Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Rozeznanie rynkuProjekt „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”

 

 

Rozeznanie rynku z dnia 24 lipca 2023 r.  

na usługę przeprowadzenia jednego wykładu eksperckiego

poświęconego obszarowi: Przemysły mobilności (Transport)

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, NIP: 634-10-12-786, KRS: 0000095169, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert w związku z prowadzoną procedura rozeznania rynku, w ramach projektu „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”, (decyzja nr UDA-RPSL.01.04.03-24-0004/22-00 Zarządu Województwa Śląskiego), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 -  Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego - transformacja regionu.

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzanie jednego wykładu eksperckiego poświęconego obszarowi: Przemysły mobilności (Transport), w dniu 7 września br. w Centrum biurowo-szkoleniowym MONIUSZKI 7, ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice.

Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w załączonym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro.

Termin i miejsce składania ofert oraz informacje dodatkowe:

 1. W składanej ofercie należy uwzględnić całościową kwotę realizacji zamówienia netto.
 2. Oferta powinna zostać dostarczona drogą elektroniczną  do dnia 6 sierpnia br. do godz. 23:59 na adres e‑mail: warsztaty@giph.com.pl lub prawny@giph.com.pl.
 3. Ofertę traktuje się jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do dnia i godziny wskazanej powyżej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pozostawienia bez rozpatrzenia ofert, które zostaną przesłane po tym terminie.
 4. Oferty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres e-mail w formie zeskanowanych dokumentów (maksymalny rozmiar załącznika nie powinien przekraczać 10 MB). Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Oferenta (w takim przypadku do oferty należy też dołączyć zeskanowany dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta).
 5. Kryterium oceny złożonych ofert będzie cena netto. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, a także prawo do negocjacji warunków oferty oraz prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, pytania prosimy kierować na adres: warsztaty@giph.com.pl lub prawny@giph.com.pl.

 

Załączniki:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warsztaty innowacji) [plik word; 3,70 MB]
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warsztaty innowacji) [plik pdf; 1,01 MB]
 3. Formularz ofertowy (warsztaty innowacji)[plik word; 3,69 MB]

 

INFORMACJA O WYNIKU ROZEZNANIA RYNKU

z dnia 24 lipca 2023 r.

na świadczenie usługi przeprowadzenia jednego wykładu eksperckiego poświęconego obszarowi: Przemysły mobilności (Transport) - w trakcie warsztatów innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii (instytuty badawcze, parki naukowo-technologiczne, uczelnie), przy współudziale pracodawców

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa informuje, iż  przeprowadziła rozeznanie rynku na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu jednego wykładu eksperckiego poświęconego obszarowi Przemysły mobilności (Transport) w trakcie warsztatów innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii (instytuty badawcze, parki naukowo-technologiczne, uczelnie), przy współudziale pracodawców, w dniu 7 września 2023 r.

 

W odpowiedzi na zapytanie, do Izby wpłynęła jedna oferta:

 • pana dr hab. Roberta Tomanka, prof. UE zamieszkałego przy ul. Modrzewiowej 16, 41-103 Siemianowice Śląskie.

Oferta na kwotę 1 700,00 zł brutto spełnia wymogi zapytania (zwłaszcza dotyczące posiadanej wiedzy i doświadczenia), jak i założenia wynikające z budżetu Zamawiającego, oferent wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w związku z czym ww. oferta została wybrana do realizacji zamówienia.

*********************************

Rozeznanie rynku z dnia 5 maja 2023 r.  

na usługę przeprowadzenia jednego wykładu eksperckiego

poświęconego obszarowi Przemysły wschodzące: materiały i nanomateriały

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, NIP: 634-10-12-786, KRS: 0000095169, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert w związku z prowadzoną procedura rozeznania rynku, w ramach projektu „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”, (decyzja nr UDA-RPSL.01.04.03-24-0004/22-00 Zarządu Województwa Śląskiego), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 -  Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego - transformacja regionu.

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzanie jednego wykładu eksperckiego poświęconego obszarowi Przemysłów wschodzących (materiały i nanomateriały), w dniu 15 czerwca br. w Centrum biurowo-szkoleniowym MONIUSZKI 7, ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice.

Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w załączonym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro.

Termin i miejsce składania ofert oraz informacje dodatkowe:

 1. W składanej ofercie należy uwzględnić całościową kwotę realizacji zamówienia netto.
 2. Oferta powinna zostać dostarczona drogą elektroniczną do dnia 15 maja br. do godz. 23:59 na adres e‑mail: warsztaty@giph.com.pl lub prawny@giph.com.pl.
 3. Ofertę traktuje się jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do dnia i godziny wskazanej powyżej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pozostawienia bez rozpatrzenia ofert, które zostaną przesłane po tym terminie.
 4. Oferty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres e-mail w formie zeskanowanych dokumentów (maksymalny rozmiar załącznika nie powinien przekraczać 10 MB). Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Oferenta (w takim przypadku do oferty należy też dołączyć zeskanowany dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta).
 5. Kryterium oceny złożonych ofert będzie cena netto. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, a także prawo do negocjacji warunków oferty oraz prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, pytania prosimy kierować na adres: warsztaty@giph.com.pl lub prawny@giph.com.pl.

