Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościGórniczy Koncert Noworoczny 2020

Górniczy Koncert Noworoczny 2020

W poniedziałkowy wieczór, 10 lutego, Filharmonia Śląska w Katowicach z okazji Górniczego Koncertu Noworocznego gościła członków oraz przyjaciół Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Wydarzenie było okazją do uhonorowania osób i firm, które zdobyły laury w konkursie Górniczy Sukces Roku. Odbył się on po raz jedenasty, a nagrody są nim wręczane w trzech kategoriach: Osobowość, Innowacje, Ekologia.

Wśród gości, którzy licznie przybyli do Filharmonii, nie zabrakło przedstawicieli rządu z wiceministrem aktywów państwowych Adamem Gawędą na czele, reprezentantów parlamentu, samorządu, uczelni i instytucji naukowych, związków zawodowych, a przede wszystkim biznesu. GIPH skupia w swoich szeregach firmy działające w szeroko pojętym sektorze wydobywczym i w jego otoczeniu.

Przybyłych gości przywitał prezes Izby Janusz Olszowski.

- Przy takich okazjach jak dziś, zawsze staram się podkreślać, że najważniejszym dla naszej organizacji jest to, że członkami Izby są reprezentanci szeroko rozumianego sektora górnictwa węglowego. Należą do niej bowiem spółki oraz samodzielne kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, które dysponują bogatymi zasobami surowców energetycznych, producenci maszyn i urządzeń górniczych, firmy usługowe, a także różnego rodzaju jednostki naukowo-badawcze. Nasza Izba integruje więc ogromny potencjał branży górniczej, jaki jeszcze w Polsce posiadamy. Co to daje polskiej gospodarce? Pół miliona miejsc pracy, miliardy złotych podatków wpłacanych co roku do budżetów państwa i samorządowych, a przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne, które - niestety - w naszym kraju jest ciągle niedoceniane – powiedział prezes Olszowski. Przypomniał także wielką rolę jaką w historii Polska i Śląska odegrało górnictwo i górnicy.

Wspomniał m.in. o pacyfikacji kopalni Mysłowice, od której w 1919 r. rozpoczęło się pierwsze powstanie śląskie, roli przemysłu wydobywczego w czasie odbudowy kraju po II wojnie światowej oraz o strajkach w kopalniach, które odegrały znaczącą rolę w obaleniu komunizmu. Wskazał także, że to właśnie od hutników i górników rozpoczęło się integrowanie Starego Kontynentu i powołanie do życia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która później stała się Unią Europejską, jaką znamy w obecnym kształcie.

- Powinniśmy ciągle o tym przypominać, bo dzisiaj sprawy znaczenia górnictwa dla polskiej gospodarki oraz jego historyczne zasługi dla kraju w większości przypadków są nieznane albo z premedytacją pomijane. Nie powinniśmy poddawać się naciskom nieprzychylnych środowisk i niesprawiedliwym ocenom. Myślę, że dalej powinniśmy robić swoje, z dumą nosić nasze górnicze mundury i konsekwentnie dążyć do tego, by zarówno nasza branża, jak i paliwo, które produkujemy, zostały zrehabilitowane, czego życzę wszystkim tu obecnym – stwierdził na zakończenie szef GIPH.

W czasie koncertu głos zabrali także wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Adam Gawęda, sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL Brian Ricketts oraz ks. Piotr Brząkalik.

- Ten wspaniały koncert wpisał się w pewną piękną tradycję . To nie tylko okazja do złożenia sobie życzeń, ale również czas pewnych podsumowań, aby ocenić i wyciągnąć wnioski z tego, co za nami i nakreślić to, co jest ważne na przyszłość – mówił wiceminister Gawęda i dodał, że górnictwo obecnie jest na cenzurowanym.

- Tu, na tej sali jest wielu ludzi z ogromnym doświadczeniem i potencjałem, którzy wpisali się w procesy zmian. Dzięki nim czujemy się dumni, że jesteśmy związani z branżą górniczą, ale nasza duma nie może pozostawać obojętna na to, co dzieje się na zewnątrz. My sami musimy pokazywać prawdę i fakty – powiedział pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego i sam przytoczył kilka liczb.

- Od 10 lat w UE nie wzrasta emisja CO2, ale co się dzieje na świecie? Rok do roku emisja rośnie o 6 proc. Najbardziej rozwijająca się gospodarka planuje wydobyć prawie miliard ton węgla. Co to znaczy przy ograniczonym potencjale Unii i Polski, który w przypadku naszego kraju wynosi ok. 70 mln t rocznie? Gdybyśmy tak naprawdę popatrzyli na rozwój naszej gospodarki, to nie możemy zakładać scenariuszy, które zbudują przekonanie, że damy radę stworzyć energetykę opartą tylko o odnawialne źródła energii. Mówię o tym, bo czeka nas bardzo trudny rok. Rok w którym będziemy mierzyć się nie tylko z wewnętrznymi uwarunkowaniami, ale również z tym otoczeniem, które niestety nie jest do końca nam przychylne i zbudowane na demagogicznych przesłankach, nie zawsze udokumentowanych naukowo. Dlatego przy pomocy takich organizacji jak np. GIPH musimy głośno artykułować prawdę – powiedział wiceminister Gawęda.

