Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Zespoły robocze GIPHW przypadku szczególnie istotnych dla branży problemów, wspólnych dla grupy członków, powoływane były przy Izbie zespoły robocze. Głównymi zagadnieniami, na których koncentrowała się ich uwaga to ograniczanie kosztów związanych z obciążeniami publicznoprawnymi branży oraz uproszczenie procedur administracyjnych niezbędnych dla funkcjonowania sektora górniczego.

W 2022 r. szczególnie intensywnie działał Zespół GIPH ds. Prawa geologicznego i górniczego, głównie na formalnych posiedzeniach, ale jego członkowie pozostawali także w bieżącym kontakcie telefonicznymi i mailowym. W swoich pracach Zespół zajmował się problematyką możliwości nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz innych aktów prawnych regulujących działalność wydobywczą.

Zespół ds. Prawa geologicznego i górniczego w okresie sprawozdawczym aktywnie współpracował z Zespołem GIPH ds. Środowiska. W trakcie wspólnych prac, członkowie obydwu Zespołów dyskutowali na temat bieżących problemów przedsiębiorców górniczych dotyczących podziemnej eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu działalności na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód oraz obszarów chronionych. Poruszano także zagadnienie szkód górniczych.

Kontakty te zaowocowały wypracowaniem ogólnej koncepcji, zorganizowanego przez Izbę we wrześniu 2022 r. w Wiśle, szkolenia „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla górnictwa podziemnego w Polsce”.

Działalność kontynuował także Zespół GIPH ds. Podatków w sektorze górniczym, którego uwaga koncentrowała się głównie na problematyce elektronicznych dokumentów dostaw (e-DD) oraz systemie EMCS PL2.

W związku z pracami nad regulacjami unijnymi dotyczącymi redukcji emisji metanu m.in. w sektorze węglowym, już w listopadzie 2021 r. postanowiono powołać dla przygotowania stanowiska Izby  Zespół GIPH ds. metanu z kopalń węgla. Od tego czasu Izba intensywnie działa w tym temacie, zarówno na gruncie krajowym, jak i unijnym.

W przeszłości przy Izbie działały m.in. zespoły ds. Podatków w Górnictwie, Zamówień Publicznych czy Prawa Geologicznego i Górniczego.

Partnerzy