Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Dane osoboweKLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
dla uczestników Szkoły Zamówień Publicznych 2019

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (GIPH/Izba) z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, tel. 32 757 32 52, mail: biuro@giph.com.pl, NIP: 634-10-12-786, KRS 0000095169.
 2. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa przetwarza Pana/i dane osobowe w związku ze świadczeniem usług szkoleniowych lub marketingowych – w celu:
 1. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym zapewnienia poprawnej jakości usługi, przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
 2. wykonania ciążących obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO), np. wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielenia odpowiedzi na reklamację przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dokumenty, oraz w którym Organizator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków;
 3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez okres, w jakim przedawniają się roszczenia (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. marketingowym, w tym przesyłania informacji o organizowanych szkoleniach - na podstawie Pana/i zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Zbiór danych osobowych zawiera: imię/imiona, nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko służbowe, adres korespondencyjny, telefony kontaktowe oraz adres email. Przetwarzane kategorie Pana/i danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Pana/i (lub zostały przekazane w Pana/i imieniu).
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla ceków związanych z zawarciem i wykonaniem umowy.
 3. Pana/i dane Dane nie będą przekazywane do państw / organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pana/i dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych:
 1. pracownikom Izby,
 2. podmiotowi zajmującemu się obsługą księgową Izby,
 3. pracownikom hotelu, w którym organizowana jest konferencja.
 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Dane osobowe uczestników przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 2. W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych, przysługuje Panu/i:
 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
 4. do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/i zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Panu/Pani prawo do:
  1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  2. wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pana/i danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres biuro@giph.com.pl.
 2. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony  Danych   Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy RODO.

Partnerzy