 

Załączniki:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warsztaty innowacji) [plik word; 3,70 MB]
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warsztaty innowacji) [plik pdf; 1,01 MB]
 3. Formularz ofertowy (warsztaty innowacji)[plik word; 3,69 MB]

 

INFORMACJA O WYNIKU ROZEZNANIA RYNKU

z dnia 5 maja 2023 r.

na świadczenie usługi przeprowadzenia jednego wykładu eksperckiego

poświęconego obszarowi Przemysły wschodzące: materiały i nanomateriały - w trakcie warsztatów innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii (instytuty badawcze, parki naukowo-technologiczne, uczelnie), przy współudziale pracodawców

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa informuje, iż  przeprowadziła rozeznanie rynku na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu jednego wykładu eksperckiego poświęconego obszarowi Przemysły wschodzące: materiały i nanomateriały w trakcie warsztatów innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii (instytuty badawcze, parki naukowo-technologiczne, uczelnie), przy współudziale pracodawców, w dniu 15 czerwca 2023 r.

 

W odpowiedzi na zapytanie, do Izby wpłynęła jedna oferta:

 • pani dr inż. Sylwii Golby, zamieszkałej przy ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów.

Oferta na kwotę 2 800,00 zł netto spełnia wymogi zapytania (zwłaszcza dotyczące posiadanej wiedzy i doświadczenia), jak i założenia wynikające z budżetu Zamawiającego, oferent wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w związku z czym ww. oferta została wybrana do realizacji zamówienia.

*********************************

Rozeznanie rynku z dnia 29 marca 2023 r.  

na usługę przeprowadzenia jednego wykładu eksperckiego

poświęconego obszarowi Medycyny

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, NIP: 634-10-12-786, KRS: 0000095169, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert w związku z prowadzoną procedura rozeznania rynku, w ramach projektu „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”, (decyzja nr UDA-RPSL.01.04.03-24-0004/22-00 Zarządu Województwa Śląskiego), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 -  Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego - transformacja regionu.

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzanie jednego wykładu eksperckiego poświęconego obszarowi Medycyny, w dniu 26 maja br. w Centrum biurowo-szkoleniowym MONIUSZKI 7, ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice.

Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w załączonym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro.

Termin i miejsce składania ofert oraz informacje dodatkowe:

 1. W składanej ofercie należy uwzględnić całościową kwotę realizacji zamówienia netto.
 2. Oferta powinna zostać dostarczona drogą elektroniczną  do dnia 23 kwietnia br. do godz. 23:59 na adres e‑mail: warsztaty@giph.com.pl lub prawny@giph.com.pl.
 3. Ofertę traktuje się jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do dnia i godziny wskazanej powyżej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pozostawienia bez rozpatrzenia ofert, które zostaną przesłane po tym terminie.
 4. Oferty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres e-mail w formie zeskanowanych dokumentów (maksymalny rozmiar załącznika nie powinien przekraczać 10 MB). Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Oferenta (w takim przypadku do oferty należy też dołączyć zeskanowany dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta).
 5. Kryterium oceny złożonych ofert będzie cena netto. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, a także prawo do negocjacji warunków oferty oraz prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, pytania prosimy kierować na adres: warsztaty@giph.com.pl lub prawny@giph.com.pl.

 

Załączniki:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warsztaty innowacji) [plik word; 3,69 MB]
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warsztaty innowacji) [plik pdf; 1,01 MB]
 3. Formularz ofertowy (warsztaty innowacji)[plik word; 3,69 MB]

 

INFORMACJA O WYNIKU ROZEZNANIA RYNKU

z dnia 29 marca 2023 r.

na świadczenie usługi przeprowadzenia jednego wykładu eksperckiego

poświęconego obszarowi Medycyny w trakcie warsztatów innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii (instytuty badawcze, parki naukowo-technologiczne, uczelnie), przy współudziale pracodawców

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa informuje, iż  przeprowadziła rozeznanie rynku na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu jednego wykładu eksperckiego poświęconego obszarowi Medycyny w trakcie warsztatów innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii (instytuty badawcze, parki naukowo-technologiczne, uczelnie), przy współudziale pracodawców, w dniu 26 maja 2023 r.

 

W odpowiedzi na zapytanie, do Izby wpłynęła jedna oferta:

 • pana dra hab. n. med. Zbigniewa Nawrata, zamieszkałego przy ul. Roosevelta 7/4, 41-800 Zabrze.

Oferta na kwotę 4 000,00 zł netto spełnia wymogi zapytania (zwłaszcza dotyczące posiadanej wiedzy i doświadczenia), jak i założenia wynikające z budżetu Zamawiającego, oferent wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w związku z czym ww.oferta została wybrana do realizacji zamówienia.

*********************************

Rozeznanie rynku z dnia 16 marca 2023 r.  

na usługę przeprowadzenia jednego wykładu eksperckiego

poświęconego obszarowi Technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, NIP: 634-10-12-786, KRS: 0000095169, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert w związku z prowadzoną procedura rozeznania rynku, w ramach projektu „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”, (decyzja nr UDA-RPSL.01.04.03-24-0004/22-00 Zarządu Województwa Śląskiego), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 -  Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego - transformacja regionu.

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzanie jednego wykładu eksperckiego poświęconego obszarowi Technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), w dniu 14 kwietnia br. w Centrum biurowo-szkoleniowym MONIUSZKI 7, ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice.

Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w załączonym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro.

Termin i miejsce składania ofert oraz informacje dodatkowe:

 1. W składanej ofercie należy uwzględnić całościową kwotę realizacji zamówienia netto.
 2. Oferta powinna zostać dostarczona drogą elektroniczną  do dnia 26 marca br. do godz. 23:59 na adres e‑mail: warsztaty@giph.com.pl.
 3. Ofertę traktuje się jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do dnia i godziny wskazanej powyżej. Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina otrzymania oferty drogą elektroniczną przez serwer Zamawiającego).
 4. Oferty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres e-mail w formie zeskanowanych dokumentów (maksymalny rozmiar załącznika nie powinien przekraczać 10 MB). Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Oferenta (w takim przypadku do oferty należy też dołączyć zeskanowany dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta).
 5. Kryterium oceny złożonych ofert będzie cena netto. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, a także prawo do negocjacji warunków oferty oraz prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, pytania prosimy kierować na adres: warsztaty@giph.com.pl.

 

Załączniki:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warsztaty innowacji) [plik word; 3,70 MB]
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warsztaty innowacji) [plik pdf; 0,99 MB]
 3. Formularz ofertowy (warsztaty innowacji)[plik word; 3,69 MB]

 

INFORMACJA O WYNIKU ROZEZNANIA RYNKU

z dnia 16 marca 2023 r.

na świadczenie usługi przeprowadzenia jednego wykładu eksperckiego

poświęconego obszarowi Technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w trakcie warsztatów innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii (instytuty badawcze, parki naukowo-technologiczne, uczelnie), przy współudziale pracodawców

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa informuje, iż  przeprowadziła rozeznanie rynku na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu jednego wykładu eksperckiego poświęconego obszarowi Technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w trakcie warsztatów innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii (instytuty badawcze, parki naukowo-technologiczne, uczelnie), przy współudziale pracodawców, w dniu 14 kwietnia 2023 r.

 

W odpowiedzi na zapytanie, do Izby wpłynęła jedna oferta:

 • pana dra hab. Jana Kozaka, prof. UE, Kierownika Katedry Uczenia Maszynowego na Wydziale Informatyki i Komunikacji (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), zamieszkałego przy ul. Dąbrowskiej 10, 42-460 Toporowice.

Oferta na kwotę 3 000,00 zł netto spełnia założenia wynikające z budżetu Zamawiającego, w związku z czym została wybrana do realizacji zamówienia.

 

*********************************

Rozeznanie rynku z dnia 27 lutego 2023 r.  

na usługę przeprowadzenia jednego wykładu eksperckiego

poświęconego obszarowi Energetyki 

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, NIP: 634-10-12-786, KRS: 0000095169, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert w związku z prowadzoną procedura rozeznania rynku, w ramach projektu „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”, (decyzja nr UDA-RPSL.01.04.03-24-0004/22-00 Zarządu Województwa Śląskiego), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 -  Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego - transformacja regionu.

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzanie jednego wykładu eksperckiego poświęconego obszarowi Energetyki, w dniu 24 marca br. w Centrum biurowo-szkoleniowym MONIUSZKI 7, ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice.

Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w załączonym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro.

Termin i miejsce składania ofert oraz informacje dodatkowe:

 1. W składanej ofercie należy uwzględnić całościową kwotę realizacji zamówienia netto.
 2. Oferta powinna zostać dostarczona drogą elektroniczną  do dnia 3 marca br. do godz. 23:59 na adres e‑mail: warsztaty@giph.com.pl.
 3. Ofertę traktuje się jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do dnia i godziny wskazanej powyżej. Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina otrzymania oferty drogą elektroniczną przez serwer Zamawiającego).
 4. Oferty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres e-mail w formie zeskanowanych dokumentów (maksymalny rozmiar załącznika nie powinien przekraczać 10 MB). Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Oferenta (w takim przypadku do oferty należy też dołączyć zeskanowany dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta).
 5. Kryterium oceny złożonych ofert będzie cena netto. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, a także prawo do negocjacji warunków oferty oraz prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, pytania prosimy kierować na adres: warsztaty@giph.com.pl.

 

Załączniki:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warsztaty innowacji) [plik word; 3,69 MB]
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warsztaty innowacji) [plik pdf; 0,98 MB]
 3. Formularz ofertowy (warsztaty innowacji)[plik word; 3,69 MB]

 

INFORMACJA O WYNIKU ROZEZNANIA RYNKU

z dnia 27 lutego 2023 r.

na usługę przeprowadzenia jednego wykładu eksperckiego poświęconego obszarowi Energetyki 

w trakcie warsztatów innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii

w dniu 24 marca 2023 r

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa informuje, iż  przeprowadziła rozeznanie rynku na przeprowadzenie jednego wykładu eksperckiego w trakcie warsztatów innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii w dniu 24 marca 2023 r.

 

W przewidzianym w zapytaniu terminie, nie wpłynęła do Izby żadna oferta, w związku z czym postępowanie dotyczące rozeznania rynku zostało zakończone.

Jednocześnie, zaraz po upływie przewidzianego w zapytaniu terminu, otrzymano jedną ofertę, spełniającą  założenia wynikające z budżetu Zamawiającego, w związku z czym została ona wybrana do realizacji zamówienia.

