Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

KIGNET
GIPH w ogólnopolskiej sieci KIGNET

Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw  

 

W latach 2007-2012 Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa uczestniczyła w Projekcie KIGNET – izbowym systemie wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt ten był współfinansowany ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Z dniem 30.09.2007 r. zakończona została faza realizacji działań dofinansowanych z funduszy projektu. Następnie, zgodnie z założeniami Projektu, realizowana była faza kontynuacji i rozwoju jego rezultatów.

Jednym z kluczowych planowanych działań projektu KIGNET było wyposażenie uczestników w sprzęt komputerowy i biurowy, oprogramowanie biurowe i specjalistyczne wraz z odpowiednimi licencjami oraz wyposażenie biur i sal szkoleniowo-konferencyjnych, niezbędnych do zwiększenia zasięgu, zakresu i jakości usług dla przedsiębiorstw. Projekt KIGNET stworzył szanse dokonania poprawy infrastruktury lokalowej organizacji, które włączyły się w jego realizację. Poza podniesieniem kwalifikacji kadr i wyposażeniem w niezbędny sprzęt, polepszenie warunków lokalowych, biurowych, szkoleniowych i konferencyjnych było nieodzownym i koniecznym działaniem dla osiągnięcia celów projektu KIGNET. W ramach projektu przeprowadzono remonty, naprawy i adaptacje pomieszczeń w lokalach użytkowanych przez organizacje. Przeprowadzone remonty i adaptacje obejmowały zarówno pomieszczenia biurowe jak i sale szkoleniowe oraz konferencyjne.

Głównym celem projektu KIGNET – izbowego systemu wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw było zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez poprawę dostępności wysokiej jakości usług świadczonych przedsiębiorcom przez organizacje otoczenia biznesu.

Cel ten został osiągnięty przez utworzenie i rozpoczęcie działania sieci KIGNET, generującej i dystrybuującej wysokiej jakości usługi dla przedsiębiorstw. Sieć KIGNET była oparta o organizacje otoczenia biznesu, zwłaszcza izby gospodarcze w Polsce i obejmowała swoim zasięgiem wszystkie regiony w kraju. Przynależność do sieci uwarunkowana była spełnieniem standardu przyjętego dla organizacji – uczestnika Sieci. W rezultacie działań Projektu, na dzień jego zakończenia, 86 organizacji, w tym GIPH, uzyskało akredytację przynależności do sieci i wpisanych zostało do Rejestru Organizacji Akredytowanych w sieci KIGNET. W skład sieci wchodziły izby gospodarcze regionalne, branżowe oraz bilateralne, terenowe jednostki Naczelnej Organizacji Technicznej oraz pozostałe organizacje pracujące na rzecz sektora przedsiębiorstw.

Należy podkreślić fakt, że sieć KIGNET była zbudowana w oparciu o organizacje utworzone przez przedsiębiorców. Działania realizowane przez organizacje – uczestników Sieci w trakcie trwania Projektu, poddawane były ocenie przedsiębiorcom (członkom izb) co do ich użyteczności, a wielokrotnie zgłaszane bezpośrednio przez nich, jako konieczne do wprowadzenia do działalności izby. Rezultaty projektu były weryfikowane bezpośrednio przez beneficjentów końcowych Projektu, czyli przedsiębiorców.

Efektem utworzenia sieci KIGNET była poprawa dostępu do usług, poszerzenie zakresu usług świadczonych przez organizacje otoczenia biznesu, głównie izby gospodarcze oraz podniesienie ich jakości. W ramach Projektu wypracowano i przygotowano dla przedsiębiorstw do świadczenia 210 nowych usług. Usługi te zostały zamieszczone na zintegrowanej, ogólnie dostępnej dla przedsiębiorców platformie internetowej sieci KIGNET, jakim był Internetowy Katalog Usług. Była to aplikacja sieciowa, w oparciu o którą dokonywana była internetowa ekspozycja usług wypracowanych zarówno w ramach projektu, jak i pozostałych, świadczonych przez uczestników sieci. Dzięki wykorzystaniu narzędzi informatycznych, usługi oferowane lokalnie, regionalnie, sektorowo lub branżowo, przez organizacje tworzące sieć były oferowane i mogły być świadczone w skali ogólnopolskiej, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Szerokie dotarcie z ofertą do przedsiębiorców było możliwe dzięki integracji Katalogu ze stronami internetowymi wszystkich organizacji uczestniczących w projekcie. Katalog Usług KIGNET jako platforma integrująca wszystkich uczestników sieci zamieszczony był na stronach www.kignet.kig.pl. Izby członkowie sieci KIGNET samodzielnie i systematycznie uzupełniały Katalog o nowo wypracowane usługi zwiększając tym ofertę sieci. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa wykorzystała uzyskane w projekcie środki do uruchomienia nowych usług szkoleniowych i informacyjnych. Równocześnie podniesiono jakość oferowanych usług szkoleniowych poprzez wzbogacenie ich o multimedialne środki przekazu.

Reasumując, przedsiębiorcy, w tym członkowie GIPH, dzięki sieci KIGNET uzyskali większy dostęp do tanich usług szkoleniowych i doradczych świadczonych na wysokim poziomie przez wyspecjalizowaną kadrę.

 

 

 

 


(źródło: www.kig.pl)

Partnerzy