Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Zespoły robocze GIPH 

Przy Górniczej Izbie Przemysłowo-Handlowej działały trzy zespoły robocze:
 

  • ds. Ochrony Środowiska,
  • ds. Energetyki,
  • ds. Prawa geologicznego i górniczego.
     

W przypadku szczególnie istotnych dla branży problemów związanych ze stosowaniem czy tworzeniem przepisów prawnych powoływane są przy Izbie zespoły robocze. W ich skład wchodzą eksperci zainteresowanych członków. Członkowie zespołów wymieniają doświadczenia związane ze stosowaniem ustaw i ich przepisów wykonawczych oraz omawiają problemy, jakie się w związku z tym pojawiają. Identyfikują aktualne problemy oraz wypracowują kierunki działań Izby w sprawach związanych z daną problematyką. Zajmują się opiniowaniem aktów prawnych, oceną ich wdrażania i funkcjonowania oraz opracowaniem wspólnych stanowisk Izby, będących podstawą wystąpień do władz różnego szczebla. Głównym zagadnieniem, na którym koncentrują się członkowie zespołów roboczych są obciążenia publicznoprawne górnictwa i jego otoczenia.
 

Często powracającą problematyką, będącą tematem prac Zespołu ds. Ochrony Środowiska są szeroko rozumiane kwestie gospodarki odpadami, w tym odpadami wydobywczymi, gospodarowania wodami, opłat za korzystanie ze środowiska, szkód w środowisku.
 

Zespół ds. Energetyki koncentruje się na wypracowaniu kierunków działań Izby zmierzających do odpowiednich zmian prawnych dotyczących ograniczenia kosztów energii elektrycznej dla górnictwa węglowego. Wiele prac poświęcono systemowi handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Członkowie Zespołu przegotowali m.in. stanowiska i opinie dotyczące wymagań jakościowych dla paliw stałych, Prawa energetycznego, ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy o efektywności energetycznej czy ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

Zespół ds. Koncesji będzie zajmuje się zarówno kwestią przedłużania okresu obowiązywania ,,starych” koncesji wydobywczych, uproszczenia pozyskiwania nowych koncesji, jak i ułatwienia prowadzenia działalności przez przedsiębiorców górniczych.

W przeszłości przy Izbie działały m.in. zespoły ds. Podatków w Górnictwie, Zamówień Publicznych czy Prawa Geologicznego i Górniczego.

Partnerzy