Wybrana oferta na kwotę 2 200,00 zł została złożona przez pana Jarosława Zuwałę (ul. Na Miedzy 37, 44-102 Gliwice).

 

*********************************

Rozeznanie rynku z dnia 26 stycznia 2023 r.  

na usługę przeprowadzenia jednego wykładu eksperckiego

poświęconego obszarowi Zielonej Gospodarki  

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, NIP: 634-10-12-786, KRS: 0000095169, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert w związku z prowadzoną procedura rozeznania rynku, w ramach projektu „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”, (decyzja nr UDA-RPSL.01.04.03-24-0004/22-00 Zarządu Województwa Śląskiego), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 -  Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego - transformacja regionu.

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzanie jednego wykładu eksperckiego poświęconego obszarowi Zielonej Gospodarki  (miejsce Katowice - dokładne miejsce zostanie wskazane w terminie późniejszym).

Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w załączonym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro.

Termin i miejsce składania ofert oraz informacje dodatkowe:

 1. W składanej ofercie należy uwzględnić całościową kwotę realizacji zamówienia netto.
 2. Oferta powinna zostać dostarczona drogą elektroniczną  do dnia 2 lutego br. do godz. 23:59 na adres e‑mail: warsztaty@giph.com.pl.
 3. Ofertę traktuje się jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do dnia i godziny wskazanej powyżej. Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina otrzymania oferty drogą elektroniczną przez serwer Zamawiającego).
 4. Oferty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres e-mail w formie zeskanowanych dokumentów (maksymalny rozmiar załącznika nie powinien przekraczać 10 MB). Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Oferenta (w takim przypadku do oferty należy też dołączyć zeskanowany dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta).
 5. Kryterium oceny złożonych ofert będzie cena netto. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, a także prawo do negocjacji warunków oferty oraz prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, pytania prosimy kierować na adres: warsztaty@giph.com.pl.

 

Załączniki:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warsztaty innowacji) [plik word; 3,69 MB]
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warsztaty innowacji) [plik pdf; 0,99 MB]

 

INFORMACJA O WYNIKU ROZEZNANIA RYNKU

z dnia 26 stycznia 2023 r.

na usługę przeprowadzenia jednego wykładu eksperckiego w trakcie warsztatów innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii

w dniu 28 lutego 2023 r

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa informuje, iż  przeprowadziła rozeznanie rynku na przeprowadzenie jednego wykładu eksperckiego w trakcie warsztatów innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii w dniu 28 lutego 2023 r.

 

W wyniku analizy otrzymanych ofert, wybrana została oferta pani dr hab. inż., prof. AGH Magdaleny Dudek, zamieszkałej przy ul. Wysłouchów 30C/43, 30-611 Kraków.

Oferta na kwotę 120,00 zł netto spełniała założenia wynikające z budżetu Zamawiającego, w związku z czym została wybrana do realizacji zamówienia.

*********************************

Rozeznanie rynku z dnia 23 stycznia 2023 r. 

na świadczenie usług poprowadzenia, w charakterze moderatora,

cyklu warsztatów innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, NIP: 634-10-12-786, KRS: 0000095169, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert w związku z prowadzoną procedura rozeznania rynku, w ramach projektu „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”, (decyzja nr UDA-RPSL.01.04.03-24-0004/22-00 Zarządu Województwa Śląskiego), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 -  Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego - transformacja regionu.

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na poprowadzeniu, w charakterze moderatora, cyklu sześciu warsztatów innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii (instytuty badawcze, parki naukowo-technologiczne, uczelnie), przy współudziale pracodawców. Warsztaty odbędą się w Katowicach w okresie od lutego do września 2023 r. (dokładne miejsce zostanie wskazane w terminie późniejszym).

Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w załączonym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro.

Termin i miejsce składania ofert oraz informacje dodatkowe:

 1. W składanej ofercie należy uwzględnić całościową kwotę realizacji zamówienia netto.
 2. Oferta powinna zostać dostarczona drogą elektroniczną  do dnia 27 stycznia br. do godz. 23:59 na adres e‑mail: warsztaty@giph.com.pl.
 3. Ofertę traktuje się jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do dnia i godziny wskazanej powyżej. Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina otrzymania oferty drogą elektroniczną przez serwer Zamawiającego).
 4. Oferty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres e-mail w formie zeskanowanych dokumentów (maksymalny rozmiar załącznika nie powinien przekraczać 10 MB). Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Oferenta (w takim przypadku do oferty należy też dołączyć zeskanowany dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta).
 5. Kryterium oceny złożonych ofert będzie cena netto. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, a także prawo do negocjacji warunków oferty oraz prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, pytania prosimy kierować na adres: warsztaty@giph.com.pl.

 

Załączniki:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warsztaty innowacji) [plik word; 3,7 MB]
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warsztaty innowacji) [plik pdf; 1,07 MB]

 

INFORMACJA O WYNIKU ROZEZNANIA RYNKU

z dnia 23 stycznia 2023 r.

na świadczenie usług przeprowadzenie, w charakterze moderatora, cyklu sześciu warsztatów innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii (instytuty badawcze, parki naukowo-technologiczne, uczelnie), przy współudziale pracodawców

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa informuje, iż  przeprowadziła rozeznanie rynku na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu, w charakterze moderatora, cyklu sześciu warsztatów innowacji dla przedsiębiorców, wynalazców i pionierów technologii (instytuty badawcze, parki naukowo-technologiczne, uczelnie), przy współudziale pracodawców.