Przed samym koncertem odbyło się wręczenie nagród w konkursie Górniczy Sukces Roku, którego celem jest promocja i popularyzacja przedsięwzięć na rzecz innowacyjności oraz rozwoju polskiego górnictwa podziemnego, promowanie osobowości o szczególnym dla niego znaczeniu, a także kształtowanie dobrego wizerunku sektora wydobywczego.

Nagrody wręczyli wiceminister Adam Gawęda oraz prezydent EURACOAL i prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala.

W kategorii Osobowość laureatem został prezes Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego dr inż. Piotr Buchwald. Nagrodę przyznano za całokształt działalności o szczególnym znaczeniu dla polskiego górnictwa w obszarze ratownictwa górniczego, w tym efektywną reorganizację, wprowadzenie nowych standardów zarządzania oraz zwiększenie innowacyjności i skuteczności służb ratowniczych.

- Chce podziękować kapitule za uhonorowanie mnie tym wyróżnieniem. Dzisiaj to, co zostało stworzone w CSRG, to przede wszystkim zasługa moich zespołów. I to wyróżnienie chcę skierować również do Was, Państwo. Dziękuje za tą twórczą współpracę na każdym poziomie – powiedział odbierając nagrodę dr inż. Piotr Buchwald.

W kategorii Innowacyjność kapituła nagrody przyznała Lubelskiemu Węglowi Bogdance oraz spółce MWM Elektro. Lubelska kopalnia została uhonorowana za innowacyjną technologię prowadzenia ścian eksploatacyjnych. Firmę MWM Elektro nagrodzono za opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, mobilnej platformy kontenerowej do napędu wyciągów szybowych.

- Dziękuję za docenienie. Ta nagroda nie jest dziełem przypadku, stoi za nią praca wielu, wielu osób. Rekordy, które są opisywane w prasie, nie wzięły się z doraźnych działań, ale z regularnej pracy. Naszym celem nie jest zdobywanie kolejnej nagrody, naszym celem jest wzmacnianie potencjału. Staramy się wykorzystywać nasze szanse i tego też życzę wszystkim, by wykorzystywali szanse, które daje im los – powiedział, odbierając statuetkę prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka Artur Wasil.

W kategorii tej przyznano także wyróżnienia. Trafiły one do Rogum Kable Sp. z o.o za opracowanie i wdrożenie w podziemnych zakładach górniczych innowacyjnych kabli górniczych typu Flex oraz do Głównego Instytutu Górnictwa za metodę projektowania portalowo-szkieletowej obudowy połączeń wyrobisk korytarzowych.

Bogdanka została także nagrodzona w kategorii Ekologia. Doceniono ją za międzysektorową współpracę na rzecz społecznego ekorozwoju. Wyróżnienia w tej kategorii przyznano Kopalni Soli Wieliczka. Nagrodzono ją za likwidację poziomu IX oraz zabezpieczenie komory Gaisruck w celu ochrony powierzchni ziemi oraz zasobów wód podziemnych i powierzchniowych przed negatywnymi skutkami dopływu wód pozazłożowych oraz zawału wyrobisk.

Po wręczeniu nagród rozpoczął się koncert „Gala Straussa” w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Zabrzańskiej Sławomira Chrzanowskiego oraz solistów Iwony Sochy i Łukasza Gaja.

Maciej Dorosiński
Dziennikarz portalu netTG.pl i tygodnika Trybuna Górnicza

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

dla uczestników

Górniczego Koncertu Noworocznego

 

 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
  z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, tel. 32 757-32-52, mail: biuro@giph.com.pl, NIP: 634-10-12-786, KRS: 0000095169.
 2. Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce zatrudnienia, telefon, adres zamieszkania, adres e‑mail są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług przez Izbę na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest nawiązywanie lub utrzymanie z Panią/Panem relacji biznesowych oraz marketingowych, rozesłanie zaproszeń w celu wzięcia udziału w uroczystościach, w tym Górniczym Koncercie Noworocznym oraz rozdania nagród Górniczego Sukcesu Roku.
 3. Dane osobowe zostały pozyskane od członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej lub są publicznie dostępne albo zostały zebrane na podstawie wcześniejszej współpracy lub wcześniej uzyskanych zgód.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Górniczej Izby Przemysłowo­‑Handlowej upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia ich pozyskania. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody. W przypadku innych danych przez okres przedawnienia roszczeń, do dochodzenia których lub do obrony przed którymi  konieczne będzie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podanie jest dobrowolne;
  • wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pani/Pana danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres biuro@giph.com.pl.
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani /Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).
 11. Ponadto informujemy, że w celu udokumentowania Koncertu, będą wykonywane w jego trakcie fotografie, które zostaną opublikowane na stronach internetowych oraz w czasopiśmie należących do Administratora.

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy