Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wykonawców oraz oferentówBranżowe Centrum Umiejętności – Górnictwa Rud 4.0

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wykonawców oraz oferentów

dot. projektu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności realizującego koncepcję centrum doskonałości zawodowej (CoVEs) dla dziedziny górnictwo podziemne, przeróbki rud metali i surowców mineralnych”

 

dla

 • wykonawców/oferentów  będących osobami fizycznymi,
 • wykonawców/oferentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą,
 • pełnomocników wykonawców/oferentów będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w pełnomocnictwie),
 • członków organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy/oferenta, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurentów, będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w informacji z KRK),
 • kadry specjalistów (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w dokumentach potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie).

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że:
 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (GIPH/Izba) z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, tel. 32 757 32 52, mail: biuro@giph.com.pl, NIP: 634-10-12-786, REGON: 271505490, wpisana pod nr 0000095169 do Rejestru Przedsiębiorców KRS, wpisana również do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 1. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Administrator zbiera następujące dane osobowe wykonawców oraz oferentów: imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, NIP, miejsce pracy, seria i numer dowodu osobistego, nazwa wykonawcy, adres, REGON wykonawcy, adres e-mail, numer telefonu.

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dotyczą (lub zostały przekazane w ich imieniu), ze źródeł publicznie dostępnych albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację projektu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności realizującego koncepcję centrum doskonałości zawodowej (CoVEs) dla dziedziny górnictwo podziemne, przeróbki rud metali i surowców mineralnych”.

 

 1. Cele przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. przeprowadzenia postępowania polegającego na badaniu rynku na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności realizującego koncepcję centrum doskonałości zawodowej (CoVEs) dla dziedziny górnictwo podziemne, przeróbki rud metali i surowców mineralnych”, w tym zebrania ofert i wyłonienia wykonawców na wynajem sali, organizację cateringu dla uczestników, opracowanie i przygotowanie informacyjno-promocyjnych materiałów dla uczestników, przeprowadzenie warsztatów, przygotowanie i wygłoszenie prelekcji.
 2. potwierdzenia kwalifikowalności wydatków;
 3. sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych;
 4. monitoringu, ewaluacji, kontroli i audytu;
 5. archiwizacji;
 6. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.

 

 1. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

 1. w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 1) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zasady rozeznania rynku określonej w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027;
 2. w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) – art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) RODO – dane osobowe są niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu „Utworzenie i wsparcia funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności realizującego koncepcję centrum doskonałości zawodowej (CoVEs)” (numer umowy KPO/22/1/BCU/U/44), realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności; Inwestycja: A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie; Cel szczegółowy inwestycji: Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego; Zakres inwestycji: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcje centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) – które będą przetwarzane w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pana/i dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych:

 1. pracownikom i współpracownikom Administratora,
 2. podmiotom zajmującym się obsługą IT, prawną i księgową Administratora,
 3. Liderowi projektu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności realizującego koncepcję centrum doskonałości zawodowej (CoVEs) dla dziedziny górnictwo podziemne, przeróbki rud metali i surowców mineralnych”,
 4. Instytucji Koordynującej, tj. Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel.: 22 250 01 30, e-mail: IOD@mfipr.gov.pl;
 5. Instytucji Odpowiedzialnej, tj. Ministerstwu Edukacji Narodowej, Al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, tel.: +48 222 500 120, e-mail: kancelaria@men.gov.pl;
 6. Jednostce Wspierającej, tj. Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024777, NIP: 526-10-00-645, REGON: 010393032, tel.: +48 22 463 11 01, e-mail: iod@frse.org.pl,
 7. podmiotom sprawującym funkcje kontroli i nadzoru nad realizacją zadań Administratora w projekcie „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności realizującego koncepcję centrum doskonałości zawodowej (CoVEs) dla dziedziny górnictwo podziemne, przeróbki rud metali i surowców mineralnych”,
 8. innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie upoważnienia lub w celu wykonania na zlecenie Administratora czynności związanych z realizacją celów przetwarzania,
 9. instytucjom i organom upoważnionym z mocy prawa.

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, jeżeli wsparcie otrzymane na w ramach zamówienia stanowi pomoc publiczną, a w innych przypadkach przez okres 5 lat od ostatniej płatności salda. W przypadku zmiany obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zmianie tego okresu, chyba że zmiana wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

 

 1. Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pana/i dane nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych automatyczne

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą
 1. W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych, przysługuje Panu/i:
 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 3. do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/i zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Panu/Pani prawo do:
 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 2. wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pana/i danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej dokumentowej lub mailowej na adres biuro@giph.com.pl.
 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy RODO.
 2. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: biuro@giph.com.pl.

 

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych w ramach przedstawianej oferty jest dobrowolne, jednak konieczne w zakresie, w jakim dane te są przetwarzane w celu przeprowadzenia badania rynku. Odmowa podania danych uniemożliwia wzięcia udziału przez Pani/na ofertę w postępowaniu.

 

***********************

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników wydarzeń organizowanych w ramach projektu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności realizującego koncepcję centrum doskonałości zawodowej (CoVEs) dla dziedziny górnictwo podziemne, przeróbki rud metali i surowców mineralnych”

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że:
 

 1. Administrator danych osobowych

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (GIPH/Izba) z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, tel. 32 757 32 52, mail: biuro@giph.com.pl, NIP: 634-10-12-786, REGON: 271505490, wpisana pod nr 0000095169 do Rejestru Przedsiębiorców KRS, wpisana również do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 1. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Administrator zbiera następujące dane osobowe uczestników:

 1. Wirtualnych Targów Pracy: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miejsce zatrudnienia, stanowisko, NIP, adres siedziby;
 2. wyjazdów studyjnych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, data urodzenia, miejsce zatrudnienia, stanowisko, nazwa placówki edukacyjnej lub uczelni, specjalne potrzeby;
 3. konferencji: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miejsce zatrudnienia, stanowisko, nazwa placówki edukacyjnej lub uczelni, specjalne potrzeby.

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dotyczą (lub zostały przekazane w ich imieniu), ze źródeł publicznie dostępnych albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację projektu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności realizującego koncepcję centrum doskonałości zawodowej (CoVEs) dla dziedziny górnictwo podziemne, przeróbki rud metali i surowców mineralnych”.

 

 1. Cele przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcie i wykonanie umowy, polegającej na zapewnieniu Pani/u udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu oraz odpowiedniego wsparcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. potwierdzenia kwalifikowalności wydatków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. monitoringu, ewaluacji, kontroli i audytu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. archiwizacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 6. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pana/i dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych:

 1. pracownikom i współpracownikom Administratora,
 2. podmiotom zajmującym się obsługą IT, prawną i księgową Administratora,
 3. Liderowi projektu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności realizującego koncepcję centrum doskonałości zawodowej (CoVEs) dla dziedziny górnictwo podziemne, przeróbki rud metali i surowców mineralnych”,
 4. Instytucji Koordynującej, tj. Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel.: 22 250 01 30, e-mail: IOD@mfipr.gov.pl;
 5. Instytucji Odpowiedzialnej, tj. Ministerstwu Edukacji Narodowej, Al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, tel.: +48 222 500 120, e-mail: kancelaria@men.gov.pl;
 6. Jednostce Wspierającej, tj. Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024777, NIP: 526-10-00-645, REGON: 010393032, tel.: +48 22 463 11 01, e-mail: iod@frse.org.pl,
 7. podmiotom sprawującym funkcje kontroli i nadzoru nad realizacją zadań Administratora w projekcie „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności realizującego koncepcję centrum doskonałości zawodowej (CoVEs) dla dziedziny górnictwo podziemne, przeróbki rud metali i surowców mineralnych”,
 8. innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie upoważnienia lub w celu wykonania na zlecenie Administratora czynności związanych z realizacją celów przetwarzania,
 9. instytucjom i organom upoważnionym z mocy prawa.

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, jeżeli wsparcie otrzymane na w ramach zamówienia stanowi pomoc publiczną, a w innych przypadkach przez okres 5 lat od ostatniej płatności salda. W przypadku zmiany obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zmianie tego okresu, chyba że zmiana wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

 

 1. Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pana/i dane nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych automatyczne

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą
 1. W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych, przysługuje Panu/i:
 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 3. do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/i zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Panu/Pani prawo do:
 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 2. wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pana/i danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej dokumentowej lub mailowej na adres biuro@giph.com.pl.
 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy RODO.
 2. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: biuro@giph.com.pl.

