Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

RegulaminREGULAMIN KONKURSU
,,GÓRNICZY SUKCES ROKU"

I Postanowienia ogólne

§1

 1. Konkurs pod tytułem ,,Górniczy Sukces Roku”, zwany dalej ,,Konkursem”, jest organizowany przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową (GIPH) oraz Szkołę Eksploatacji Podziemnej (SEP) – dalej jako ,,organizatorem”.
 2. Celem Konkursu jest promocja i popularyzacja jednostek organizacyjnych i osób wyróżniających się działalnością na rzecz nowoczesności i rozwoju polskiego górnictwa podziemnego.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 4. Jednostki organizacyjne i osoby biorące udział w konkursie mają prawo do rozpowszechniania w swojej działalności informacji o fakcie przyznania nagrody lub wyróżnienia.
 5. Konkurs jest przeprowadzany na początku roku dla okresu minionego.

§2

 1. W procesie organizowania Konkursu GIPH wykonuje następujące czynności:
 1. prowadzi sekretariat Konkursu,
 2. przeprowadza formalną kontrolę wpływających wniosków i pomaga w ich dostosowaniu do warunków Konkursu,
 3. opracowuje ,,Zestawienie wniosków” i rozsyła je do członków Kapituły Konkursu.
 1. Nagrody i wyróżnienia przyznane przez Kapitułę Konkursu wręczane są na Uroczystej Gali Konkursowej/Górniczego Koncertu Noworocznego organizowanej przez GIPH lub SEP.

§3

 1. Dla jednostek organizacyjnych, Konkurs jest przeprowadzany w kategoriach:
 1. Innowacyjność

W szczególności obejmuje zastosowanie w górnictwie podziemnym produktu
(np. urządzenia, maszyny, materiału, rozwiązania technicznego), technologii
(np. urabiania, drążenia wyrobisk, oczyszczania wód dołowych) lub rozwiązania organizacyjnego (np. systemu informatycznego) – o cechach nowatorskich
i sprawdzonej skuteczności
.

 1. Ekologia

W szczególności obejmuje nowatorskie działania, które w sposób znaczący ograniczyły negatywny wpływ działalności górniczej na środowisko.

 1. W każdej kategorii może być przyznana jedna nagroda w postaci statuetki oraz dwa wyróżnienia w formie dyplomu.
 2. W przypadku braku wniosków zasługujących na nagrodę lub wyróżnienie, Kapituła może ich nie przyznawać.
 3. W wyjątkowych przypadkach Kapituła może zdecydować o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród w jednej kategorii.

§4

 1. Dla osób mogą być zgłaszane wnioski w kategorii: Osobowość Roku.
 2. W tej kategorii może być w danym roku przyznana tylko jedna nagroda w postaci statuetki.
 3. Nagroda może być przyznana za całokształt działalności o szczególnym znaczeniu dla polskiego górnictwa w obszarze nauki bądź praktyki.

II Uczestnictwo w Konkursie

§5

 1. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 2. Jeżeli zgłoszenie nie dotyczy własnej działalności, powinno być dokonywane
  w porozumieniu z jednostką organizacyjną lub osobą zgłaszaną, która powinna być zapoznana z Regulaminem Konkursu.
 3. Zgłoszenie do Konkursu powinno:
 1. zawierać identyfikację zgłaszającego,
 2. wskazywać kto i w jakiej kategorii ma być nagrodzony,
 3. zawierać wyczerpujące, merytoryczne uzasadnienie wniosku wraz z określeniem skuteczności działań wnioskowanych do nagrody bądź wyróżnienia.
 1. Szczegóły zgłoszenia określa obowiązujący formularz – załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

III Kapituła Konkursu

§6

 1. Nagrody przyznaje Kapituła Konkursu powołana przez organizatorów.
 2. W skład Kapituły wchodzi jej Przewodniczący i Wiceprzewodniczący oraz dziesięciu do dwudziestu członków.
 3. Przewodniczącym Kapituły jest Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.
 4. Wiceprzewodniczący Kapituły wybierany jest przez Członków Kapituły w głosowaniu jawnym.
 5. Do obowiązków Członków Kapituły należy: rozpatrzenie wniosków przygotowanych przez Sekretariat (w formie zestawienia) i wskazanie która z jednostek organizacyjnych i osób otrzymują nagrodę lub wyróżnienie.
 6. Przyznanie nagród i wyróżnień odbywa się w drodze głosowania, z tym że w przypadku jednakowej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.
 7. Członkowie, którzy w końcowym głosowaniu konkretnej nagrody bądź wyróżnienia wstrzymali się od głosu lub zgłosili sprzeciw, mogą złożyć do protokołu odpowiednie uzasadnienie swego stanowiska w ciągu 7 dni od posiedzenia Kapituły. Złożone uzasadnienia są przesyłane do wszystkich członków Kapituły w ciągu następnych 7 dni.

§7

W ocenie wniosków nadesłanych do Konkursu, Kapituła Konkursu kieruje się kryteriami, które wynikają:

 1. z celów Konkursu w §1 pkt 2,
 2. z merytorycznej charakterystyki poszczególnych kategorii działalności rozpatrywanej
  w Konkursie, określonej w §3 i 4.

IV Postanowienia końcowe

§8

 1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmują organizatorzy.

 

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy