Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

RODOObowiązek informacyjny dla kontrahentów Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, z siedzibą z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048  Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000095169, NIP: 634-10-12-786, REGON: 271505490

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Pan/Pani może się kontaktować z Administratorem drogą elektroniczną na adres email: biuro@giph.com.pl.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

•       w celu nawiązania i utrzymywaniu relacji handlowych z kontrahentami w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);

•       w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

•       w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Górniczej Izbie Przemysłowo-Handlowej w związku z realizacją umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

•       w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Górniczą Izbą Przemysłowo-Handlową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie uniemożliwi nam realizację określonych wyżej celów przetwarzania danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, księgowe, pocztowe. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, transportowe, serwisowe.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji współpracy lub wykonania umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi. Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych osobowych określona w art. 6 ust. 1 RODO.

Posiada Pan/Pani prawo żądania:

a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,

b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,

d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych - w granicach art. 21 RODO.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie Administratorowi na adres e-mail: biuro@giph.com.pl.

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


 

Partnerzy