Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

DziałalnośćPodstawowym celem strategicznym Izby jest reprezentowanie, wspieranie i ochrona interesów przedsiębiorców górniczych oraz firm i instytucji okołogórniczych w okresie transformacji energetycznej sektora paliwowo-energetycznego.

Dla osiągnięcia powyższego celu, priorytetowymi kierunkami działań Izby będą:

I. Przedsięwzięcia na rzecz zapewnienia sprawiedliwego przebiegu transformacji górnictwa i energetyki.

 1. Reprezentowanie interesów gospodarczych firm członkowskich, wobec administracji rządowej, samorządowej i organów Unii Europejskiej w celu zapewnienia możliwie szerokiego wsparcia systemowego w procesie transformacji.
 2. Działalność informacyjna w zakresie pozyskiwania funduszy na działania prowadzące do niwelowania negatywnych skutków ograniczania wydobycia węgla.
 3. Wspieranie inicjatyw mających na celu zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności sektora górniczego.
 4. Wsparcie dla przedsiębiorstw okołogórniczych umożliwiające zapewnienie funkcjonowania tych podmiotów, w szczególności w okresie transformacji.

II. Działania na rzecz internacjonalizacji

 1. Pomoc w organizacji ekspozycji na targach i wystawach.
 2. Organizacja misji gospodarczych i study tours.
 3. Działalność wydawnicza służąca promocji eksportowej oferty producentów maszyn i urządzeń górniczych oraz firm usługowych.
 4. Propagowanie osiągnięć podmiotów należących do GIPH za pośrednictwem wydawnictw, witryny internetowej i mediów społecznościowych.
 5. Współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL.
 6. Rozszerzanie kontaktów z izbami gospodarczymi i innymi organizacjami w krajach produkujących węgiel.
 7. Utrzymywanie bieżących kontaktów z ambasadami RP za granicą, jak i z Zagranicznymi Biurami Handlowymi Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w krajach górniczych.

III. Wspieranie członków GIPH w zakresie zmian kompetencji i kwalifikacji pracowników

 1. Wzmocnienie aktywności szkoleniowej.
 2. Organizacja konferencji, seminariów i szkoleń tematycznie związanych z branżami reprezentowanymi przez GIPH.
 3. Organizacja szkoleń mających na celu ponoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników branży górniczej i okołogórniczej, mających na celu wejście na rynek pracy po wygaszeniu górnictwa węglowego w Polsce.
 4. Uczestnictwo w projektach wspierających lokalne rynki pracy.

IV. Promocja producentów węgla oraz firm i instytucji okołogórniczych 

 1. Propagowanie właściwego wizerunku szeroko rozumianego górnictwa, poprzez inspirowanie oraz publikację stosownych artykułów, referatów oraz komentarzy w prasie, radiu i telewizji.
 2. Obecność w formie głosu eksperckiego w mediach tradycyjnych i społecznościowych, poprzez inicjowanie i udział w dyskusji dotyczącej problemów związanych z transformacją branży.
 3. Rekomendowanie firm należących do GIPH w konkursach organizowanych przez organy państwowe, instytucje i organizacje gospodarcze. 
 4. Kontynuacja wydawania „Biuletynu Górniczego”.

V. Lobbing na rzecz wdrażania rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców oraz inicjowanie zmian systemu prawnego

 1. Bieżąca analiza przepisów prawa regulujących prowadzenie działalności gospodarczej w branży, inspirowanie ich nowelizacji oraz prezentowanie opinii w dziedzinie polityki gospodarczej.
 2. Monitorowanie sytuacji górnictwa i jego otoczenia w uwarunkowaniach Unii Europejskiej oraz lobbing w organach i instytucjach UE.
 3. Nawiązywanie i rozszerzanie współpracy z eurodeputowanymi i polskimi parlamentarzystami.
 4. Współpraca z administracją rządową i samorządową oraz innymi organizacjami w celu wspierania wspólnych interesów członków GIPH na poziomie krajowym i europejskim.
 5. Prace zespołów tematycznych w celu wymiany doświadczeń, tworzenia analiz oraz wypracowywania projektów dokumentów kierowanych do organów władz publicznych.
 6. Umożliwienie przedsiębiorcom wpływu na otoczenie prawne poprzez zapewnienie ich udziału w pracach legislacyjnych na szczeblu lokalnym, regionalnym, rządowym i parlamentarnym.
 7. Podejmowanie postępowań i uczestnictwo w sprawach związanych z interesami gospodarczymi członków Izby przed sądami, naczelnymi i centralnymi organami administracji publicznej oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Partnerzy