 

W odpowiedzi na zapytanie, do Izby wpłynęła jedna oferta:

 • pana Marcina Barona, zamieszkałego przy ul. Pogodnej 46c, 43-190 Mikołów.

Oferta na kwotę 14 400,00 zł netto spełnia założenia wynikające z budżetu Zamawiającego, w związku z czym została wybrana do realizacji zamówienia.

*********************************

Rozeznanie rynku z dnia 30 listopada 2022 r.

na świadczenie usług trenerskich w trakcie warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego

w dniu 10 stycznia 2023 r. w podregionie częstochowskim

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, NIP: 634-10-12-786, KRS: 0000095169, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert w związku z prowadzoną procedura rozeznania rynku, w ramach projektu „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”, (decyzja nr UDA-RPSL.01.04.03-24-0004/22-00 Zarządu Województwa Śląskiego), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 -  Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego - transformacja regionu.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług trenerskich w trakcie warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w podregionie częstochowskim województwa śląskiego (dokładne miejsce zostanie wskazane w terminie późniejszym).

Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w załączonym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro.

Termin i miejsce składania ofert oraz informacje dodatkowe:

 1. W składanej ofercie należy uwzględnić całościową kwotę realizacji zamówienia netto.
 2. Oferta powinna zostać dostarczona drogą elektroniczną  do dnia 8 grudnia 2022 r. do godz. 23:59 na adres e‑mail: warsztaty@giph.com.pl.
 3. Ofertę traktuje się jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do dnia i godziny wskazanej powyżej. Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina otrzymania oferty drogą elektroniczną przez serwer Zamawiającego).
 4. Oferty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres e-mail w formie zeskanowanych dokumentów (maksymalny rozmiar załącznika nie powinien przekraczać 10 MB). Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Oferenta (w takim przypadku do oferty należy też dołączyć zeskanowany dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta).
 5. Kryterium oceny złożonych ofert będzie cena netto. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, a także prawo do negocjacji warunków oferty oraz prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, pytania prosimy kierować na adres: warsztaty@giph.com.pl.

 

Materiały:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (rozeznanie rynku - usługi trenerskie p.częstochowski)[plik pdf, 309 KB]

 

INFORMACJA O WYNIKU ROZEZNANIA RYNKU

z dnia 30 listopada 2022 r.

na świadczenie usług trenerskich w trakcie warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w dniu 10 stycznia 2023 r. w podregionie częstochowskim

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa informuje, iż  przeprowadziła rozeznanie rynku na świadczenie usług trenerskich w trakcie warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w dniu 10 stycznia 2023 r. w podregionie częstochowskim.

 

W odpowiedzi na zapytanie, do Izby wpłynęła jednak oferta:

 • pana dr. hab., prof. UE Adama Drobniaka, zamieszkałego przy ul. Sołtysiej 60i, 40-748 Katowice.

Oferta na kwotę 3 300,00 zł brutto spełnia założenia wynikające z budżetu Zamawiającego, w związku z czym została wybrana do realizacji zamówienia.

*********************************

Rozeznanie rynku z dnia 30 listopada 2022 r.

na świadczenie usług trenerskich w trakcie warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w dniu 9 stycznia 2023 r. w podregionie gliwickim

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, NIP: 634-10-12-786, KRS: 0000095169, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert w związku z prowadzoną procedura rozeznania rynku, w ramach projektu „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”, (decyzja nr UDA-RPSL.01.04.03-24-0004/22-00 Zarządu Województwa Śląskiego), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 -  Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego - transformacja regionu.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług trenerskich w trakcie warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w podregionie gliwickim województwa śląskiego (dokładne miejsce zostanie wskazane w terminie późniejszym).

Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w załączonym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro.

Termin i miejsce składania ofert oraz informacje dodatkowe:

 1. W składanej ofercie należy uwzględnić całościową kwotę realizacji zamówienia netto.
 2. Oferta powinna zostać dostarczona drogą elektroniczną  do dnia 8 grudnia 2022 r. do godz. 23:59 na adres e‑mail: warsztaty@giph.com.pl.
 3. Ofertę traktuje się jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do dnia i godziny wskazanej powyżej. Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina otrzymania oferty drogą elektroniczną przez serwer Zamawiającego).
 4. Oferty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres e-mail w formie zeskanowanych dokumentów (maksymalny rozmiar załącznika nie powinien przekraczać 10 MB). Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Oferenta (w takim przypadku do oferty należy też dołączyć zeskanowany dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta).
 5. Kryterium oceny złożonych ofert będzie cena netto. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, a także prawo do negocjacji warunków oferty oraz prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, pytania prosimy kierować na adres: warsztaty@giph.com.pl.

 

Materiały:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (rozeznanie rynku - usługi trenerskie p.gliwicki)[plik pdf, 309 KB]

INFORMACJA O WYNIKU ROZEZNANIA RYNKU

z dnia 30 listopada 2022 r.

na świadczenie usług trenerskich w trakcie warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w dniu 9 stycznia 2023 r. w podregionie gliwickim

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa informuje, iż  przeprowadziła rozeznanie rynku na świadczenie usług trenerskich w trakcie warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w dniu 9 stycznia 2023 r. w podregionie gliwickim.