 

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych w ramach przedstawianej oferty jest dobrowolne, jednak konieczne w zakresie, w jakim dane te są przetwarzane w celu przeprowadzenia badania rynku. Odmowa podania danych uniemożliwia wzięcia udziału przez Pani/na ofertę w postępowaniu.

 

***********************

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów na ekspertów i ekspertów Zespołu eksperckiego ds. przygotowania opisu kwalifikacji z zakresu programowania maszyn i urządzeń przemysłu wydobywczego rud metali - w ramach projektu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności realizującego koncepcję centrum doskonałości zawodowej (CoVEs) dla dziedziny górnictwo podziemne, przeróbki rud metali i surowców mineralnych”

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że:
 

 1. Administrator danych osobowych

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (GIPH/Izba) z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, tel. 32 757 32 52, mail: biuro@giph.com.pl, NIP: 634-10-12-786, REGON: 271505490, wpisana pod nr 0000095169 do Rejestru Przedsiębiorców KRS, wpisana również do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 1. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Administrator zbiera następujące dane osobowe uczestników: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miejsce zatrudnienia, stanowisko, NIP, adres zamieszkania / siedziby, specjalne potrzeby, numer rachunku bankowego.

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dotyczą (lub zostały przekazane w ich imieniu), ze źródeł publicznie dostępnych albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację projektu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności realizującego koncepcję centrum doskonałości zawodowej (CoVEs) dla dziedziny górnictwo podziemne, przeróbki rud metali i surowców mineralnych”.

 

 1. Cele przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. przeprowadzenia rozeznania rynku i wykazu kandydatów na ekspertów do udziału w pracach Zespołu eksperckiego ds. przygotowania opisu kwalifikacji z zakresu programowania maszyn i urządzeń przemysłu wydobywczego rud metalu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. potwierdzenia kwalifikowalności wydatków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. monitoringu, ewaluacji, kontroli i audytu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. archiwizacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 6. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pana/i dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych:

 1. pracownikom i współpracownikom Administratora,
 2. podmiotom zajmującym się obsługą IT, prawną i księgową Administratora,
 3. Liderowi projektu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności realizującego koncepcję centrum doskonałości zawodowej (CoVEs) dla dziedziny górnictwo podziemne, przeróbki rud metali i surowców mineralnych”,
 4. Instytucji Koordynującej, tj. Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel.: 22 250 01 30, e-mail: IOD@mfipr.gov.pl;
 5. Instytucji Odpowiedzialnej, tj. Ministerstwu Edukacji Narodowej, Al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, tel.: +48 222 500 120, e-mail: kancelaria@men.gov.pl;
 6. Jednostce Wspierającej, tj. Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024777, NIP: 526-10-00-645, REGON: 010393032, tel.: +48 22 463 11 01, e-mail: iod@frse.org.pl,
 7. podmiotom sprawującym funkcje kontroli i nadzoru nad realizacją zadań Administratora w projekcie „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności realizującego koncepcję centrum doskonałości zawodowej (CoVEs) dla dziedziny górnictwo podziemne, przeróbki rud metali i surowców mineralnych”,
 8. innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie upoważnienia lub w celu wykonania na zlecenie Administratora czynności związanych z realizacją celów przetwarzania,
 9. instytucjom i organom upoważnionym z mocy prawa.

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, jeżeli wsparcie otrzymane na w ramach zamówienia stanowi pomoc publiczną, a w innych przypadkach przez okres 5 lat od ostatniej płatności salda. W przypadku zmiany obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zmianie tego okresu, chyba że zmiana wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

 

 1. Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pana/i dane nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych automatyczne

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą
 1. W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych, przysługuje Panu/i:
 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 3. do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/i zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Panu/Pani prawo do:
 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 2. wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pana/i danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej dokumentowej lub mailowej na adres biuro@giph.com.pl.
 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy RODO.
 2. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: biuro@giph.com.pl.

 

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych w ramach przedstawianej oferty jest dobrowolne, jednak konieczne w zakresie, w jakim dane te są przetwarzane w celu przeprowadzenia badania rynku. Odmowa podania danych uniemożliwia wzięcia udziału przez Pani/na ofertę w postępowaniu.

 

Partnerzy