Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościXXX Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

XXX Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej


Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa podsumowała swoją działalność na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Okazja ku temu było XXX Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, które zorganizowano 19 czerwca br. w Katowicach. W czasie spotkania zaprezentowano także wyniki finansowe Izby za 2016 rok oraz przeprowadzono głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu organizacji.

Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej przedstawił delegatom dokonania Izby od czerwca 2016 do czerwca 2017 roku.

- Gdy przed rokiem pod koniec czerwca zdawane było sprawozdanie przed Walnym Zgromadzeniem Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, sytuacja górnictwa oraz firm pracujących na rzecz branży była ciężka. Dziś niestety nie możemy powiedzieć, że jest lepiej. Okres, którego dotyczy tegoroczne sprawozdanie Rady, był dla wszystkich niezwykle trudny.

Drastyczny spadek cen węgla kamiennego na rynkach światowych, jego nadpodaż, zaostrzająca się polityka energetyczno-klimatyczna i wcielana różnymi metodami polityka dekarbonizacji, to tylko niektóre z czynników które postawiły rodzimy przemysł wydobywczy przed widmem całkowitej zapaści. Bardzo zła kondycja finansowa spółek węglowych negatywnie wpłynęła i wpływa na kooperujące z nimi firmy i instytucje tzw. zaplecza górniczego.

W tych warunkach Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa zintensyfikowała swoją aktywność, jako reprezentant interesów polskich producentów węgla i firm okołogórniczych. Konsekwentnie realizowała wytyczone przez Radę Izby podstawowe kierunki działania – stwierdził Olszowski.

Prezes GIPH zaznaczył, że głównym celem realizacji zadań programowych Izby było prowadzenie działań przeciwstawiających się polityce antywęglowej kreowanej zarówno na szczeblu Unii Europejskiej, jak i krajowym. Zwrócenie uwagi na konieczność wykorzystania rodzimych zasobów węgla kamiennego i brunatnego oraz wykazanie szkodliwości rugowania tych paliw dla krajowej i unijnej gospodarki.

Działania te prowadzone były w czterech kierunkach. GIPH monitorowała sytuację górnictwa i jego otoczenia w Unii Europejskiej oraz prowadziła działania lobbingowe na rzecz sektora zarówno w organizacjach i instytucjach europejskich, jak i krajowych. Organizowana była pomoc dla członków Izby oraz prowadzono lobbing na rzecz zmian systemu prawnego utrudniającego funkcjonowanie górnictwa i jego otoczenia. Izba podejmowała również działania na rzecz promocji członków GIPH, a także prowadziła działalność szkoleniową i informacyjną.

- Serdecznie dziękuję za zaproszenie na to Walne Zgromadzenie. Jest to okazja, by podziękować wszystkim członkom Izby za wkład w miniony rok. Rok, który pomimo różnych dyskusji i komentarzy na temat podjętych decyzji, był rokiem ważnym dla branży – stwierdził wiceszef resortu energii.

Wiceminister Tobiszowski podziękował także prezesowi GIPH Januszowi Olszowskiemu za zaangażowanie w działaniach podejmowanych na forum Unii Europejskiej.

Po wiceministrze głos zabrali senator Probierz i senator Gawęda. Pierwszy poruszył kwestię absurdalnej polityki klimatycznej prowadzonej przez UE, a drugi wspomniał
o natychmiastowej reakcji senatu ws. procedury żółtej kartki.

Następnie delegaci członków Izby mogli zapoznać się z wynikami finansowymi organizacji. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej GIPH przedstawiła jej przewodnicząca Aleksandra Mraczek-Krzak.

Oba sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie przez uczestników zgromadzenia. Oznacza to, że zarząd Izby otrzymał absolutorium, co pozwala stwierdzić, że statutowe zadania Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz cele wytyczone przez Radę i członków Izby były w okresie sprawozdawczym skutecznie realizowane.

Zgromadzenie było także okazją do przedstawienia nowych członków Izby. Do organizacji na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy dołączyli: 2RHP Sp. z o.o., CHITEC S.A. oraz Węglokoks Kraj Sp. z o.o. Obecnie do Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej należy 73 członków zatrudniających łącznie ponad 71.000 pracowników.

 

            

 

Zdjęcia: Maciej Dorosiński

Publikacja: 19/06/2017

 

Partnerzy