Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościInauguracyjne posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw górnictwa

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw górnictwa

W dniu 5 czerwca br. w Ministerstwie Energii odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Górnictwa. Został on powołany na podstawie Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 23 stycznia 2018 r. Jego zadaniem jest m.in. ocena postępu procesu restrukturyzacji sektora i poszczególnych spółek węglowych oraz przedkładanie Ministrowi Energii propozycji działań kierunkowych i rekomendacji, mających na celu wspieranie procesu restrukturyzacji.

W spotkaniu wziął udział sekretarz stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski oraz przedstawiciele strony pracodawców, związków zawodowych, Agencji Rozwoju Przemysłu i Departamentu Górnictwa w ME. Stronę pracodawców reprezentował prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, pan Janusz Olszowski.

Głównym celem spotkania było omówienie wskaźników Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Analiza wskaźnikowa programu pozwoli na szczegółowe monitorowanie realizacji poszczególnych celów szczegółowych, a tym samym celu głównego, którym jest tworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego, opartego na kooperacji, wiedzy i innowacjach, który działając w przyjaznym oraz przewidywalnym otoczeniu programowo – prawnym, pozwala na efektywne wykorzystanie kapitału zasobowego, społecznego i gospodarczego dla zapewnienia wysokiej niezależności energetycznej Polski oraz wspierania konkurencyjności gospodarki narodowej.

Podczas posiedzenia powołano grupę roboczą o charakterze doradczo–opiniującym. Jej celem będzie wspieranie producentów węgla kamiennego w zakresie m.in. opracowania procedur związanych z ubieganiem się i pozyskiwaniem koncesji oraz rozwiązań prawnych eliminujących bariery administracyjne i sektorowe.

Komitet Sterujący podjął również decyzję o wystąpieniu do spółek węglowych w sprawie powołania Pomocniczych Komitetów Serujących wspierających działania Komitetu przy Ministrze Energii.

Ponadto uczestnicy posiedzenia przedyskutowali propozycję zmiany w ustawie Prawo geologiczne i górnicze, której pierwsze czytanie odbyło się tego dnia podczas posiedzenia sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Nowelizacja ustawy jest niezmiernie istotne dla producentów węgla kamiennego i brunatnego, dotyczy bowiem uproszczenia procedury przedłużania posiadanych koncesji wydobywczych (tzw. problem koncesji 2020).

Partnerzy