Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Aktualności"Dostępność - szansą na rozwój"

Konkurs na realizację projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu wdrażania i rozwoju technologii kompensacyjnych i asystujących – „Dostępność – szansą na rozwój” (konkurs nr  nr POWR.02.21.00-IP.09-00-002/20)

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, których realizacja pozwoli na aktywizację przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki nabyciu przez przedsiębiorców oraz ich pracowników kompetencji w zakresie komercjalizacji produktów i usług dla osób o szczególnych potrzebach. 

Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy i projekt nie może skończyć się później niż 30 czerwca 2023 r. 

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 5 do 26 maja 2020 r. do godziny 10:00, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem SOWA.

 

Szczegóły na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dostepnosc-szansa-na-rozwoj

 

Partnerzy