 

W odpowiedzi na zapytanie, do Izby wpłynęła jednak oferta:

 • pana dr. hab., prof. UE Adama Drobniaka, zamieszkałego przy ul. Sołtysiej 60i, 40-748 Katowice.

Oferta na kwotę 3 300,00 zł brutto spełnia założenia wynikające z budżetu Zamawiającego, w związku z czym została wybrana do realizacji zamówienia.

*********************************

Rozeznanie rynku z dnia 13 października 2022 r.

na świadczenie usług trenerskich w trakcie warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w dniu 16 listopada 2022 r. w podregionie sosnowieckim

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, NIP: 634-10-12-786, KRS: 0000095169, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert w związku z prowadzoną procedura rozeznania rynku, w ramach projektu „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”, (decyzja nr UDA-RPSL.01.04.03-24-0004/22-00 Zarządu Województwa Śląskiego), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 -  Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego - transformacja regionu.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług trenerskich w trakcie warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w podregionie sosnowieckim województwa śląskiego (dokładne miejsce zostanie wskazane w terminie późniejszym).

Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w załączonym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro.

Termin i miejsce składania ofert oraz informacje dodatkowe:

 1. W składanej ofercie należy uwzględnić całościową kwotę realizacji zamówienia netto.
 2. Oferta powinna zostać dostarczona drogą elektroniczną  do dnia 20 października 2022 r. do godz. 23:59 na adres e‑mail: warsztaty@giph.com.pl.
 3. Ofertę traktuje się jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do dnia i godziny wskazanej powyżej. Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina otrzymania oferty drogą elektroniczną przez serwer Zamawiającego).
 4. Oferty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres e-mail w formie zeskanowanych dokumentów (maksymalny rozmiar załącznika nie powinien przekraczać 10 MB). Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Oferenta (w takim przypadku do oferty należy też dołączyć zeskanowany dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta).
 5. Kryterium oceny złożonych ofert będzie cena netto. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, a także prawo do negocjacji warunków oferty oraz prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, pytania prosimy kierować na adres: warsztaty@giph.com.pl.

Materiały:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (rozeznanie rynku - usługi trenerskie p.sosnowiecki)[plik pdf, 320 KB]

 

INFORMACJA O WYNIKU ROZEZNANIA RYNKU

z dnia 13 października 2022 r.

na świadczenie usług trenerskich w trakcie warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w dniu 16 listopada 2022 r. w podregionie sosnowieckim

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa informuje, iż  przeprowadziła rozeznanie rynku na świadczenie usług trenerskich w trakcie warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w dniu 16 listopada 2022 r. w podregionie sosnowieckim.

 

W odpowiedzi na zapytanie, do Izby wpłynęła jednak oferta:

 • pana dr. hab., prof. UE Adama Drobniaka, zamieszkałego przy ul. Sołtysiej 60i, 40-748 Katowice.

Oferta na kwotę 3 300,00 zł brutto spełnia założenia wynikające z budżetu Zamawiającego, w związku z czym została wybrana do realizacji zamówienia.

 

*********************************

Rozeznanie rynku z dnia 13 października 2022 r.

na świadczenie usług trenerskich w trakcie warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w dniu 14 listopada 2022 r. w podregionie tyskim

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, NIP: 634-10-12-786, KRS: 0000095169, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert w związku z prowadzoną procedura rozeznania rynku, w ramach projektu „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”, (decyzja nr UDA-RPSL.01.04.03-24-0004/22-00 Zarządu Województwa Śląskiego), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 -  Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego - transformacja regionu.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług trenerskich w trakcie warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w podregionie tyskim województwa śląskiego (dokładne miejsce zostanie wskazane w terminie późniejszym).

Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w załączonym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro.

Termin i miejsce składania ofert oraz informacje dodatkowe:

 1. W składanej ofercie należy uwzględnić całościową kwotę realizacji zamówienia netto.
 2. Oferta powinna zostać dostarczona drogą elektroniczną  do dnia 20 października 2022 r. do godz. 23:59 na adres e‑mail: warsztaty@giph.com.pl.
 3. Ofertę traktuje się jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do dnia i godziny wskazanej powyżej. Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina otrzymania oferty drogą elektroniczną przez serwer Zamawiającego).
 4. Oferty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres e-mail w formie zeskanowanych dokumentów (maksymalny rozmiar załącznika nie powinien przekraczać 10 MB). Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Oferenta (w takim przypadku do oferty należy też dołączyć zeskanowany dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta).
 5. Kryterium oceny złożonych ofert będzie cena netto. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, a także prawo do negocjacji warunków oferty oraz prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, pytania prosimy kierować na adres: warsztaty@giph.com.pl.

Materiały:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (rozeznanie rynku - usługi trenerskie p.tyski)[plik pdf, 320 KB]

 

INFORMACJA O WYNIKU ROZEZNANIA RYNKU

z dnia 13 października 2022 r.

na świadczenie usług trenerskich w trakcie warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w dniu 14 listopada 2022 r. w podregionie tyskim

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa informuje, iż  przeprowadziła rozeznanie rynku na świadczenie usług trenerskich w trakcie warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w dniu 14 listopada 2022 r. w podregionie tyskim.

 

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13 października 2022 r., do Izby wpłynęła jedna oferta:

 • pana dr. hab., prof. UE Adama Drobniaka, zamieszkałego przy ul. Sołtysiej 60i, 40-748 Katowice.

Oferta na kwotę 3 300,00 zł brutto spełnia założenia wynikające z budżetu Zamawiającego, w związku z czym została wybrana do realizacji zamówienia.

 

*********************************

Rozeznanie rynku z dnia 18 lipca 2022 r.

na świadczenie usług trenerskich w trakcie warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w dniu 9 września 2022 r. w podregionie bielskim

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, NIP: 634-10-12-786, KRS: 0000095169, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert w związku z prowadzoną procedura rozeznania rynku, w ramach projektu „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”, (decyzja nr UDA-RPSL.01.04.03-24-0004/22-00 Zarządu Województwa Śląskiego), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 -  Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego - transformacja regionu.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług trenerskich w trakcie warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w podregionie bielskim województwa śląskiego (dokładne miejsce zostanie wskazane w terminie późniejszym).

Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w załączonym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro.

Termin i miejsce składania ofert oraz informacje dodatkowe:

 1. W przesłanej ofercie należy uwzględnić całościową kwotę realizacji zamówienia netto. Oferta powinna ponadto zawierać kopie protokołów odbioru, referencji lub innych dokumentów poświadczających prawidłową realizację zamówienia.
 2. Oferty na załączonym formularzu ofertowym, należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej (w formie zeskanowanych dokumentów) do dnia 3 sierpnia 2022 r. do godz. 23:59 na adres e‑mail: warsztaty@giph.com.pl.
 3. Ofertę traktuje się jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do dnia i godziny wskazanej powyżej. Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina otrzymania oferty drogą elektroniczną przez serwer Zamawiającego).
 4. Oferty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres e-mail w formie zeskanowanych dokumentów (maksymalny rozmiar załącznika nie powinien przekraczać 10 MB). Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Oferenta (w takim przypadku do oferty należy też dołączyć zeskanowany dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta).
 5. Kryterium oceny złożonych ofert będzie cena netto. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, a także prawo do negocjacji warunków oferty oraz prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, pytania prosimy kierować na adres: warsztaty@giph.com.pl.

Materiały:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (rozeznanie rynku - usługi trenerskie podregion bielski) [plik pdf, 743KB]

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU ROZEZNANIA RYNKU

z dnia 18 lipca 2022 r.

na świadczenie usług trenerskich w trakcie warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w dniu 9 września 2022 r. w podregionie bielskim

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa informuje, iż  przeprowadziła rozeznanie rynku na świadczenie usług trenerskich w trakcie warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w dniu 9 września 2022 r. w podregionie bielskim.

 

W odpowiedzi na zapytanie, do Izby wpłynęła jednak oferta: pana dr hab., prof. UE Adama Drobniaka, zamieszkałego przy ul. Sołtysiej 60i, 40-748 Katowice. Oferta na kwotę 3 300,00 zł brutto spełnia założenia wynikające z budżetu Zamawiającego, w związku z czym została wybrana do realizacji zamówienia.

*********************************

 

Rozeznanie rynku z dnia 18 lipca 2022 r.

na świadczenie usług trenerskich w trakcie warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w dniu 8 września 2022 r. w podregionie rybnickim

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, NIP: 634-10-12-786, KRS: 0000095169, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert w związku z prowadzoną procedura rozeznania rynku, w ramach projektu „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”, (decyzja nr UDA-RPSL.01.04.03-24-0004/22-00 Zarządu Województwa Śląskiego), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 -  Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego - transformacja regionu.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług trenerskich w trakcie warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w podregionie rybnickim województwa śląskiego (dokładne miejsce zostanie wskazane w terminie późniejszym).

Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w załączonym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro.

Termin i miejsce składania ofert oraz informacje dodatkowe:

 1. W przesłanej ofercie należy uwzględnić całościową kwotę realizacji zamówienia netto. Oferta powinna ponadto zawierać kopie protokołów odbioru, referencji lub innych dokumentów poświadczających prawidłową realizację zamówienia.
 2. Oferty na załączonym formularzu ofertowym, należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej (w formie zeskanowanych dokumentów) do dnia 3 sierpnia 2022 r. do godz. 23:59 na adres e‑mail: warsztaty@giph.com.pl.
 3. Ofertę traktuje się jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do dnia i godziny wskazanej powyżej. Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina otrzymania oferty drogą elektroniczną przez serwer Zamawiającego).
 4. Oferty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres e-mail w formie zeskanowanych dokumentów (maksymalny rozmiar załącznika nie powinien przekraczać 10 MB). Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Oferenta (w takim przypadku do oferty należy też dołączyć zeskanowany dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta).
 5. Kryterium oceny złożonych ofert będzie cena netto. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, a także prawo do negocjacji warunków oferty oraz prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, pytania prosimy kierować na adres: warsztaty@giph.com.pl.

Materiały:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (rozeznanie rynku - usługi trenerskie podregion rybnicki) [plik pdf, 786KB]

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU ROZEZNANIA RYNKU

z dnia 18 lipca 2022 r.

na świadczenie usług trenerskich w trakcie warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w dniu 8 września 2022 r. w podregionie rybnickim

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa informuje, iż  przeprowadziła rozeznanie rynku na świadczenie usług trenerskich w trakcie warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w dniu 8 września 2022 r. w podregionie rybnickim.

