Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Czym się zajmujemy 

Celem strategicznym działań Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej jest wspieranie zrównoważonego rozwoju górnictwa węglowego.

Jednym z głównych zadań Izby jest działanie na rzecz poprawy sytuacji górnictwa oraz umacniania aktualnej i perspektywicznej roli polskiego węgla. Zalicza się do niego m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych, zarówno polskich, jak i unijnych. Działalność ta zawsze poprzedzana jest procesem zbierania uwag i opinii zainteresowanych członków GIPH. Wśród najważniejszych dokumentów, nad którymi pracowała Izba należy wymienić:

 • projekt ustawy w sprawie szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów,
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw,
 • projekt założeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej wraz z tekstem regulacyjnym,
 • projekt ustawy – Prawo działalności gospodarczej,
 • projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo działalności gospodarczej,
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie obszarów, na których dopuszcza się lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie gwarancji finansowej i jej ekwiwalentu dla obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania oraz oznakowania środków transportu,
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych,
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego,
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów,
 • projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych,
 • projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie metod badania jakości paliw stałych,
 • projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych,
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych,
 • projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji,
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zabezpieczenia finansowego i zabezpieczenia środków,
 • projekt dokumentu „Wyjaśnienia w sprawie kryteriów i procedury zgłaszania zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK”,
 • ankietę Komisji Europejskiej dotyczącą przepisów  związanych z ucieczką emisji CO2 w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) po roku 2020,
 • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska;
 • informacje na temat realizowanych przez zrzeszone w Izbie podmioty działań, w tym stosowanych dobrych praktyk, mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów;
 • projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku;
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii;
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie innych dokumentacji geologicznych;
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej; 

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa aktywnie działa na rzecz węgla kamiennego i brunatnego na forum europejskim i światowym. Od paru lat Izba współpracuje z Europejskim Stowarzyszeniem Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal, a od stycznia 2016 r. jest jego członkiem. Izba czynnie uczestniczyła w pracach Komitetu Wykonawczego, Komisji ds. Energii, Komisji ds. Rynku i Komisji ds. Środowiska wyżej wspomnianego Stowarzyszenia  m.in. w zakresie wymiany informacji oraz opracowywania stanowisk dotyczących regulacji prawnych związanych z górnictwem i energetyką przygotowywanych przez Komisję Europejską i Parlament Europejski. Przedstawiciele Izby lobbowali za korzystnymi dla węgla rozwiązaniami nie tyko w Komisjach Euracoal, ale również uczestnicząc w pracach Komitetu ds. Dialogu Społecznego w Przemysłach Wydobywczych działającego w ramach Dyrektoriatu Generalnego ds. Zatrudnienia Komisji Europejskiej. 

Izba utrzymuje bieżące kontakty z Wydziałami Promocji, Handlu i Inwestycji przy Ambasadach RP w praktycznie wszystkich „węglowych” krajach na świecie. Utrzymuje również ścisłą współpracę z odpowiednikami naszej organizacji m.in. w takich państwach UE jak: Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania, Słowacja, Czechy.

W związku z utrzymującymi się w dalszym ciągu  niepokojącymi tendencjami jakie pojawiają się w polityce klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej GIPH  wkłada dużo wysiłku w działania mające na celu odwrócenie tych zjawisk albo przynajmniej ich ograniczenie. Izba przede wszystkim stara się  zwracać uwagę na konieczność wykorzystania  rodzimych zasobów surowców energetycznych, w tym przede wszystkim węgla kamiennego i brunatnego.

Izba jest współtwórcą Deklaracji Katowickiej przygotowanej podczas seminarium zorganizowanego przez Euracoal z udziałem wszystkich górniczych krajów Unii Europejskiej, w którym  wzywa państwa członkowskie, Komisję Europejską, Parlament Europejski, Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Wspólnotę Energetyczną, aby  promowały energię w UE i politykę klimatyczną dla wszystkich.

