Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Klauzula informacyjna RODOKLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

-

GÓRNICZY SUKCES ROKU

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Rozporządzenie) informujemy, co następuje:

 

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, z siedzibą z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048  Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000095169, NIP: 634-10-12-786, REGON: 271505490

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych  można skontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną na adres email: biuro@giph.com.pl.

 

Cele przetwarzania danych

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników Konkursu w zakresie imienia, nazwiska, nazwy podmiotu, zajmowanego stanowiska, a także wizerunku w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym wzięcia udziału w Uroczystej Gali Konkursowej, a dane zwycięzców w celu przyznania nagrody lub wyróżnienia, a także w celu promocji i reklamy Konkursu oraz gali wręczenia w Internecie, w prasie oraz w innych mediach, gdzie prezentowane będą informacje o Konkursie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. f RODO).

 

Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych uczestników mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora oraz członkowie Kapituły Konkursu, a w przypadku laureatów Konkursu ich dane zostaną podane do publicznej wiadomości. Dane osobowe uczestników mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa. Dane osobowe uczestników mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (podmioty przetwarzające), np. podmioty uczestniczące w organizacji Konkursu, podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

·         dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych;

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podanie jest dobrowolne;

·         wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres biuro@giph.com.pl.

·         wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Dane osobowe nie są wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

 

Informacja o obowiązku podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie „Górniczy Sukces Roku” oraz w Uroczystej Gali Konkursowej.

 

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy