Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościNabór na działania dot. sukcesji w firmach rodzinnych

Nabór na działania dot. sukcesji w firmach rodzinnych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs pn.: „Sukcesja w firmach rodzinnych" na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być m.in. przedsiębiorcy.

Dofinansowanie przeznaczone jest na projekt szkoleniowy lub doradczy zwiększający zdolności adaptacyjne firm rodzinnych (MMŚP) w sukcesji. Projekt zakłada realizację następujących działań:

a) przeprowadzenie wstępnej sesji doradczej w firmie rodzinnej, aplikującej do udziału w projekcie, której celem będzie przeanalizowanie sytuacji w firmie w zakresie gotowości do sukcesji oraz określenie rodzaju szkoleń lub doradztwa koniecznych do skutecznego przebiegu procesu sukcesji. Diagnoza ta powinna obejmować obszary funkcjonowania firmy: prawny, finansowy, organizacyjny oraz zakres wsparcia psychologicznego. Minimalny wymagany czas na to działanie 8 godzin zegarowych; po przeprowadzeniu diagnozy następuje decyzja ze strony przedsiębiorcy, co do udziału w kolejnych etapach wsparcia – w przypadku rezygnacji na tym etapie przedsiębiorca nie może zostać wliczony do wskaźnika rezultatu (tj. liczby firm rodzinnych, które wdrożyły rozwiązania w zakresie sukcesji);

b) zorganizowanie i prowadzenie działań szkoleniowych lub doradczych wynikających ze wstępnej analizy firmy i jej potrzeb szkoleniowych lub doradczych  w zakresie m. in.: psychologicznych, finansowych, prawnych i organizacyjno-zarządczych aspektów sukcesji;

c) wdrożenie zmian w firmie rodzinnej przyczyniających się do skutecznego przeprowadzenia procesu sukcesji. Za rozpoczęcie wdrażania procesu sukcesji należy rozumieć przyjęcie przez zarząd firmy oraz nestora – właściciela przekazującego firmę i sukcesora opracowanej w ramach projektu strategii sukcesyjnej, oraz zorganizowanie spotkania inaugurującego proces sukcesji, podczas którego wszystkie osoby ważne z punktu widzenia wdrożenia procesu potwierdzą, że rozumieją i akceptują swoją rolę w procesie;

d) monitorowanie udziału przedsiębiorców objętych projektem. Działania w projekcie powinny być zgodne z zasadami i standardami udzielania wsparcia zawartymi w Regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Nabór wniosków będzie prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w terminie od 12 marca 2018 r do 10 kwietnia 2018 r.

Szczegóły dotyczące warunków konkursu dostępne są pod poniższym adresem internetowym:

http://power.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-konkursu-sukcesja-w-firmach-rodzinnych

 

Partnerzy