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa przedstawiła Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Katowicach projekt stanowiska w sprawie problemów funkcjonowania firm i instytucji otoczenia górnictwa węgla kamiennego oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji tej grupy przedsiębiorców. Stanowisko to zostało przyjęte zarówno na poziomie wojewódzkim, jak i krajowym.

Izba zdecydowanie przeciwstawiała się założeniom programowym Unii Energetycznej, których głównym celem jest dekarbonizacja gospodarki Unii Europejskiej. Z punktu programu, który był wymieniany jako jeden z podstaw powołania Unii Energetycznej - czyli rehabilitacji węgla - nie pozostało śladu w założeniach działalności Unii Energetycznej.

GIPH przeciwstawiała się również wszelkim działaniom mającym na celu reformę systemu ETS skierowaną na utworzenie rezerwy stabilizacyjnej, żeby doprowadzić do wzrostu cen świadectw emisji CO2.

Kształtowanie właściwego wizerunku i promocja reprezentowanych w strukturach Izby firm odbywa się także poprzez publikację w różnych tytułach prasowych materiałów dotyczących rzeczywistej sytuacji górnictwa i firm pracujących na jego rzecz. Ponadto wypowiedzi przedstawicieli Izby są emitowane w stacjach radiowych i telewizyjnych. Działania na rzecz branży obejmują promowanie i nagłaśnianie wartościowych z punktu widzenia środowiska imprez targowych i naukowych. Do tego typu działań można m.in. zaliczyć współorganizację oraz obejmowanie patronatem szeregu znaczących imprez.

Na łamach izbowego dwumiesięcznika "Biuletyn Górniczy" poruszana jest od lat różnorodna tematyka związana nie tylko z produkcją węgla. Oprócz  szeroko rozumianej reformy  górnictwa na świecie oraz w Polsce, wiele artykułów dotyczyło sytuacji i problemów związanych z przystąpieniem naszego kraju do UE, współdziałania przedsiębiorców z gminami,  ekologii, zagospodarowania terenów poprzemysłowych, polityki regionalnej, współpracy z instytucjami europejskimi.  Wiele miejsca poświęcono również sytuacji firm działających w otoczeniu górnictwa oraz wyższych uczelni i jednostek naukowo- badawczych.

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa corocznie organizuje Szkołę Zamówień Publicznych, tj. szkolenia dla zamawiających i wykonawców z sektora górniczego i okołogórniczego. Ponadto w rzadszych cyklach organizuje szkolenia dotyczące Prawa geologicznego i górniczego, ustawy o odpadach czy ustawy o odpadach wydobywczych. Na życzenia członków podejmuje się także organizacji szkoleń w innym zakresie.

GIPH wspierała także wszelkie korzystne dla sektora górniczego działania podejmowane przez inne podmioty, tj. targi, konferencje, seminaria, itp. Wśród najważniejszych wydarzeń zorganizowanych przez Izbę można wymienić konferencje towarzyszące  Międzynarodowym Targom Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego ,,KATOWICE” – ,,Coal  meeting” (2011) oraz ,,Węgiel – tania energia i miejsca pracy” (2015). Ponadto Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa była organizatorem wielu innych konferencji i seminariów, w tym m.in.:

 • ,,Jaka będzie przyszłość węgla kamiennego w Polsce”,
 • ,,Surowce mineralne Polski bogactwem kraju – zasoby, wykorzystanie i perspektywy”,
 • ,,Oferta polskich producentów maszyn górniczych dla przedstawicielei krajów byłego ZSRR”,
 • ,,Polskie górnictwo, metalurgia i odlewnictwo a integracja UE”,
 • ,,Przyszłość węgla w gospodarce świata i Polski”,
 • „Kadra inżynieryjno-techniczna oraz pracownicy o szczególnych kwalifikacjach w polskim górnictwie węgla kamiennego. Predyspozycje, wymagania, odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy.”.

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy