki rud metali i surowców mineralnych - na potrzeby projektu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności realizującego koncepcję centrum doskonałości zawodowej (CoVEs) dla dziedziny górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych”. Projekt objęty jest wsparciem ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, tj. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), inwestycja: A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie; cel szczegółowy inwestycji: Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego. Zakres inwestycji: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcje centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa wirtualnych targów pracy, a także udostępnienie niezbędnego oprogramowania służącego do zorganizowania i prowadzenia wirtualnych targów, poprzez stworzenie wirtualnej przestrzeni w postaci hali targowej wraz z określoną liczbą stanowisk wystawowych, dostępnych dla każdego za pośrednictwem sieci Internet, oraz zapewnienie wsparcia technicznego ww. targów  i świadczenie usług serwisowych.

Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w załączonym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Termin i miejsce składania ofert oraz informacje dodatkowe:

 1. Oferta powinna zostać dostarczona drogą elektroniczną  do dnia 8 kwietnia br. do godz. 23:59 na adres e‑mail: bcu@giph.com.pl 

 

 1. Ofertę traktuje się jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do dnia i godziny wskazanej powyżej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pozostawienia bez rozpatrzenia ofert, które zostaną przesłane po tym terminie.
 2. Oferty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres e-mail w formie zeskanowanych dokumentów (maksymalny rozmiar załącznika nie powinien przekraczać 10 MB). Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Oferenta (w takim przypadku do oferty należy też dołączyć zeskanowany dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta).
 3. Kryterium oceny złożonych ofert będzie cena netto. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, a także prawo do negocjacji warunków oferty oraz prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, pytania prosimy kierować na adres: bcu@giph.com.pl 

 

Załączniki:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [plik word; 295 KB]
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [plik pdf; 387 KB]
 3. Formularz ofertowy [plik word; 288 KB]

 

 

INFORMACJA O WYNIKU ROZEZNANIA RYNKU

z dnia 02 kwietnia 2024 r.

na świadczenie usługi dotyczącej organizacji i obsługi wirtualnych targów pracy

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa informuje, iż  przeprowadziła rozeznanie rynku na organizację i obsługę wirtualnych targów pracy, a także udostępnienie niezbędnego oprogramowania służącego do zorganizowania i prowadzenia wirtualnych targów, poprzez stworzenie wirtualnej przestrzeni w postaci hali targowej wraz z określoną liczbą stanowisk wystawowych, dostępnych dla każdego za pośrednictwem sieci Internet, oraz zapewnienie wsparcia technicznego ww. targów  i świadczenie usług serwisowych.

 

W odpowiedzi na zapytanie, do Izby wpłynęły dwie oferty:

 • Event Logistica, ul. Lipowa 3D, 30-702 Kraków;
 • QR COMMUNICATION Sp. z o.o., ul. Zielona 47, Kotórz Mały, 46-045 Turawa

Z czego wybrana została oferta QR COMMUNICATION Sp. z o.o. na kwotę 32 000,00 zł netto spełniająca wszystkie wymogi zapytania.

Partnerzy