Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Działalność
Podstawowym celem strategicznym Izby jest wspieranie zrównoważonego rozwoju górnictwa węglowego.

 

Dla osiągnięcia powyższego celu podejmowane są działania w następujących obszarach:


I. Organizowanie pomocy dla członków GIPH oraz lobbing na rzecz zmian systemu prawnego utrudniającego funkcjonowanie górnictwa

 1. Przeciwstawienie się antywęglowej polityce kreowanej na szczeblu Unii Europejskiej oraz krajowym.
 2. Zapewnienie przedsiębiorcom wpływu na otoczenie prawne poprzez udział, za pośrednictwem Izby, w pracach legislacyjnych na szczeblu rządowym, parlamentarnym, regionalnym i lokalnym.
 3. Monitoring przepisów prawa regulujących prowadzenie działalności gospodarczej w branży, inspirowanie ich nowelizacji oraz prezentowanie opinii w dziedzinie polityki gospodarczej.
 4. Nawiązywanie i rozszerzanie współpracy z eurodeputowanymi i polskimi parlamentarzystami.
 5. Współpraca z administracją rządową i samorządową oraz innymi organizacjami w celu wspierania wspólnych interesów na poziomie  krajowym i europejskim.
 6. Podejmowanie postępowań i uczestnictwo w sprawach związanych z interesami  gospodarczymi członków Izby przed sądami, naczelnymi i centralnymi organami administracji publicznej oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym.
 7. Pomoc w zakresie usprawniania współpracy środowisk naukowych i badawczych z przedsiębiorcami.
 8. Wspieranie inicjatyw mających na celu zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw branży górniczej.
   

II. Promocja członków GIPH

 1. Pomoc w organizacji ekspozycji na targach i wystawach.
 2. Organizacja misji gospodarczych.
 3. Działalność wydawnicza służąca promocji eksportowej oferty producentów maszyn i urządzeń górniczych oraz firm usługowych. Propagowanie osiągnięć firm należących do GIPH za pośrednictwem wydawnictw i witryny internetowej.
 4. Rekomendowanie firm należących do GIPH w konkursach organizowanych przez organy państwowe, instytucje i organizacje gospodarcze. 
 5. Wystawianie listów referencyjnych dla członków Izby.


III. Współpraca z zagranicą

 1. Monitorowanie sytuacji górnictwa i jego otoczenia w uwarunkowaniach Unii Europejskiej oraz lobbing w organach i instytucjach UE.
 2. Współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL.
 3. Rozszerzanie kontaktów z izbami gospodarczymi i innymi organizacjami w krajach produkujących węgiel.
 4. Utrzymywanie bieżących kontaktów z odpowiednimi komórkami Ambasad RP w krajach eksploatujących surowce energetyczne.


IV. Działalność informacyjna i szkoleniowa

 1. Propagowanie właściwego wizerunku górnictwa i jego otoczenia, poprzez inspirowanie oraz publikację stosownych artykułów, referatów oraz komentarzy w prasie, radiu i telewizji.
 2. Informowanie opinii publicznej na temat roli węgla kamiennego i brunatnego jako paliwa przyszłości w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie oraz potencjału polskich producentów maszyn i urządzeń górniczych.
 3. Organizacja konferencji, seminariów i szkoleń tematycznie związanych z branżami reprezentowanymi przez GIPH.
 4. Organizacja spotkań zespołów tematycznych.
 5. Kontynuacja wydawania „Biuletynu Górniczego”.

 

Przyjęto Uchwałą Rady Izby nr 22/2021 z dnia 29.06.2021 r.

Partnerzy