 

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18 lipca 2022 r., do Izby wpłynęła jednak oferta: pana dr hab., prof. UE Adama Drobniaka, zamieszkałego przy ul. Sołtysiej 60i, 40-748 Katowice. Oferta na kwotę 3 300,00 zł brutto spełnia założenia wynikające z budżetu Zamawiającego, w związku z czym została wybrana do realizacji zamówienia.

*********************************

 

Rozeznanie rynku z dnia 14 czerwca 2022 r.

na świadczenie usług trenerskich w trakcie warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w dniu 5 lipca 2022 r. w Katowicach

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, NIP: 634-10-12-786, KRS: 0000095169, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert w związku z prowadzoną procedura rozeznania rynku, w ramach projektu „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)” (decyzja nr UDA-RPSL.01.04.03-24-0004/22-00 Zarządu Województwa Śląskiego), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 -  Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego - transformacja regionu.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług trenerskich w trakcie warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w dniu 5 lipca 2022 r. Katowicach.

Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w załączeniu.

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro.

Termin i miejsce składania ofert oraz informacje dodatkowe:

 1. W przesłanej ofercie należy uwzględnić całościową kwotę realizacji zamówienia brutto. Oferta powinna ponadto zawierać kopie protokołów odbioru, referencji lub innych dokumentów poświadczających spełnienie wymogów określonych przez Zamawiającego.
 2. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera, złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt. I lub wysłana na adres e-mail: warsztaty@giph.com.pl.  do dnia 21 czerwca 2022 r. do godz. 23:59.
 3. Ofertę traktuje się jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do dnia i godziny wskazanej powyżej. Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina otrzymania oferty drogą elektroniczną przez serwer Zamawiającego).
 4. Kryterium oceny złożonych ofert będzie cena brutto. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, a także prawo do negocjacji warunków oferty oraz prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, pytania prosimy kierować na adres: warsztaty@giph.com.pl.

Materiały:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (rozeznanie rynku - usługi trenerskie Katowice).pdf

Rozstrzygnięcie:

 

INFORMACJA O WYNIKU ROZEZNANIA RYNKU

z dnia 14 czerwca 2022 r.

na świadczenie usług trenerskich w trakcie warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w dniu 5 lipca 2022 r. w Katowicach

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa informuje, iż  przeprowadziła rozeznanie rynku na świadczenie usług trenerskich w trakcie warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w dniu 5 lipca 2022 r. w Katowicach.

 

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14 czerwca 2022 r., do Izby wpłynęła jedna oferta: pana dr hab., prof. UE Adama Drobniaka. Oferta na kwotę 3 300,00 zł brutto spełnia założenia wynikające z budżetu Zamawiającego, w związku z czym została wybrana do realizacji zamówienia.

 

*********************************

 

Rozeznanie rynku z dnia 14 czerwca 2022 r.

na świadczenie usług trenerskich w trakcie warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w dniu 7 lipca 2022 r. w Bytomiu

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, NIP: 634-10-12-786, KRS: 0000095169, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert w związku z prowadzoną procedura rozeznania rynku, w ramach projektu „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)” (decyzja nr UDA-RPSL.01.04.03-24-0004/22-00 Zarządu Województwa Śląskiego), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 -  Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego - transformacja regionu.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług trenerskich w trakcie warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w dniu 7 lipca 2022 r. w Bytomiu.

Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w załączeniu.

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro.

Termin i miejsce składania ofert oraz informacje dodatkowe:

 1. W przesłanej ofercie należy uwzględnić całościową kwotę realizacji zamówienia brutto. Oferta powinna ponadto zawierać kopie protokołów odbioru, referencji lub innych dokumentów poświadczających spełnienie wymogów określonych przez Zamawiającego.
 2. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera, złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt. I lub wysłana na adres e-mail: warsztaty@giph.com.pl.  do dnia 21 czerwca 2022 r. do godz. 23:59.
 3. Ofertę traktuje się jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do dnia i godziny wskazanej powyżej. Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina otrzymania oferty drogą elektroniczną przez serwer Zamawiającego).
 4. Kryterium oceny złożonych ofert będzie cena brutto. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, a także prawo do negocjacji warunków oferty oraz prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, pytania prosimy kierować na adres: warsztaty@giph.com.pl.

Materiały:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (rozeznanie rynku - usługi trenerskie Bytom).pdf

Rozstrzygnięcie:

 

INFORMACJA O WYNIKU ROZEZNANIA RYNKU

z dnia 14 czerwca 2022 r.

na świadczenie usług trenerskich w trakcie warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w dniu 7 lipca 2022 r. w Bytomiu

 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa informuje, iż  przeprowadziła rozeznanie rynku na świadczenie usług trenerskich w trakcie warsztatów lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego w dniu 7 lipca 2022 r. w Bytomiu.

 

W odpowiedzi na zapytanie, do Izby wpłynęła jedna oferta: pana dr hab., prof. UE Adama Drobniaka. Oferta na kwotę 3 300,00 zł brutto spełnia założenia wynikające z budżetu Zamawiającego, w związku z czym została wybrana do realizacji zamówienia.

*********************************

Partnerzy