Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Komisja Rewizyjna 
Składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez przedstawicieli członków Izby. Komisja wybiera ze swojego składu przewodniczącego i sekretarza, a  działa w oparciu o przyjęty przez siebie regulamin.
 
Do szczególnych obowiązków Komisji Rewizyjnej należy nadzór nad działalnością finansową Izby, prawidłowością rozliczeń z odpowiednimi urzędami oraz kontrola realizacji uchwał innych organów Izby.
 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej oprócz spraw  już wymienionych w statucie należy:
  • przeprowadzanie bieżących (nie rzadziej niż co 6 miesięcy) i rocznych kontroli działalności finansowej Izby,
  • badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z uchwalonym planem finansowym Izby na dany rok,
  • przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Izby wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności Izby,
  • składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności wraz z wnioskami w sprawie udzielania absolutorium Prezesowi i Zarządowi Izby,
  • wyznaczanie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Izby.
 

Partnerzy