Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Regulamin 

REGULAMIN

SZKOŁY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2019

 

 1. Konferencja „Szkoła Zamówień Publicznych”, zwana w dalszej części Konferencją, odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2019 r. w Hotelu STOK, ul. Jawornik 52A, 43-460 Wisła.
 2. Organizatorem Konferencji jest Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 30, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000095169, NIP: 634-10-12-786, REGON: 271505490.
 3. W ramach Konferencji odbędą się wykłady oraz warsztaty.
 4. Cena Konferencji obejmuje: udział w zajęciach, o których mowa w punkcie 3, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat uczestnictwa w Konferencji, zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, parking oraz udział w wydarzeniach towarzyszących.
 5. Dojazd do miejsca Konferencji w zakresie własnym uczestników.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie karty uczestnictwa do dnia  6 maja 2019 r. oraz dokonanie płatności w terminie do: 6 maja 2019 r. lub 24 maja 2019 r. (wg wyboru zgodnie z kartą uczestnictwa). Po upływie podanych terminów zgłoszenie uczestnictwa i zapłata dopuszczalne są tylko na podstawie uprzedniego uzgodnienia z organizatorem.
 7. Przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy uczestnikiem / zgłaszającym a organizatorem.
 8. Osoba podpisująca kartę uczestnictwa w imieniu zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz zgłaszającego (uczestnika lub firmy).
 9. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu hotelowego oraz zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela organizatora.
 10. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych w celu przeprowadzenia oraz realizacji Konferencji. W trakcie rejestracji uczestnik lub zgłaszający może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych.
 11. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Administratorem danych osobowych jest Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, tel. 32 757 32 52, mail: biuro@giph.com.pl, NIP: 634-10-12-786, KRS 0000095169. Podane dane będą przetwarzane w celu: zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym zapewnienia poprawnej jakości usługi, przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu; wykonania ciążących obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO), np. wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielenia odpowiedzi na reklamację przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dokumenty, oraz w którym Organizator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków; ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez okres, w jakim przedawniają się roszczenia; marketingowym, w tym przesyłania informacji o organizowanych szkoleniach - na podstawie zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zbiór danych osobowych zawiera: imię/imiona, nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko służbowe, adres korespondencyjny, telefony kontaktowe oraz adres email. Podanie danych w ramach zgłoszenia jest warunkiem rejestracji uczestnika Konferencji. Odmowa podania danych uniemożliwia zarejestrowania uczestnika. Przetwarzane kategorie danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od uczestnika (lub zostały przekazane w jego imieniu).

Dane nie będą przekazywane do państw / organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Odbiorcami danych osobowych uczestników i zgłaszających będą pracownicy  i współpracownicy Organizatora, dostawcy usług księgowych oraz pracownicy hotelu.

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Dane osobowe uczestników przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego zgodnie z Regulaminem, na podstawie udzielonej zgody, przed jej cofnięciem.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uczestnikowi przysługuje:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
 • do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony  Danych   Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczestników Konferencji znajduje się na stronie internetowej Organizatora: http://www.giph.com.pl/szkola-zamowien-publicznych/dane-osobowe.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i rejestracji materiałów związanych z przebiegiem Konferencji oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
 2. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość Konferencji zgodną z jej opisem.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji lub zmiany wykładowców, co nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń finansowych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Konferencji w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – uczestnikowi nie przysługuje wówczas prawo do odszkodowania.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji po dniu 24 maja 2019 r. uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów, a materiały konferencyjne zostaną wysłane pocztą.
 6. W przypadku nieodwołania zgłoszenia uczestnictwa do dnia 24 maja 2019 r. oraz niewzięcia udziału w Konferencji, uczestnik / zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w Konferencji.
 7. Brak wpłaty za udział w Konferencji nie jest jednoznaczny z rezygnacją.
 8. W miejsce zgłoszonej osoby, może wziąć udział inny pracownik firmy, po uprzednim poinformowaniu organizatora o zmianie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy uczestników w przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i mienie uczestników, w tym za rzeczy, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 11. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbędzie się Konferencja, w tym w salach konferencyjnych, jadalni czy miejscach zakwaterowania.
 12. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników Konferencji i stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji.
 13. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej: www.giph.com.pl.
 14. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa krajowego i unijnego.

Zamieszczono 14.03.2019 r.

Partnerzy