Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Postaw na efektywność, wygraj konkurs! (BG 9-10/2017) 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił kolejne konkursy na dofinansowanie projektów wspierających efektywność energetyczną. Warto się nimi zainteresować.

WFOŚiGW jest instytucją wdrażającą „Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Chodzi o dofinansowanie projektów dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w województwie śląskim. Kwo- ta środków przeznaczona na dofinansowanie w ramach konkursu wynosi 100 mln zł. Maksymalny jego udział jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej i wynosi nie więcej niż 85 proc., z uwzględnieniem metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości do- finansowania ze środków Unii Europejskiej dla Poddziałania 1.7.1.

Celem tego właśnie poddziałania jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej. Taka właśnie modernizacja budynku, to przedsięwzięcie mogące polegać m.in. na ociepleniu jego przegród, wymianie okien lub drzwi oraz wymianie lub modernizacji źródeł ciepła lub też chłodu. Chodzi o zmniejszenie wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. Przez instalację rozumie się instalacje: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia. Zakres przedsięwzięcia głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 29 grudnia 2017 r. o godz. 15:30. Należy je składać w Kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pocztą lub poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w ramach walki ze smogiem, WFOŚiGW w Katowicach nawiązał współpracę z Bankiem Ochrony Środowiska i Krakowskim Bankiem Spółdzielczym w ramach uruchomionej linii kredytowej. Udzielane przez banki kredyty o preferencyjnych warunkach oraz dotacje mają zostać przeznaczone na wskazane przedsięwzięcia z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, przydomowych oczyszczalni ścieków i podłączenia do kanalizacji. Beneficjentami końcowymi będą osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. W br. Fundusz oddaje do dyspozycji banków kwotę 8 mln zł z przeznaczeniem na udzielenie kredytów oraz 1600 tys. zł na wypłatę dotacji stanowiących uzupełnienie kredytu. Banki zobowiązane są uruchomić nabór wniosków nie później niż 30 dni po podpisaniu umowy.

Współpraca z bankami w ramach utworzonej linii kredytowej ma na celu przede wszystkim chęć dotarcia do osób fizycznych i pomóc w eliminacji niskiej emisji.

kaj

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Partnerzy