Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Walne Zgromadzenie 

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej jest najwyższą władzą Izby. Organ ten może obradować w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Izby raz do roku, natomiast Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków GIPH może zostać zwołane z inicjatywy Zarządu lub Rady Izby, bądź na wniosek posiadających 1/10 liczby głosów Członków Izby.

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej należy:

 • uchwalanie statutu Izby i zmian w statucie,
 • uchwalanie regulaminu wyboru organów i Prezesa Izby oraz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 • wytyczanie kierunków oraz uchwalanie programów działania Izby,
 • podejmowanie uchwał w sprawie majątku Izby,
 • wybór i odwołanie członków Rady Izby i Komisji Rewizyjnej,
 • wybór i odwołanie Prezesa Izby,
 • zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady i Zarządu Izby, w tym sprawozdania finansowego oraz bilansu,
 • udzielanie absolutorium Prezesowi i Zarządowi Izby,
 • ustalanie wysokości składki wpisowej i podstawowej składki członkowskiej oraz zasad regulowania tych należności,
 • ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Izby i Komisji Rewizyjnej,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Izby,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających ze statutu.

Partnerzy