Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór na projekty dot. ochrony własności przemysłowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór na projekty dot. ochrony własności przemysłowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:  

- uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe)  z  możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej

albo 

- realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z  rejestracji wzoru przemysłowego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów dla:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł

2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł.

Nabór wniosków będzie prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w terminie od 6 marca do 29 listopada 2018 r.

Szczegóły dotyczące warunków konkursu dostępne są pod poniższym adresem internetowym:

https://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-2-3-4-poir-ochrona-wlasnosci-przemyslowej-konkurs-w-2018-r

Partnerzy