Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

RegulaminREGULAMIN KONKURSU
,,GÓRNICZY SUKCES ROKU"

I Postanowienia ogólne

§1

 1. Konkurs pod tytułem ,,Górniczy Sukces Roku”, zwany dalej ,,Konkursem”, jest organizowany przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową (GIPH) oraz Szkołę Eksploatacji Podziemnej (SEP) – dalej jako ,,organizatorem”.
 2. Celem Konkursu jest promocja i popularyzacja jednostek organizacyjnych i osób wyróżniających się działalnością na rzecz nowoczesności i rozwoju polskiego górnictwa podziemnego.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 4. Jednostki organizacyjne i osoby biorące udział w konkursie mają prawo do rozpowszechniania w swojej działalności informacji o fakcie przyznania nagrody lub wyróżnienia.
 5. Konkurs jest przeprowadzany na początku roku dla okresu minionego.

§2

 1. W procesie organizowania Konkursu GIPH wykonuje następujące czynności:
 1. prowadzi sekretariat Konkursu,
 2. przeprowadza formalną kontrolę wpływających wniosków i pomaga w ich dostosowaniu do warunków Konkursu,
 3. opracowuje ,,Zestawienie wniosków” i rozsyła je do członków Kapituły Konkursu.
 1. Nagrody i wyróżnienia przyznane przez Kapitułę Konkursu wręczane są na Uroczystej Gali Konkursowej/Górniczego Koncertu Noworocznego organizowanej przez GIPH lub SEP.

§3

 1. Dla jednostek organizacyjnych, Konkurs jest przeprowadzany w kategoriach:
 1. Innowacyjność

W szczególności obejmuje zastosowanie w górnictwie podziemnym produktu
(np. urządzenia, maszyny, materiału, rozwiązania technicznego), technologii
(np. urabiania, drążenia wyrobisk, oczyszczania wód dołowych) lub rozwiązania organizacyjnego (np. systemu informatycznego) – o cechach nowatorskich
i sprawdzonej skuteczności
.

 1. Ekologia

W szczególności obejmuje nowatorskie działania, które w sposób znaczący ograniczyły negatywny wpływ działalności górniczej na środowisko.

 1. W każdej kategorii może być przyznana jedna nagroda w postaci statuetki oraz dwa wyróżnienia w formie dyplomu.
 2. W przypadku braku wniosków zasługujących na nagrodę lub wyróżnienie, Kapituła może ich nie przyznawać.
 3. W wyjątkowych przypadkach Kapituła może zdecydować o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród w jednej kategorii.

§4

 1. Dla osób mogą być zgłaszane wnioski w kategorii: Osobowość Roku.
 2. W tej kategorii może być w danym roku przyznana tylko jedna nagroda w postaci statuetki.
 3. Nagroda może być przyznana za całokształt działalności o szczególnym znaczeniu dla polskiego górnictwa w obszarze nauki bądź praktyki.

II Uczestnictwo w Konkursie

§5

 1. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 2. Jeżeli zgłoszenie nie dotyczy własnej działalności, powinno być dokonywane
  w porozumieniu z jednostką organizacyjną lub osobą zgłaszaną, która powinna być zapoznana z Regulaminem Konkursu.
 3. Zgłoszenie do Konkursu powinno:
 1. zawierać identyfikację zgłaszającego,
 2. wskazywać kto i w jakiej kategorii ma być nagrodzony,
 3. zawierać wyczerpujące, merytoryczne uzasadnienie wniosku wraz z określeniem skuteczności działań wnioskowanych do nagrody bądź wyróżnienia.
 1. Szczegóły zgłoszenia określa obowiązujący formularz – załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

III Kapituła Konkursu

§6

 1. Nagrody przyznaje Kapituła Konkursu powołana przez organizatorów.
 2. W skład Kapituły wchodzi jej Przewodniczący i Wiceprzewodniczący oraz dziesięciu do dwudziestu członków.
 3. Przewodniczącym Kapituły jest Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.
 4. Wiceprzewodniczący Kapituły wybierany jest przez Członków Kapituły w głosowaniu jawnym.
 5. Do obowiązków Członków Kapituły należy: rozpatrzenie wniosków przygotowanych przez Sekretariat (w formie zestawienia) i wskazanie która z jednostek organizacyjnych i osób otrzymują nagrodę lub wyróżnienie.
 6. Przyznanie nagród i wyróżnień odbywa się w drodze głosowania, z tym że w przypadku jednakowej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.
 7. Członkowie, którzy w końcowym głosowaniu konkretnej nagrody bądź wyróżnienia wstrzymali się od głosu lub zgłosili sprzeciw, mogą złożyć do protokołu odpowiednie uzasadnienie swego stanowiska w ciągu 7 dni od posiedzenia Kapituły. Złożone uzasadnienia są przesyłane do wszystkich członków Kapituły w ciągu następnych 7 dni.

§7

W ocenie wniosków nadesłanych do Konkursu, Kapituła Konkursu kieruje się kryteriami, które wynikają:

 1. z celów Konkursu w §1 pkt 2,
 2. z merytorycznej charakterystyki poszczególnych kategorii działalności rozpatrywanej
  w Konkursie, określonej w §3 i 4.

IV Postanowienia końcowe

§8

 1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmują organizatorzy.

 

Partnerzy