Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościKonsultacje społeczne inicjowane przez Komisję Europejską

Konsultacje społeczne inicjowane przez Komisję Europejską

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, jako członek EUROCOAL, aktywnie uczestniczy w Dialogu Węglowym oraz konsultacjach społecznych, inicjowanych przez Komisję Europejską.

W ciągu ostatnich kilku dni GIPH opracowała i przekazała EUROCOAL swoje stanowisko w sprawie ewentualnego przeglądu dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED)  oraz w sprawie podnoszenia limitu emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku.

Zdaniem GIPH termin uruchamiania przedmiotowych konsultacji przez Komisję Europejską jest co najmniej nieodpowiedni. Gospodarki świata są na samym początku długiej walki o powrót do normalności. Szereg państw nie będzie w stanie ponieść kosztów, wynikających z realizacji szeroko rozumianych celów klimatycznych. Swoje działania skoncentrują raczej na walce z recesją i jej skutkami społecznymi.

Nie ulega wątpliwości, że już wprowadzone ostatnio normy emisji gazów, poza CO2, w ramach procesu LCP BREFF, narzucają duży wysiłek inwestycyjny w modernizację instalacji w  energetyce. W aktualnej sytuacji istnieje uzasadniona obawa, iż wiele podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność na terenie UE, nie sprosta nowym wymogom. Pociągnie to za sobą konieczność likwidacji niezmodernizowanych instalacji, co w prostej linii doprowadzi do znaczącej redukcji zatrudnienia w energetyce.

Górnicza Izba Przemysłowo- Handlowa jest zdecydowanie przeciwna włączaniu dodatkowych sektorów do IED, a przede wszystkim przemysłu wydobywczego, który regulowany jest już wieloma innymi dyrektywami. Objęcie sektora wydobywczego przepisami  dyrektywy IED otworzy furtkę dla unijnych twórców obostrzeń dla tego sektora, począwszy od norm powietrza, po normy dla maszyn i urządzeń.

Aktualny zastój gospodarczy nie jest dobrym momentem również na rozważanie możliwości wprowadzenia nowego celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o od 50 do 55% w roku 2030 w porównaniu z rokiem 1990. Komisja Europejska nie powinna dokonywać rewizji celów bez zgody na poziomie całej UE. Potencjalne zwiększenie celów klimatycznych na 2030 rok powinno być poprzedzone uzyskaniem poparcia politycznego wszystkich państw członkowskich, wyrażonych w konkluzjach Rady Europejskiej.

Cele redukcji emisji gazów cieplarnianych mają wpływ na całą UE i powinny uwzględniać ich wpływ na gospodarki poszczególnych państw członkowskich, zamożność obywateli oraz na globalną konkurencyjność unijnej gospodarki. Potencjalnym zmianom limitów powinny towarzyszyć działania nastawione na zapewnianie wsparcia najbardziej narażonym regionom czy państwom członkowskim

Państwa członkowskie są obecnie na wczesnym etapie wprowadzania pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, a co za tym idzie - poważna i wiarygodna ocena skutków obowiązujących celów na rok 2030 i „rozważenie możliwości wprowadzenia nowego celu zmniejszenia emisji o od 50 do 55% w roku 2030” w opinii GIPH nie będzie możliwe  ani w tym roku,  ani w najbliższej przyszłości.

Partnerzy