Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

RODOObowiązek informacyjny dla celów rekrutacji

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, wpisaną pod nr 0000095169 do Rejestru Przedsiębiorców KRS, wpisaną również do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować w drodze papierowej na adres siedziby Izby bądź w formie mailowej na adres biuro@giph.com.pl lub telefonicznie pod numer 32 7573252.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w Górniczej Izbie Przemysłowo-Handlowej, na podstawie zgody na przetwarzania danych osobowych wskazanych w dokumentach aplikacyjnych (art. 6 ust 1b RODO), a także w celu dochodzenia należności bądź obrony praw Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzana w celu
 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych dokumentach aplikacyjnych – na podstawie wskazanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 2. dochodzenia należności bądź obrony praw Administratora, tj. z uwagi na uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
 1. przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż przez 6 miesięcy od daty jej zakończenia;
 2. do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.
 1. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia. Dane mogą zostać także przekazane:
 1. biuru rachunkowemu prowadzącemu księgowość Administratora,
 2. kancelarii prawnej świadczącej usługi dla Administratora,
 3. dostawcom systemów informatycznych i usług IT dla Administratora,
 4. innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z procesem rekrutacyjnym,
 5. operatorom pocztowym,
 6. organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3, prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.
 3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone  poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane. 

Administrator zastrzega, że przesłanie do Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.

 

Przykładowa treść zgody dla celów rekrutacji:

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym, także  po jej zakończeniu - w celu prowadzenia dalszej rekrutacji (umieszczenia moich danych na liście rezerwowej), jednak nie dłużej niż przez 1 rok od dnia ogłoszenia wyników niniejszej rekrutacji. Zapoznałem się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie.


Data …

Podpis …

 

 

Obowiązek informacyjny dla kontrahentów Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, z siedzibą z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048  Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000095169, NIP: 634-10-12-786, REGON: 271505490

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Pan/Pani może się kontaktować z Administratorem drogą elektroniczną na adres email: biuro@giph.com.pl.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

•       w celu nawiązania i utrzymywaniu relacji handlowych z kontrahentami w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);

•       w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

•       w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Górniczej Izbie Przemysłowo-Handlowej w związku z realizacją umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

•       w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Górniczą Izbą Przemysłowo-Handlową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie uniemożliwi nam realizację określonych wyżej celów przetwarzania danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, księgowe, pocztowe. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, transportowe, serwisowe.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji współpracy lub wykonania umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi. Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych osobowych określona w art. 6 ust. 1 RODO.

Posiada Pan/Pani prawo żądania:

a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,

b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,

d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych - w granicach art. 21 RODO.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie Administratorowi na adres e-mail: biuro@giph.com.pl.

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


 

Partnerzy