Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników Branży GWK
Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, działając jako organizacja pracodawców, jest podmiotem uprawnionym do wyznaczania osób reprezentujących stronę pracodawców w Zespole Trójstronnym do Spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników Branży Górnictwa Węgla Kamiennego.
 

Trójstronne zespoły branżowe działają poza Radą Dialogu Społecznego. Zostały powołane w celu prowadzenia trójstronnego dialogu sektorowego dla godzenia interesów stron, podczas realizacji programów działania rządu oraz rozwiązywania problemów dotyczących funkcjonowania branży.

Zespoły powołuje minister właściwy do spraw pracy, na wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady (art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, Dz. U. poz. 1240).

Zespoły działają w oparciu o regulaminy zespołów, a ich pracami kierują trzej współprzewodniczący, tj. po jednym ze strony rządowej, pracodawców oraz pracowników.

Zespoły branżowe umiejscowione są przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ich skład wchodzą reprezentanci związków zawodowych i organizacji pracodawców działających w danej branży oraz strona rządowa. Stronę rządową reprezentują przedstawiciele, w randze sekretarza lub podsekretarza, właściwych resortów.

W celu wypracowania stanowisk, wobec problemów bardziej szczegółowych zespoły mogą powoływać, węższe grupy robocze, skupiające specjalistów w danym zakresie. Do udziału w posiedzeniach i prac w zespołach, mogą być zapraszani również przedstawiciele innych instytucji i organizacji oraz posłowie, zajmujący się konkretną problematyką.
 

Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników jest najstarszym zespołem branżowym, został powołany w wyniku ustaleń strony rządowej ze związkową w grudniu 1992 roku i reaktywowany porozumieniem postrajkowym w maju 1993 roku. Obsługę organizacyjną jego prac zapewnia strona rządowa poprzez Sekretarza Zespołu – pracownika departamentu właściwego dla spraw dialogu społecznego w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw pracy. Do niedawna Zespół działał na podstawie regulaminu z 2002 r., natomiast na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2017 r. został przyjęty nowy Regulamin Zespołu.


Wybrana aktywność Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników Branży Górnictwa Węgla Kamiennego:

  • Stanowisko z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie obciążeń publicznoprawnych górnictwa węgla kamiennego;
  • Stanowisko z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wygaśnięcia posiadanych przez spółki węglowe koncesji wydobywczych;
  • Projekt Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce (na lata 2016 – 2030).

Partnerzy