Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Unieszkodliwianie odpadów (BG 1-2/2017) 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wsparł  ekologiczną inwestycję.

Są środki na dalszą rozbudowę Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach. 9 lutego br. Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę pożyczki z dyrekcją Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej na kwotę 18 367 500 zł. Dzięki tym środkom zrealizowany zostanie drugi etap rozbudowy inwestycji obejmujący część mechaniczną służącą przygotowaniu odpadów do biologicznego przetwarzania oraz produkcji paliwa alternatywnego.

Instalacja składa się z 24 zadaszonych  i szczelnych boksów, w tym ośmiu do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów. Każdy boks stanowi niezależny moduł z własnym systemem napowietrzania, systemem ujęcia   i zbierania odcieków, sondą pomiaru temperatury oraz instalacją zraszania. Korzyści z instalacji to wydzielenie odpadów ulegających biodegradacji, uzyskanie produktów końcowych w postaci polepszacza gleby, eliminacja substancji o nieprzyjemnym zapachu oraz zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku. Budżet inwestycji stanowi – 22,35 mln zł (57 proc.) w ramach pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz 17 mln zł (43 proc.) środków własnych spółki.

Warto podkreślić, że w kwietniu 2014 r. WFOŚiGW udzielił dofinansowania w kwocie   2,95  mln   zł  na  zadanie pod nazwą: „Budowa trzeciej kwatery składowiska odpadów komunalnych przy  ul.  Żwirowej w Katowicach”. Efektem ekologicznym było bezpieczne składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości sortowania odpadów komunalnych. Z kolei we wrześniu 2015 r. Fundusz udzielił dofinansowania w kwocie 22,35 mln zł na rozbudowę Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania  Odpadów w Katowicach w etapie pod nazwą „Modernizacja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów organicznych”. Zadanie polegało na modernizacji i rozbudowie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych posiadającej status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Regionie II. Teraz przyszła kolej na etap trzeci. Zakłada on rozbudowę części mechanicznej instalacji do przygotowania odpadów do biologicznego przetwarzania oraz produkcji paliwa alternatywnego.

Reasumując: inwestycja objęła swym zasięgiem 5,35 ha. Jej celem jest dostosowanie gospodarki odpadami na terenie Katowic do wymogów polskiego i unijnego prawa, a także zintensyfikowanie efektywności procesu biologicznego przetwarzania odpadów. Kompleks będzie w stanie przerobić 60 tys. t odpadów na  rok. W ramach przedsięwzięcia dostarczono niezbędne maszyny i urządzenia technologiczne. Ponadto rozbudowano magazyn paliwa alternatywnego RDF o dodatkową halę o powierzchni ok. 1 tys. m kw. Łączna powierzchnia części magazynowej wynosi obecnie 2 tys. m kw.

 

 

Kajetan Berezowski
 Publicysta tygodnika Trybuna Górnicza
 i portalu górniczego nettg.pl

 

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy