Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Studium wykonalności programu sektorowego
Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa wygrała konkurs na opracowanie studium wykonalności programu sektorowego dla sektora górnictwa węgla kamiennego wraz z sektorem produkcji górniczych maszyn i urządzeń oraz usługowym.

W Perspektywie Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 przewidziano ścisłą współpracę nauki z biznesem w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w I osi priorytetowej pt. „Wsparcie prowadzenia prac B+R (badawczych i rozwojowych) przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-badawcze”. Szczególne znaczenie posiadają sektorowe programy finansowania prac badawczych i rozwojowych w przedsiębiorstwach utworzone jako odpowiedź na potrzeby przedstawicieli środowiska – zrzeszonych przedsiębiorców prowadzących działalność w danej branży.

W ramach programów sektorowych ogłoszono nabory wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych zgodnych z agendami badawczymi wskazanymi w programach. Zgodnie z projektem POIR przedsiębiorca mógł uzyskać́ wsparcie w zakresie wdrożenia wyników prac B+R. Dodatkowo beneficjenci programu sektorowego będą̨ mogli ponosić́ wydatki, które wykraczają̨ poza zakres prac B+R i stanowią ich niezbędne uzupełnienie, m.in. w zakresie: internacjonalizacji wyników działalności B+R, związanych z ich komercjalizacją na rynkach zagranicznych, tworzenia lub rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej, ochrony własności intelektualnej (poza granicami kraju), wzornictwa, rozwoju kadr (w ramach cross financingu).

Na początku 2014 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyjęło ofertę na przygotowanie studium wykonalności programu sektorowego dla sektora węgla kamiennego wraz z sektorem produkcji maszyn, urządzeń́ oraz usługowym dla górnictwa węgla kamiennego złożoną przez Górniczą Izbą Przemysłowo-Handlową.

– Cieszę się, że w nowej perspektywie finansowej UE wreszcie dostrzeżono branżowe organizacje samorządu gospodarczego i umożliwiono im podjąć bardzo znaczące dla interesów swoich członków działania – skomentował Janusz Olszowski, prezes GIPH.

Studium wykonalności programu sektorowego na zlecenie Izby wykonał Główny Instytut Górnictwa, który wspomagała grupa naukowców z praktycznie wszystkich liczących się instytutów i uczelni górniczych.

W Studium zawarto w sumie 39 tematów badawczych podzielonych na bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył technik, technologii i materiałów dla potrzeb rozpoznania, udostępniania i eksploatacji złóż węgla. Drugi blok poświecono rozwojowi oferty produktowej, w tym optymalizacji i unowocześniania procesów przeróbki węgla i zagospodarowania odpadów, nowatorskich i efektywnych energetycznie metod przetwarzania węgla, wysokosprawnych technologii spalania węgla kamiennego i nowych metod utylizacji metanu. Trzeci blok skupiał zagadnienia z zakresu racjonalizacji zasobów i procesów ich zorientowania na poprawę konkurencyjności węgla kamiennego.

W dniu 16 grudnia 2014 r. studium zostało przyjęte przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wniosek o ustanowienie programu został poddany analizie przez Zespół ds. oceny studiów wykonalności programów sektorowych, w skład którego weszli przedstawiciele m.in. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Rady NCBiR oraz uznani eksperci naukowi. Następnie Rada Centrum wydała opinię, na mocy której 3 spośród 21 wniosków zostały uznane za mogące stać się podstawą do utworzenia programów sektorowych. Wniosek o program dla górnictwa znalazł się na liście skierowanych do modyfikacji, w związku z tym autorzy studium opracowali jego poprawioną wersję, która została przekazana Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju w dniu 26 czerwca 2015 r.

W dniu 22 października 2015 r. Izba otrzymała informację o zakończeniu pełnej procedury oceny studium wykonalności programu sektorowego dla górnictwa, która zdaniem Zespołu oceniającego „nie uzasadnia w wystarczający sposób konieczności utworzenia programu sektorowego w prezentowanym obszarze i nie może stać się podstawą ustanowienia programu sektorowego”. Stało się to pomimo uwzględnienia wszystkich uwag Zespołu oceniającego, wśród których najważniejszą rolę odrywają przedstawiciele, którzy uznali, że górnictwo nie zasługuje na stworzenie takiego programu „także ze względu na aktualną sytuację finansową głównych podmiotów branży”. Zdaniem Zarządu Izby powyższa ocena była niesprawiedliwa, nie ma uzasadnienia merytorycznego i związana była z ogólnopolską kampanią antygórniczą.

Partnerzy