Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościEURACOAL kontra Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej w sprawie rewizji dyrektywy LCP BREF

EURACOAL kontra Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej w sprawie rewizji dyrektywy LCP BREF


W ostatnich dniach Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL wystosował szereg pism w sprawie rewizji dyrektywy LCP BREF do komisarzy Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego. Poniżej prezentujemy jedno z nich skierowane do Komisarza ds. Środowiska Pana Karmenu Velli:

pismo w języku angielskim

pismo w języku polskim
 

W 2010 roku Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie emisji przemysłowych (IED), delegując tym samym niektóre uprawnienia do Komisji Europejskiej. Upoważnienia te są obecnie wykorzystywane przez KE do działań mających na celu zaszkodzeniu przemysłowi Europy.

Jednym z głównych celów dyrektywy IED jest doprowadzenie do stanu, w którym wszystkie duże obiekty energetyczne (LCP) byłyby eksploatowane zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT). Komisja Europejska została upoważniona do sporządzenia okresowych projektów aktualizacyjnych dokumentu referencyjnego BAT przeznaczonego dla dużych obiektów spalania (LCP BREF). Obecnie do końca zbliża się pierwsza aktualizacja tego dokumentu, która została omówiona przez Komisję ds. Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) w poniedziałek 30 stycznia br.

Ochrona środowiska oparta o rozsądne stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT) jest wiodącą zasadą prawa ochrony środowiska UE, którą wspiera Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL. Rzeczywiście dzięki tym działaniom, w latach 1990-2012, emisje dwutlenku siarki z elektrowni węglowych funkcjonujących na terenie UE zostały zmniejszone o 85 proc., tlenków azotu (NOx) o 55 proc., a pyłów o 70 proc.

Przepisy związane z BAT dotyczące limitów emisji są kluczowe i muszą zostać przyjęte przez kwalifikowaną większość głosów w procedurze komitetu zatwierdzającego (składającego się z przedstawicieli państw członkowski UE), zanim będą mogły wejść w życie (zgodnie z art. 75 IED). Jednakże w poprawionym LCP BREF, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej proponuje limity emisji dla elektrowni węglowych opracowane na podstawie wadliwej procedury rewizyjnej.

W rzeczywistości, aktualizacja dokumentu została wykorzystana do eliminacji znacznej grupy użytkowników węgla poprzez wprowadzenie limitów emisji daleko wykraczających poza cele kontroli zanieczyszczeń wskazane w dyrektywie dotyczącej emisji przemysłowych. Departament Generalny ds. Środowiska wykorzystał swoją dominującą pozycję w procesie rewizyjnym BAT, aby zaproponować limity dla emisji, które zdaniem ekspertów technicznych są nieosiągalne dla zakładów energetycznych, nawet przy zastosowaniu aktualnych ,,najlepszych dostępnych technik”.

W przypadku NOx proponowana górna granica zakresu emisji (175 mg/Nm3) nie może być spełniona przez wiele dużych zakładów węglowych stosujących podstawowe  środki  kontroli NOx.  Jednak środki te są identyfikowane jako BAT w projekcie dokumentu referencyjnego LCP BREF. Eksperci uważają, że w tym wypadku właściwe byłoby pozostawienie dla emisji NOx limitu 200 mg/Nm3, który określony został w dyrektywie dotyczącej emisji przemysłowych.

W sprawie rtęci EURACOAL wielokrotnie zwracał uwagę na błędy techniczne, jakie popełniła komisja podczas wprowadzania proponowanego zakresu dopuszczalnej emisji. Na przykład, dane na temat sprawności wprowadzone zostały na bazie referencyjnych elektrowni węglowych umieszczonych na terytorium Stanów Zjednoczonych, które w tamtym czasie nie zostały nawet uruchomione. Te i inne wady zostały wskazane w raporcie, opracowanym na zlecenie EURACOAL, przez prof. Kathera z Uniwersytetu Technologicznego w Hamburgu.

Jako akt delegowany, proces rewizji LCP BREF był planowany przez ustawodawcę jako proces techniczny. To, czego jesteśmy świadkami to proces polityczny, którego celem, jak się wydaje, jest wyeliminowanie węgla a nie poprawa jakości powietrza. EURACOAL kwestionuje przejrzystość tego procesu pod przewodnictwem Komisji Europejskiej, w którym to  przedstawiciele organizacji pozarządowych finansowanych przez tę komisję  są  przeciwko  przedstawicielom przemysłu i państwom członkowskim.

 

 

Publikacja: 1/02/2017

Partnerzy