Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Branżowe Centrum Umiejętności GÓRNICTWO RUD 4.0W 2023 roku MEIN wprowadza do systemu oświaty nowy typ placówek oświatowych, jakim są branżowe centra umiejętności BCU realizujące koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs). To ośrodki ukierunkowane branżowo w zakresie jednej z dziedzin zawodowych prowadzące działalność:

  • edukacyjno-szkoleniową,
  • wspierającą współpracę szkół i uczelni z pracodawcami,
  • innowacyjno-rozwojową upowszechniającą wiedzę i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową,
  • wspierającą realizację doradztwa zawodowego dla uczniów i aktywizację zawodową studentów, doktorantów i absolwentów studiów.

Oferta BCU jest skierowana do uczniów, studentów, nauczycieli oraz pracowników, w obszarze danej dziedziny zawodowej.

Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr uzyskało dofinansowanie do projektu utworzenia BCU dla dziedziny górnictwo podziemne i przeróbka rud metali oraz surowców mineralnych.

Branżowe centra umiejętności są zakładane i prowadzone w oparciu o porozumienia gwarantujące współpracę organu prowadzącego szkołę i organizacji branżowej właściwej dla danej dziedziny.

Z przyjemnością informujemy, że partnerami MCKK w projekcie są: KGHM Polska Miedź S.A., Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa, Związek Pracodawców Polska Miedź.

PROJEKT: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności realizującego koncepcje, centrum doskonałości zawodowej (CoVEs)

BCU GÓRNICTWA RUD 4.0
centrum doskonałości zawodowej (CoVEs) dla dziedziny górnictwo
podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych

Realizacja projektu odbywa się w ramach Planu rozwojowego: dokument, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia 2021/241, stanowiący podstawę realizacji reform i inwestycji objętych wsparciem ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, tj. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Inwestycja: A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.

Cel szczegółowy inwestycji: Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego.

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny górnictwa podziemnego, przeróbki rud metali i surowców mineralnych (Dziedzina). Przedmiotem projektu jest budowa budynku dydaktycznego – siedziby BCU, utworzenie sali treningowej do prowadzenia zajęć z zakresu postępowania w sytuacji zagrożenia oraz pierwszej pomoc w warunkach podziemnego zakładu górniczego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, utworzenie pracowni górnictwa 4.0 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, utworzenie stanowiska do nauki prac murarskich pod ziemią wraz z zakupem zestawu rusztowań, zakup symulatorów do nauki spawania wraz z niezbędnym oprogramowaniem, stworzenie warsztatów utrzymania SMG wraz z zakupem wyposażenia, rozbudowa stanowiska przenośnika taśmowego wraz z zakupem pulpitu sterowniczego, zakup wyposażenia sal dydaktycznych i pomieszczeń administracyjnych, opracowanie i wprowadzenie do ZSK kwalifikacji z zakresu programowania maszyn i urządzeń przemysłu wydobywczego rud metali wraz z uzyskaniem praw do prowadzenia certyfikacji z tego zakres oraz realizacja programu szkoleń zawodowych związanych z Dziedziną.

Zakres inwestycji: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcje centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).

Instytucja odpowiedzialna za inwestycję (IOI): Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Jednostka Wspierająca (JW): Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Partnerstwo – przedsięwzięcie jest realizowane w partnerstwie z KGHM Polska Miedź SAZwiązkiem Pracodawców Polska Miedź oraz Górniczą Izbą Przemysłowo Handlową.

 

Partnerzy