Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościNarodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór na wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór na wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Narodowe Centrum Badań I Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1  „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ”, I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Wsparcie może zostać udzielone na projekt, który obejmuje badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Dofinansowanie nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. eksperymentalne prace rozwojowe;
  • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych;
  • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – maksymalnie 50 mln euro.

Nabór będzie prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w terminie od 1 marca do 30 maja 2018 r.

Szczegóły dotyczące warunków konkursu dostępne są pod poniższym adresem internetowym:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112018szybka-sciezka-dla-msp/

 

Partnerzy