Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościGórniczy Koncert Noworoczny 14 stycznia 2019 r.

Górniczy Koncert Noworoczny 14 stycznia 2019 r.

W poniedziałek, 14 stycznia 2019 r., w Filharmonii Śląskiej w Katowicach po raz czwarty odbędzie się Górniczy Koncert Noworoczny organizowany przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową.

Koncert to uroczyste spotkanie związanych z Izbą środowisk górniczych. Jesteśmy przekonani, że będzie on stanowić doskonałą okazję do podsumowania kończącego się roku przez przedsiębiorców, przedstawicieli rządu i władz lokalnych, a także reprezentantów różnych organizacji działających w sektorze górniczym.

Podczas Koncertu zostaną wręczone nagrody w konkursie Górniczy Sukces Roku.

Serdecznie zapraszamy


Klauzula informacyjna

dla uczestników

Górniczego Koncertu Noworocznego

 

 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
  z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, tel. 32 757-32-52, mail: biuro@giph.com.pl, NIP: 634-10-12-786, KRS: 0000095169.
 2. Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce zatrudnienia, telefon, adres zamieszkania, adres e‑mail są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług przez Izbę na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest nawiązywanie lub utrzymanie z Panią/Panem relacji biznesowych oraz marketingowych, rozesłanie zaproszeń w celu wzięcia udziału w uroczystościach, w tym Górniczym Koncercie Noworocznym oraz rozdania nagród Górniczego Sukcesu Roku.
 3. Dane osobowe zostały pozyskane od członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej lub są publicznie dostępne albo zostały zebrane na podstawie wcześniejszej współpracy lub wcześniej uzyskanych zgód.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Górniczej Izby Przemysłowo­‑Handlowej upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia ich pozyskania. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody. W przypadku innych danych przez okres przedawnienia roszczeń, do dochodzenia których lub do obrony przed którymi  konieczne będzie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podanie jest dobrowolne;
  • wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pani/Pana danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres biuro@giph.com.pl.
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani /Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


PATRONAT HONOROWY

 

Partnerzy